Willinks Weust: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Kaart van Willinks Weust

Bijzondere natuur

In de vochtige graslanden (blauwgraslanden) van Willinks Weust groeien zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge, blonde zegge, bevertjes en kammos. Behalve blauwgraslanden komen in het gebied ook jeneverbesstruiken, hulst, beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen voor. In de ondergrond komt Muschelkalk en Bontzandsteen voor. Deze kalk wordt nog steeds uit de naastliggende steengroeve gehaald, verwerkt en verkocht.

Natuur herstellen

We willen Willinks Weust behouden en versterken. Want het is voor Nederland én Europa een bijzonder stukje natuur. Maar veel zeldzame planten en dieren in dit gebied hebben het moeilijk. Het leefgebied is te klein, de grond te droog, te zuur en te voedselrijk door fosfaat en stikstof. Daarom zijn tussen 2019 en 2022 maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen staan in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 voor Willinks Weust (PDF 7 MB) en in de bijlage van het beheerplan (PDF 10,5 MB)

Terugkeer van zeldzame planten en dieren 

De komende jaren kunnen we zien hoe de bijzondere plantensoorten zich herstellen, zoals blauwe knoop, klokjesgentiaan, Spaanse ruiter en verschillende soorten zegge. En wat dat doet met insecten die hiervan afhankelijk zijn.

Controle van de grondwaterstand 

Waterschap Rijn en IJssel houdt in de gaten of de hogere grondwaterstand invloed heeft op de omgeving. Dit gebeurt met een meetnet van peilbuizen. Deze meetgegevens zijn te vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Vergunning voor activiteiten in Natura 2000-gebied

In principe mogen bestaande activiteiten in en nabij Willinks Weust gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig.

Betrokken organisaties

Willinks Weust is eigendom van Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel, particulieren en provincie. Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in Natura 2000-gebieden.

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2023

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in Willinks Weust. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Willinks Weust.