Wooldse Veen: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Het Wooldse Veen is een hoogveengebied van 65 hectare. Het is uniek vanwege haar veenputten en veendijken, broekbos en graslandjes met hei. Het Wooldse Veen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Er zijn maatregelen nodig om deze bijzondere natuur te behouden, te herstellen en te versterken.

Kaart van het Wooldse Veen

Veenputten en veendijken

Samen met het Duitse Burlo Vardingholter Venn is het Wooldse Veen erg waardevol, vanwege veenputten en veendijken. Door afwisseling in de bodem en afwisseling in natte en droge plekken, zijn er veel zeldzame planten en dieren.

  • Bijzondere planten als nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide
  • Insecten als de zwarte heidelibel of de hoogveenglanslibel
  • Vlinders zoals het groentje.
  • En andere zeldzame dieren, zoals de kamsalamander en hazelworm.

De natuur herstellen

Veel van deze zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is te klein, de grond te droog, te zuur en te voedselrijk door fosfaat en stikstof. Het is mogelijk om de natuur te herstellen, maar dit kan alleen als we de omstandigheden verbeteren. Daarom zijn maatregelen uitgevoerd in het Wooldse Veen. Deze staan beschreven in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 voor Wooldse Veen (PDF, 11, 4 MB).

Afgeronde werkzaamheden

De herstelmaatregelen uit het huidige Natura 2000-beheerplan zijn inmiddels uitgevoerd.

Meer informatie

Eerste veranderingen zijn zichtbaar

Met deze maatregelen zijn goede omstandigheden gecreëerd voor plantensoorten van hoogveen die van vochtige en voedselarme grond houden, zoals zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. De bijzondere natuur van het Wooldse Veen krijgt nu de kans zich te herstellen. De eerste resultaten van de maatregelen zijn al zichtbaar. Zo groeit her en der klein bronkruid, veenmossen en moeraskartelblad. We houden de ontwikkelingen komende jaren goed in de gaten. Als het nodig is, sturen we hierin bij. 

Controle grondwaterstand

Waterschap Rijn en IJssel houdt de grondwaterstand in de gaten. Met een meetnet van peilbuizen controleren ze of de verhoogde grondwaterstand invloed heeft op de omgeving. Deze meetgegevens zijn te vinden via de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Vergunning voor activiteiten in Wooldse Veen

In principe mogen bestaande activiteiten in en nabij het Wooldse Veen gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig.

Betrokken organisaties

  • Wooldse Veen is eigendom van Natuurmonumenten en particulieren.
  • Provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen in Natura 2000-gebied.
  • Voor de uitvoering van de maatregelen uit het 1e Natura 2000-beheerplan zijn afspraken gemaakt met Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk.

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2023

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Wooldse Veen is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in het Wooldse Veen. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Wooldse Veen.