Wooldse Veen: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Het Wooldse Veen is een hoogveengebied van 65 hectare. Het is uniek vanwege haar veenputten en veendijken, broekbos en graslandjes met hei. Het Wooldse Veen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Er zijn maatregelen nodig om deze bijzondere natuur te behouden, te herstellen en te versterken.

Kaart van het Wooldse Veen

Bijzonderheden in dit gebied

Bijzondere natuur behouden

Maatregelen

Bekijk ook:

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven aan of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Wooldse Veen.

Controle van de grondwaterstand

Waterschap Rijn en IJssel houdt in de gaten of de verhoogde grondwaterstand invloed heeft op de omgeving. Dit gebeurt met een meetnet van peilbuizen. Deze meetgegevens zijn te vinden op de website van Waterschap Rijn  en IJssel

Vergunning voor activiteit in Natura 2000-gebied

In principe mogen bestaande activiteiten in en nabij het Wooldse Veen gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig

Betrokken organisaties

  • Wooldse Veen is eigendom van Natuurmonumenten en particulieren.
  • Provincie is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan. Hierover maken we afspraken met de betrokken partijen.