Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem: Natura 2000-gebied bij Brakel

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem bestaat uit 3 deelgebieden. Het Gelderse deelgebied ligt rond slot Loevestein. De andere 2 liggen in Noord-Brabant. De bloemrijke graslanden, de zeldzame vissen en amfibieën maken dit gebied van internationaal belang. Daarom is het aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kaart van Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Bijzondere planten- en diersoorten

Het gebied is belangrijk voor natuur die hoort bij het rivierengebied, zoals rivieroevers, vochtige graslanden en zachthout-ooibossen. Daarmee is het ook een belangrijk leefgebied voor bijvoorbeeld de vissen bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper, en voor de kamsalamander.  

Maatregelen in dit natuurgebied

Bij Loevestein is het Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland uitgevoerd, om het land achter de dijk te beschermen tegen hoogwater. Hierbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en culturele waarde van het gebied te versterken. Staatsbosbeheer is de beheerder van de nieuwe buitendijkse natuurgebieden. Bij het beheer heeft de Waal vrij spel, wat zorgt voor de gewenste natuurontwikkeling in het gebied. In het Pompveld is het eendenveld opnieuw ingericht. Dit vergroot het leefgebied van de grote modderkruiper. Ook de noordkant van de Kornsche Boezem is opnieuw ingericht. Er zijn watermaatregelen genomen: er is méér water beschikbaar en de kwaliteit van het water is verbeterd. Deze maatregelen staat in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 voor Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (PDF 5,4 MB).

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2023

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit Natura 2000-gebied. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 25 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem.

Vergunning voor activiteiten 

Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde natuurgebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof