Empese en Tondense Heide, een Natura 2000-gebied bij Brummen

De Empese en Tondense Heide zijn onderdeel van Landgoederen Brummen, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een gebied van ongeveer 200 hectare, bij Hall in gemeente Brummen. Er zijn maatregelen nodig om deze bijzondere natuur te behouden en te versterken.

Kaart van de Empese en Tondense Heide

Beschermen en versterken

Om de bijzondere natuur in dit Natura 2000-gebied te behouden en te versterken is het onder andere nodig om delen van het gebied natter te maken. Deze en andere maatregelen staan in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 van Landgoederen Brummen (PDF 4,34 MB). Natuurmonumenten werkt hieraan in samenwerking met: particuliere eigenaren, agrariërs, Waterschap Vallei en Veluwe en andere overheden. Meer informatie vindt u op de website van Natuurmonumenten.

Vergunning voor activiteit in Natura 2000-gebied

In principe mogen bestaande activiteiten in en nabij de Empese en Tondense Heide gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig

Werkzaamheden

  • De eerste herstelmaatregelen zijn tussen 2012 en 2014 uitgevoerd; de 1e fase.
  • In 2021 zijn we gestart met de 2e fase van de herstelmaatregelen, naar verwachting lopen de werkzaamheden door tot eind 2023. Tijdens deze fase worden percelen geplagd en enkele watergangen aan de oost- en zuidwestzijde verlegd of vervangen.

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2023

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit beschermde natuurgebied. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Aangepaste habitattypenkaart Landgoederen Brummen

In het deelgebied Empese en Tondense Heide van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen is op 1 locatie verslechtering van het habitattype ‘Zwakgebufferde vennen’ vastgesteld. Op deze plek zijn maatregelen genomen die moeten leiden tot herstel van het habitattype. We toetsen vergunningaanvragen op deze locatie aan de eerste en aan de nieuwe habitattypenkaart.