Ontwerp-beheerplan Lingegebied & Diefdijk-Zuid is vastgesteld

Het beheerplan voor Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid is op 7 november 2023 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Daarna hebben provincies Utrecht en Zuid-Holland, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het plan ook vastgesteld.

In het beheerplan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 28 januari ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. 

Lingegebied & Diefdijk-Zuid is onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuur: Natura 2000. Om de kwaliteit van de natuur en de soortenrijkdom te behouden en te verbeteren zijn maatregelen nodig. Die staan in het Natura 2000-beheerplan voor Lingegebied & Diefdijk-Zuid. De afgelopen jaren zijn herstelmaatregelen uit het eerste plan (2017-2023) uitgevoerd. Dat beheerplan was aan een actualisatie toe. Daar hebben we met onder andere Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht aan gewerkt. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het tweede beheerplan op 7 november 2023 in ontwerp vastgesteld. 

Ontwerp-beheerplan bekijken  

Bekijk het ontwerp-beheerplan (PDF 12.8 MB) digitaal.

Maatregelen in het Natura 2000-beheerplan 

Nieuwe en vervolgmaatregelen in de tweede beheerplanperiode (2023-2029) zijn noodzakelijk om de gestelde instandhoudingsdoelen van behoud of uitbreiding van habitattypen en soorten te kunnen halen. Deze maatregelen baseren we op basis van onderzoeken die in de eerste beheerplanperiode (2016-2022) uitgevoerd zijn en de evaluatie van het eerste beheerplan.  

In het tweede Natura 2000-beheerplan staan vergelijkbare maatregelen als in het eerste beheerplan, zoals:  

  • Optimaliseren van het peilbeheer van de in de eerste periode ingerichte gebieden.
  • Enkele kleine inrichtingsprojecten, zoals uitbreiding kalkmoeras.
  • Onderzoeken naar hydrologische invloed (kwaliteit en kwantiteit) van de omgeving op het Natura 2000-gebied, zoals van grondwateronttrekkingen, effect van nitraat en fosfaat, grondwaterpeilen en het peil van de Linge.
  • Onderzoeken naar kennisleemten zoals van soorten en recreatiedruk.
  • Bestrijden exoten.
  • Voortzetten monitoring effect van uitgevoerde maatregelen.
  • Voortzetten (regulier) beheer.  

Op dit moment zijn er geen nieuwe grote inrichtingsmaatregelen voorzien. Uit de onderzoeken kunnen wel nieuwe maatregelen volgen (zowel binnen als buiten het gebied), die eventueel in de tweede periode moeten worden uitgevoerd. Uitwerking van de maatregelen vindt plaats in afstemming met de eigenaren en de omwonenden, zoals we dat tijdens de eerste beheerplanperiode ook gedaan hebben. 

Procedure 

Gedeputeerde Staten van de 3 provincies en LNV hebben het ontwerp-beheerplan nu vastgesteld. Van 18 december 2023 tot en met 28 januari 2024 lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Daarna stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland een zogenaamde nota van antwoord op. Hierin reageren zij op de ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. Daarna stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, en het ministerie van LNV, het beheerplan en de nota van antwoord definitief vast. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het plan in beroep gaan. 

Het beheerplan is dan weer voor een periode van 6 jaar geldig, van 2023 tot en met 2029.

Lingegebied en Diefdijk-Zuid: een Natura 2000 gebied tussen tussen Gorinchem en Culemborg

Het Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een uniek stukje natuur. Een kleinschalig rivierenlandschap met open water, rietlanden, moeras, grasland en natte wilgenbosjes. Het ligt in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenland, West-Betuwe, en in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.