Lingegebied en Diefdijk-Zuid: een Natura 2000 gebied bij Asperen en Heukelum

Het Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een uniek stukje natuur. Een kleinschalig rivierenlandschap met open water, rietlanden, moeras, grasland en natte wilgenbosjes. Het ligt in de gemeenten West-Betuwe en Vijfheerenlanden en valt onder de provincies: Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.
Bootje op de Linge

Kaart van het Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Leefgebied planten en dieren versterken

Water- en moerasvogels voelen zich thuis in dit gebied. Er broeden blauwborsten, purperreigers en bruine kiekendieven. In de graslanden groeien dotterbloemen en orchideeën. De rivier en de oevers zijn het leefgebied van bijzondere vissen en amfibieën, zoals de bittervoorn en de kamsalamander. Het leefgebied van deze bijzondere planten en dieren willen we behouden en versterken. Daarvoor zijn maatregelen aan de grondwaterstand nodig. Deze maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen kunnen we de bijzondere natuur in het gebied beschermen en herstellen.

Huidige werkzaamheden 

  • Bij natuurgebied Nieuwe Zuiderlingedijk creëren we een overgangszone tussen het natuurgebied en de polder, een zogeheten bufferzone. 
  • In deze bufferzone verleggen we een watergang en verhogen we de grondwaterstand.

De aannemer is in juni 2022 begonnen met de uitvoering. We verwachten dat we in april 2023 klaar zijn met de aanleg van de bufferzone.

Afgeronde werkzaamheden

  • Bij de Asperense Vliet hebben we in 2019 en 2020 een kwelscherm aangelegd. Dit stopt het weglekken van water uit het natuurgebied en gaat verdroging tegen. 
  • Om goed zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van het verhogen van de grondwaterstand, zijn op verschillende plekken peilbuizen geplaatst. De grondwaterstand wordt continu gemeten en gaat door tot 5 jaar na uitvoering van het project. U kunt de grondwaterstanden in Lingegebied & Diefdijk-Zuid bekijken op het online meetnet.

Aannemer houdt omwonenden zelf op de hoogte. Deelt u uw gegevens?

Aannemersbedrijf J. van den Brand BV houdt omwonenden zelf op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden met een nieuwsbrief. Geeft u uw contactgegevens zelf door om hun nieuwsbrief te ontvangen.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan maatregelen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor het Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden opwww.gelderland.nl/stikstof.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Lingegebied en Diefdijk-Zuid.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten in en bij het Lingegebied & Diefdijk-Zuid stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Betrokken organisaties

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van het grootste deel van het natuurgebied en voert het werk uit dat nodig is op haar eigendommen.
  • Waterschap Rivierenland neemt de watermaatregelen die nodig zijn. Gemeente West-Betuwe zorgt voor de benodigde vergunningen.
  • Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het coördineren van de maatregelen voor het Gelderse grondgebied.
  • Provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn verantwoordelijk voor de maatregelen in hun gebied.