Bekendelle: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Bekendelle is een van de weinige moerasbossen in Nederland. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied, om de bijzondere natuur te behouden en versterken. Het is belangrijk dat deze natuur rust krijgt, want veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk.

Bijzonder bos

Natuurgebied Bekendelle is het mooist ontwikkelde alluviaal bos van Gelderland met fraaie overgangen van nat naar wat droger bos. Deze grote variatie in een redelijk klein gebied zorgt voor veel verschillende planten- en diersoorten. Er is een grote variatie aan loofbomen en mosflora, met onder andere het zeldzame spatelmos. Er groeien bijzondere planten als slanke sleutelbloem en bosgeelster. De ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de zeldzame middelste bonte specht voelen zich hier thuis. We vinden hier een van Nederlands grootste populaties van de zeldzame bosbeekjuffer: een libellensoort. 
 

Maatregelen om de natuur te behouden en versterken

Veel van deze zeldzame planten- en diersoorten hebben het moeilijk. Hun leefgebied wordt verstoord en het is te klein. De grond is te droog en voedselrijk. Daarom zijn al diverse maatregelen uitgevoerd. Die staan in het Natura 2000-beheerplan 2016–2022 voor Bekendelle (PDF 49 MB).

Aanpassen wandelpaden

Veel mensen brengen graag een bezoek aan Bekendelle. Maar door het intensieve gebruik worden bestaande wandelpaden steeds breder, ook ontstaan er nieuwe paden. Langs de beek en zelfs ín de beek neemt de drukte toe. Dit gaat ten koste van de bijzondere flora en fauna. Daarom zijn in 2021 maatregelen genomen.  Zo zijn wandelroutes aangepast, paden verlegd of afgesloten. Om het verkeer en de wandelaars beter te geleiden zijn houten hekken geplaatst. Er volgen nog bordjes en toegangshekjes. De paden in het bos blijven gevarieerd met hier en daar een mooi uitzicht op de beek.

Bosbeheer

In het bos tussen Klandermansweg en de watermolen vinden de komende jaren nog kleinschalige boswerkzaamheden plaats. De provincie is eigenaar van dit stuk bos. Geleidelijk zullen exoten, bomen en struiken die niet van origine in Nederland voorkomen, worden weggehaald. Het gaat om soorten zoals Amerikaanse vogelkers, douglas en Amerikaanse eik. We kijken dan ook of er nog bomen en struiken aangeplant kunnen worden. Hiermee wordt de onnatuurlijke boomsoortensamenstelling van dit stukje bos langzaam omgevormd naar een bos dat hier langs de oever van de Boven Slinge thuishoort. 

Controle grondwaterstand

Met een meetnet van peilbuizen houdt Waterschap Rijn en IJssel in de gaten of de verhoogde grondwaterstand invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens van de geplaatste peilbuizen kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel. Met deze gegevens ziet het waterschap ook of er negatieve effecten zijn op gronden van eigenaren. Mochten er zich negatieve effecten voordoen, dan kunnen eigenaren zich tot 5 jaar na de uitvoering van de natuurmaatregelen melden bij het schadeloket van het waterschap.

Betrokken organisaties

  • Voor de uitvoering van de maatregelen voor natuur in Bekendelle werken we samen met: Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, Bosgroep Midden Nederland en gemeente Winterswijk.
  • Een klein deel in Bekendelle is van Natuurmonumenten, die de maatregelen op haar eigendom treffen.
  • Het grootste deel van dit natuurgebied is in eigendom van particulieren. Bosgroep Midden Nederland vertegenwoordigt een groot deel van deze eigenaren.

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2023

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Bekendelle is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in Bekendelle. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Bekendelle.

Afgeronde werkzaamheden