Rijntakken: een Natura 2000-gebied

Langs de Waal, IJssel en de Neder-Rijn ligt het afwisselende rivierenlandschap van de Rijntakken. Om deze unieke natuur behouden en herstellen is Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kaart van de Rijntakken

Aanpassingen in dit natuurgebied

De oude nevengeulen langs deze rivieren zijn een thuishaven voor moerasvogels en kamsalamanders. Bevers en reigers herinneren aan het moerasbos dat hier ooit was. En over de natuurlijke oeverwallen ligt een tapijt van bloemrijk grasland, een paradijs voor ganzen. Voor Natura 2000-gebied de Rijntakken is een beheerplan opgesteld. Hierin staat hoe een gezonde natuur, recreatie, woonomgeving en bedrijven naast elkaar kunnen bestaan. Maatregelen die we nemen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw rivierbos en plas-dras grasland voor vogels. En we bekijken op welke manier we de natuur kunnen beschermen tegen schadelijke activiteiten. 


Maatregelen 

In de gebiedsanalyse staat hoeveel stikstof er in het gebied terechtkomt. Er staat ook beschreven wat stikstof met de natuur doet. En wat we moeten doen om verdere achteruitgang tegen te gaan. In het Rijntakkengebied hebben vooral bloemrijke graslanden last van teveel stikstof. Voor activiteiten in de Rijntakken is een vergunning nodig, dit is ingevoerd om de hoeveelheid aan stikstof terug te dringen.