Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem: Natura 2000-gebied bij Brakel

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem bestaat uit 3 deelgebieden. Het Gelderse deelgebied ligt rond slot Loevestein. De andere 2 liggen in Noord-Brabant. De bloemrijke graslanden, de zeldzame vissen en amfibieën maken dit gebied van internationaal belang. Daarom is het aangewezen als Natura 2000-gebied.
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem: Natura 2000-gebied bij Brakel

Ontwerp-beheerplan 2022 - 2028 vastgesteld

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. Het ontwerp ligt tot en met 25 mei ter inzage. U kunt in die periode reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Meer weten over het ontwerp-beheerplan of wilt u een zienswijze indienen?

Bijzondere planten- en diersoorten

Het gebied is belangrijk voor natuur die hoort bij het rivierengebied, zoals rivieroevers, vochtige graslanden en zachthout-ooibossen. Daarmee is het ook een belangrijk leefgebied voor bijvoorbeeld de vissen bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper, en voor de kamsalamander.  

Maatregelen in dit natuurgebied

Bij Loevestein is het Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland uitgevoerd, om het land achter de dijk te beschermen tegen hoogwater. Hierbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en culturele waarde van het gebied te versterken. Staatsbosbeheer is de beheerder van de nieuwe buitendijkse natuurgebieden. Bij het beheer heeft de Waal vrij spel, wat zorgt voor de gewenste natuurontwikkeling in het gebied. In het Pompveld is het eendenveld opnieuw ingericht. Dit vergroot het leefgebied van de grote modderkruiper. Ook de noordkant van de Kornsche Boezem is opnieuw ingericht. Er zijn watermaatregelen genomen: er is méér water beschikbaar en de kwaliteit van het water is verbeterd. Deze maatregelen staat in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 voor Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (PDF 5,4 MB).

Vergunning voor activiteiten 

Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde natuurgebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof