Stelkampsveld: een Natura 2000-gebied bij Borculo

Tussen Barchem en Borculo ligt Stelkampsveld. Het is een afwisselend gebied van essen, graslanden, houtwallen, bosjes en heiden met vennen. Stelkampsveld is onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en te versterken.
Stelkampsveld: een Natura 2000-gebied bij Borculo

Bijzondere planten- en diersoorten beschermen

Het gaat helaas niet goed met de beschermde planten- en diersoorten in Stelkampsveld. Dat komt doordat hun leefgebied klein is, de grond te droog, te zuur en te voedselrijk door fosfaat en stikstof. Om de natuur weerbaarder te maken moeten we verdroging tegengaan. Ook het is belangrijk dat we de bloemrijke, vochtige graslanden en heidegebieden vergroten en met elkaar verbinden. Zo beschermen we zeldzame planten als: de gevlekte orchis, klokjesgentiaan, parnassia en wolfsklauwmos. Daarom is er een pakket aan maatregelen opgesteld. Deze maatregelen staan in het huidige Natura 2000 beheerplan 2016-2022 voor Stelkampsveld (PDF 7,5 MB) en in de bijlagen van het beheerplan (PDF 8 MB).

 

Uitvoering laatste werkzaamheden

Het tweede deel van de werkzaamheden uit het eerste beheerplan is eind februari 2021 gestart en duurt naar verwachting tot juni 2022. 

  • Afgraven van de voedselrijke bovengrond. Zo neemt de negatieve invloed van stikstof af en kan de natuur zich herstellen.
  • Ondieper maken of dempen van sloten.
  • Ophogen landbouwpercelen.
  • Aanleggen van een plankenpad en uitzichtpunt aan de rand van het meest kwetsbare deel van het gebied.
  • Aanleggen nieuwe parkeerplaatsen.
  • Beschermen van kelders en muren van woningen tegen mogelijke negatieve gevolgen van een hoger grondwaterpeil.

Door deze maatregelen kan de natuur zich uitbreiden, herstellen en komt het oorspronkelijke kampenlandschap weer terug. 

Downloads

Impressie toekomstig natuurgebied

Bent u benieuwd hoe het Natura 2000-gebied er uit komt te zien? Bekijk de 3D-visualisatie van Stelkampsveld.

Controle van de grondwaterstand

Het voorbereiden en uitvoeren van de herstelmaatregelen is in overleg gebeurd met bewoners en agrariërs in dit gebied. Als de waterstand in het gebied hoger is, heeft het mogelijk gevolgen voor omwonenden. Dit willen we voorkomen.Daarom zijn bij een groot aantal woningen maatregelen genomen om schade te voorkomen. Ook is er een meetnet van peilbuizen opgezet in Stelkampsveld. Daarmee houdt het waterschap in de gaten wat de invloed is van de nieuwe grondwaterstand in het natuurgebied op de omgeving. Deze meetgegevens zijn te vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel. Met deze gegevens ziet het waterschap ook of er nog meer schade kan ontstaan aan gebouwen en kelders. De schade die ontstaat wordt vergoed. 

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2022

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in Stelkampsveld. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Vergunning voor activiteiten 

Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde natuurgebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Betrokken organisaties

  • Stelkampsveld is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en een aantal particulieren.
  • Provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen in het Natura 2000-gebied.
  • Hierover hebben we afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en particulieren.
  • Een bestuurlijke begeleidingsgroep, met vertegenwoordigers van bovenstaande partijen, LTO Noord, gemeenten Berkelland en Lochem, werken samen aan herstel en uitbreiding van de natuur, structuurverbetering van de landbouw, landschapsherstel, recreatie en communicatie met omwonenden.