Ontwerp-beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we komende 6 jaar het best kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 26 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.

Het beheerplan is opgesteld in samenwerking met provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 12 april 2022 het ontwerp-beheerplan voor het deelgebied Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld. 

Vervolgprocedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van 6 jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Stikstof

De concentratie van stikstof in Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is nog te hoog. De schadelijke effecten van de verdroging zijn deels weggenomen door de watermaatregelen in het gebied. Daardoor kan de natuur iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. Maar het is nodig de stikstofbelasting op het kwetsbare Natura 2000-gebied verder omlaag te brengen. Daarvoor worden op dit moment mogelijke maatregelen in de omgeving van het Natura 2000-gebied uitgewerkt. Dat doen we in het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving van het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op gelderland.nl/stikstof.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.