Stikstof in Gelderland

Wat betekent stikstof voor de provincie als bevoegd gezag?
Stikstof in Gelderland

Activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, kunnen nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuur. Denk aan het verbranden van brandstoffen in de industrie, het houden van vee en verkeersbewegingen. Er is dan een natuurvergunning of ander toestemmingsbesluit nodig. Provincie Gelderland verstrekt deze natuurvergunning of toestemmingsbesluit.

Gedeputeerde Staten stelden op 10 december 2019 aangepaste beleidsregels voor salderen vast en wijzigden deze op 23 juni 2020, 23 september 2020, 11 mei 2021 en 1 februari 2022. Zij geven met de beleidsregels invulling aan de wijze waarop natuurvergunningen met salderen worden verleend.

Actuele beleidsregels

Bekijk het overzicht van de actuele beleidsregels.

Gaat u iets ondernemen waarbij stikstof vrijkomt? Dan kunt u in bepaalde gevallen tóch een vergunning krijgen. U moet dan aantonen dat de stikstofneerslag (stikstofdepositie) in Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag niet toeneemt.

Mogelijkheden voor vergunningen

Intern salderen

Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of voor het wijzigen van een bestaande activiteit stikstofruimte nodig is, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Dat kan als een bedrijf zo wordt aangepast dat er niet meer stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld door het installeren van emissiearme technieken. Dan spreken we van intern salderen. Sinds 1 januari 2020 is voor intern salderen geen natuurvergunning nodig (Uitspraak Raad van State). Wel kan nog steeds een aanvraag worden ingediend voor projecten die denken te voldoen aan intern salderen. Als uit een inhoudelijke beoordeling blijkt dat inderdaad aan intern salderen wordt voldaan, dan ontvangt de aanvrager een positieve weigering.

Lees meer over intern salderen.

Extern salderen

Wanneer voor een nieuwe of voor het wijzigen van een bestaande activiteit stikstofruimte nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander. De ander mag 70% van de stikstofruimte gebruiken. De overige 30% niet. Extern salderen met veehouderijen was tot 9 februari 2022 in Gelderland niet toegestaan, uit zorg voor ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven, leegstand in het landelijk gebied en daarmee een risico op ondermijning. Deze risico’s zijn voldoende afgedekt nu in AERIUS Calculator 2021 een maximale rekenafstand van 25 kilometer is ingesteld. Daardoor is inzet van de ruimte die wordt verkregen door extern salderen beperkt tot een afgebakend gebied en minder interessant voor opkoop door partijen uit andere delen van het land, Bovendien geldt bij extern salderen door een stoppend bedrijf een sloopverplichting.

Lees meer over extern salderen.

Vanaf 24 maart 2020 kan voor woningbouwprojecten een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het landelijke stikstofregistratiesysteem (SSRS). U kunt hiervoor ons standaardaanvraagformulier gebruiken en in een van de opmerkingenvelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het SSRS. Voor het verlenen van vergunningen op basis van SSRS moet eerst AERIUS Register geactualiseerd worden. Deze volgt later.

Lees meer over het stikstofregistratiesysteem (SSRS).

Projecten die tijdelijk stikstof uitstoten, kunnen vanaf 23 september 2020 een vergunning krijgen door tijdelijk stikstofruimte van een ander te gebruiken.

Lees meer over verleasen.

Voor activiteiten die een negatief effect op de natuur hebben, maar waarvoor geen alternatieven zijn, en waarbij er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, kunnen de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Lees meer over de ADC-toets.

Geactualiseerde leefgebiedtypenkaart Rijntakken beschikbaar

De kaart die voor Natura 2000-gebied Rijntakken het stikstofgevoelig leefgebied van soorten (leefgebiedtype) weergeeft is aangepast naar aanleiding van de resultaten van een veldcheck:

  • Regulier agrarisch gebruikte percelen waar op basis van de veldcheck zeker geen leefgebiedtype aanwezig is, zijn verwijderd van de kaart. De geactualiseerde leefgebiedtypenkaart wordt gebruikt in de actualisatie van AERIUS eind 2022. 
  • Regulier agrarisch beheerde percelen waar geen zekerheid is over de aan- of afwezigheid van stikstofgevoelig leefgebied worden in het veldseizoen van 2022 in het veld gecontroleerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in AERIUS 2023.

Vooruitlopend op de actualisatie van AERIUS eind 2022 waarin de verwijderde percelen zijn verwerkt zijn de wijzigingen te zien via onze provinciale webviewer. Hierbij is een onderscheid gemaakt in 4 categorieën:

  1. Een perceel blijft op kaart als stikstofgevoelig leefgebied
  2. Een perceel wordt verwijderd van de kaart, omdat het geen stikstofgevoelig leefgebied is
  3. Een perceel wordt in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van stikstofgevoelig leefgebied
  4. Een perceel is nieuw toegevoegd als stikstofgevoelig leefgebiedtype

Wat betekent dit voor vergunningverlening?

Deze kaart geeft enkel informatie over de status van de percelen op de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart voor Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor toetsing op stikstof in het kader van de wet Natuurbescherming is altijd een berekening met de meeste recente versie van AERIUS nodig. Zolang de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart nog niet is verwerkt in AERIUS kunt u als initiatiefnemer de gegevens van de geactualiseerde kaart indien nodig betrekken bij een concrete vergunningaanvraag. 

Voor meer informatie zie ook de veelgestelde vragen. Voor de geactualiseerde kaarten van overige provincies en verdere achtergrondinformatie over het proces van de actualisatie van de kaarten kunt u terecht op de website van BIJ12.

Veelgestelde vragen

Het is een ingewikkeld thema. Provincie Gelderland heeft daarom een verzameling van de veelgestelde vragen gemaakt. We hebben de veelgestelde vragen gesorteerd op basis van subthema.

Vergunning aanvragen

Komt u in aanmerking voor een vergunning? Vraag uw vergunning aan.