Lingegebied en Diefdijk-Zuid: een Natura 2000 gebied bij Asperen en Heukelum

Het Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een uniek stukje natuur. Een kleinschalig rivierenlandschap met open water, rietlanden, moeras, grasland en natte wilgenbosjes. Het ligt in de gemeenten West-Betuwe en Vijfheerenlanden en valt onder de provincies: Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Kaart van het gebied

Aanpassingen in dit natuurgebied

Water- en moerasvogels voelen zich thuis in dit gebied. Er broeden blauwborsten, purperreigers en bruine kiekendieven. In de graslanden groeien dotterbloemen en orchideeën. De rivier en de oevers zijn het leefgebied van bijzondere vissen en amfibieën, zoals de bittervoorn en de kamsalamander. Het leefgebied van deze bijzondere planten en dieren willen we behouden en versterken. Daarvoor zijn maatregelen aan de grondwaterstand nodig. Deze maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen kunnen we de bijzondere natuur in het gebied beschermen en herstellen.


Werkzaamheden 

  • Bij natuurgebied Nieuwe ZuiderLingedijk creëren we een overgangszone tussen het natuurgebied en de polder, een zogeheten bufferzone. 
  • In deze bufferzone verleggen we een watergang en verhogen we de grondwaterstand. 
  • Bij de Asperense Vliet komt een kwelscherm, dit stopt het weglekken van water en gaat verdroging tegen. 
  • Om zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van de verhoogde grondwaterstand, zijn op verschillende plekken peilbuizen geplaatst. 

Betrokken organisaties

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van het grootste deel van het natuurgebied en voert het werk uit dat nodig is op haar eigendommen.
  • Waterschap Rivierenland neemt de watermaatregelen die nodig zijn, bijvoorbeeld aan watergangen. Gemeente West-Betuwe zorgt voor de benodigde vergunningen.
  • Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het coördineren van de maatregelen voor het Gelderse grondgebied.
  • Provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn verantwoordelijk voor de maatregelen in hun gebied.

Download

Procedures en planningProvinciaal inpassingsplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid

In januari 2017 is het Natura 2000-beheerplan voor het Lingegebied en Diefdijk-Zuid vastgesteld. De maatregelen voor het gebied zijn een uitwerking van het beheerplan.  De voorbereidingen voor deze maatregelen zijn gestart, de uitvoering start in 2020.

Voor het Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het voormalige Programma Aanpak Stikstof in het Natura 2000-gebied mogelijk. Die maatregelen zijn nodig om de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. In het Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid gaat het om de aanleg van een watergang buiten het natuurgebied. Het inpassingsplan is op 26 september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Tegen het inpassingsplan is beroep ingesteld. De Raad van State heeft dit beroep in de uitspraak van 22 februari 2020 verworpen. Het inpassingsplan is onherroepelijk en definitief in werking.

Metingen van het grondwater

Vanwege de verhoogde grondwaterstand wordt tot 2024 de waterstand continu gemeten. Bent u nieuwsgierig naar de grondwaterstanden in Lingegebied en Diefdijk-Zuid?