Rijntakken Leefgebiedentypenkaart

De kaart die voor Natura 2000-gebied Rijntakken het stikstofgevoelig leefgebied van soorten (leefgebiedtype) weergeeft is aangepast naar aanleiding van de resultaten van een veldbezoek (kartering) en beschikbaar.

Regulier agrarisch gebruikte percelen waar op basis van het veldbezoek zeker geen leefgebiedtype aanwezig is, zijn verwijderd van de kaart. De geactualiseerde leefgebiedtypenkaart wordt gebruikt in de actualisatie van AERIUS die gepland is voor 5 oktober 2023. 

Vooruitlopend op de actualisatie van AERIUS naar verwachting najaar 2023 waarin de verwijderde percelen zijn verwerkt zijn de wijzigingen te zien via onze provinciale webviewer. Daarnaast is de kaart als .PDF beschikbaar. Hierbij is een onderscheid gemaakt in 3 categorieën:

  • Een perceel blijft op kaart als stikstofgevoelig leefgebied;
  • Een perceel wordt verwijderd van de kaart want is geen stikstofgevoelig leefgebied;
  • Een perceel is nieuw toegevoegd als stikstofgevoelig leefgebiedtype.g leefgebied

Rijntakken Leefgebiedentypenkaart

Deze kaart geeft enkel informatie over de status van de percelen op de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart voor Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor toetsing op stikstof in het kader van de wet Natuurbescherming is altijd een berekening met de meeste recente versie van AERIUS nodig. Zolang de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart niet is verwerkt in AERIUS (gepland op 5 oktober 2023) kunt u als initiatiefnemer de gegevens van de geactualiseerde kaart indien nodig betrekken bij een concrete vergunningaanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook de veelgestelde vragen. Voor de geactualiseerde kaarten van overige provincies en verdere achtergrondinformatie over het proces van de actualisatie van de kaarten kunt u terecht op de website van BIJ12.