Ontwerp-beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 26 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Ontwerp-beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Het beheerplan is opgesteld in samenwerking met provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 12 april 2022 het ontwerp-beheerplan voor het deelgebied Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld. 

Vervolgprocedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van zes jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Ontwerp-beheerplan bekijken

Bekijk het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem onder ‘Documenten’.

Documenten

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken transcriptie

Introtitel: Actualisatie beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Natura 2000-gebied Deze presentatie gaat over de actualisatie van het beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor deze bijzondere natuur. En hoe we dit natuurgebied verder kunnen ontwikkelen. Het beheerplan is van 2016. We hebben afgesproken om de maatregelen uit dat plan binnen 6 jaar uit te voeren en het plan daarna te actualiseren. Dat doen we dus nu in 2022. Het beheerplan bestaat uit twee delen: Het eerste deel gaat over Loevestein. Dit gebied ligt bij Brakel in Gelderland en is onderdeel van het rivierengebied. Het ligt rond slot Loevestein, in de uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas. Het tweede deel beschrijft de gebieden Pompveld & Kornsche Boezem. Deze liggen in Noord-Brabant, in de streek Land van Heusden en Altena. Door de bijzondere natuur zijn de gebieden Europees beschermd: Natura 2000. Het gebied is belangrijk voor natuur die hoort bij het rivierengebied, zoals rivieroevers, vochtige graslanden en zachthout-ooibossen. Daarmee is het ook een belangrijk leefgebied voor bijvoorbeeld de vissen bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper, en voor de kamsalamander. De vraag is nu: zijn de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen voldoende of is er meer nodig om de natuur ook op lange termijn goed te kunnen beschermen? Dat beschrijven we in het beheerplan. Het actualiseren van het beheerplan doen we in samenwerking met provincie Noord-Brabant en de beheerders van het gebied. In deze presentatie vertellen we welke maatregelen zijn uitgevoerd, hoe de natuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat we in het beheerplan hebben aangepast en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. In het beheerplan kunt u er meer over lezen. Het beheerplan is nog niet definitief. U kunt op het ontwerp reageren. Daarna stelt provincie Gelderland het plan definitief vast voor 6 jaar. Van 2022 tot en met 2027. Aan het eind van deze presentatie vertellen we hoe en wanneer u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan. Een groot deel van de maatregelen uit het beheerplan van 2016 is uitgevoerd: In Loevestein zijn - door een aanpassing van het beheer - de omstandigheden voor het vochtige grasland en de hooilanden verbeterd. Vanuit het programma Ruimte voor de Rivieren zijn er geulen aangelegd en delen van de uiterwaard verlaagd. Ook zijn er dijken verlaagd en verplaatst waardoor bij hoog water het Munnikenland en de uiterwaarden van Loevestein overstromen. In het Pompveld is het eendenveld opnieuw ingericht. Dit vergroot het leefgebied van de grote modderkruiper. Ook de noordkant van de Kornsche Boezem is opnieuw ingericht. Er zijn watermaatregelen genomen: er is méér water beschikbaar en de kwaliteit van het water is verbeterd. De maatregelen uit het beheerplan hebben al een positief effect op de natuur. Door alle maatregelen is er meer dynamiek in het gebied gekomen: grotere verschillen tussen droog en nat, en meer variatie bij hoog en laag water. De natuur profiteert hiervan. Door de herinrichting van het eendenveld, is het leefgebied van de grote modderkruiper vergroot. Door de watermaatregelen is meer water beschikbaar en de kwaliteit van het water is verbeterd. Maar het gebied is ook kwetsbaar. Er zijn knelpunten die de ontwikkeling van de natuur belemmeren: Omdat het gebied een functie heeft in de hoogwaterveiligheid is het moeilijk om de bossen uit te breiden De dynamiek in het gebied is wel toegenomen, maar is nog niet goed genoeg Er is een toename van exoten: soorten die niet thuishoren in dit gebied Stikstof uit de omgeving slaat neer op de bodem, dat is een probleem voor de kwetsbare planten. Op basis van deze knelpunten hebben we voor de komende 6 jaar maatregelen opgesteld. In het ontwerp-beheerplan voor de komende 6 jaar hebben we een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. Een aantal maatregelen uit het beheerplan van 2016 zetten we voort. In deelgebied Loevestein nemen we geen aanvullende maatregelen. In Pompveld en Kornsche Boezem gaan we de waterberging Korn en Kornsche Boezem met elkaar verbinden. De hoeveelheid water en de waterkwaliteit bij de Kornsche boezem gaan we verbeteren. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Naast de uitvoering van de maatregelen gaan we ook een aantal onderzoeken doen. In Loevestein gaan we daarbij De waterhuishouding van de Boezem van Brakel onderzoeken En er komt een onderzoek naar de verspreiding van de soorten binnen het natuurgebied, zodat we daar de maatregelen op kunnen aanpassen In Pompveld en Kornsche Boezem Doen we onderzoek naar het leefgebied van de grote modderkruiper. De stikstofgevoeligheid van deze vis nemen we daarin mee. Daarnaast doen we onderzoek naar de potenties van de vochtige bossen en naar het leefgebied van de bever. Het is belangrijk om te weten of de maatregelen van de afgelopen jaren ook het gewenste effect hebben op de natuur. We gaan daarom de ontwikkeling van de natuur volgen. Heeft u nog vragen over het ontwerp-beheerplan of over deze presentatie? U kunt uw vragen stellen aan het Provincieloket. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt van 30 maart tot en met 10 mei reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Dit kan onder andere via een formulier op onze website. Daarna krijgt u een formele reactie via een nota van antwoord. Het opstellen van de nota van antwoord start na afloop van de inspraakperiode, dus na 10 mei. Het is mogelijk dat we het beheerplan op basis van uw reactie aanpassen. Daarna stellen provincies Gelderland en Noord-Brabant het beheerplan definitief vast. Het is dan maximaal 6 jaar geldig. In deze presentatie hebben we u een eerste impressie gegeven van het ontwerp-beheerplan met de belangrijkste maatregelen. Het volledige ontwerp-beheerplan kunt u downloaden op onze projectpagina: www.gelderland.nl/loevestein. Ook vindt u daar meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren met een zienswijze. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail naar provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: Actualisatie beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Natura 2000-gebied

Bovenstaande presentatie laat zien wat er in het beheerplan staat.

Stikstof

De concentratie van stikstof in Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is nog te hoog. De schadelijke effecten van de verdroging zijn deels weggenomen door de watermaatregelen in het gebied. Daardoor kan de natuur iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. Maar het is nodig de stikstofbelasting op het kwetsbare Natura 2000-gebied verder omlaag te brengen. Daarvoor worden op dit moment mogelijke maatregelen in de omgeving van het Natura 2000-gebied uitgewerkt. Dat doen we in het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving van het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.