Bodem verlagen: vergunning nodig

Wilt u de (water)bodem verlagen of een grondlaag weghalen? Dit noemen we ontgronden. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving. U heeft dan een vergunning nodig. Deze vraagt u bij ons aan.

Procedure

Let op: voor of tijdens de vergunningaanvraag moet u een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen.

U moet bij de aanvraag een m.e.r.-beoordelingsbesluit voegen. Dit besluit moet u bij ons aanvragen vóórdat u de vergunningaanvraag indient. U doet dat door ons een aanmeldingsnotitie te sturen met het verzoek hierover een besluit te nemen. Wij hebben daar geen formulier voor. Zie voor een voorbeeld van zo'n notitie de website van Kenniscentrum InfoMil.

U kunt een vergunning aanvragen wanneer u voldoet aan deze voorwaarden:

 • De ontgronding past binnen het bestemmingsplan. Als dat niet zo is, moet de gemeente aangeven mee te werken en het bestemmingsplan aanpassen.
 • Er wordt een natuurtoets/quickscan natuur uitgevoerd. Een natuurtoets is bedoeld om te kijken of de ontgronding effect heeft op de bestaande natuurwaarden.
 • Bij grote ontgrondingen (delfstoffenwinningen) is onderzoek naar de eigenschappen en gedrag van het water (hydrologisch onderzoek) nodig. Voor kleine ontgrondingen overlegt u met het waterschap dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in het betreffende gebied.
 • De bodemkwaliteit is in een verkennend bodemonderzoek bekeken, tenzij uit de bodemkaart blijkt dat dit in orde is.

De volledige voorwaarden vindt u in het aanvraagformulier vergunning ontgrondingenwet (zie onder 'Hoe moet ik de aanvraag indienen?’. 

We adviseren u om eerst met ons in gesprek te gaan. In dit gesprek bespreken we de wet- en regelgeving, en de onderzoeken en informatie die nodig zijn. Een verzoek tot vooroverleg kunt u bij ons indienen via het Provincieloket.

Vul voor de afspraak het concept-aanvraagformulier in. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

U vraagt uw vergunning aan via het aanvraagformulier vergunning ontgrondingenwet. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar het formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Kijk onder ‘wat moet ik bij de melding toevoegen’ welke informatie wij nog meer nodig hebben.

Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.
In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Onderaan deze pagina vindt u een link naar meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Lever de volgende informatie aan:

 • een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit moet u bij ons aanvragen voordat u de vergunningaanvraag indient (zie onder ‘Hoe moet ik de aanvraag indienen?’);
 • een document waarin staat wie de eigenaar van de grond is en wie er gebruik van de grond mogen maken: een kadastraal bericht object (niet ouder dan een half jaar) van elk perceel waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • een tekening met een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven: kadastrale aanduiding van het terrein wat ontgrond en ingericht gaat worden. Daarop is aangegeven om welk terrein en de eventueel aan te leggen opslagplaatsen het gaat. De tekening is voorzien van een schaalaanduiding en een noordpijl;
 • een deel van een topografische kaart op A4-formaat (schaal 1:25.000), waarop het terrein met een pijl wordt aangegeven;
 • een plantekening, bestaande uit een bovenaanzicht van een denkbeeldige doorsnijding van het terrein (dwarsprofielen), die de feitelijke ontgronding en de herinrichting aangeven;
 • een archeologisch adviesdocument en, indien van toepassing, een archeologisch onderzoeksrapport conform Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA);
 • een bodemonderzoek, uitgevoerd volgens de NEN-5740-strategie;
 • een onderzoek naar de flora- en faunawaarden van het gebied;
 • als het gaat over de winning van oppervlaktedelfstoffen: een document waaruit blijkt dat de gemeenschap goedkeuring heeft gegeven voor de aangevraagde ontgronding;
 • als het gaat om zand- of grindwinning dieper dan 8 meter: een onderzoek naar de stabiliteit van de taluds conform CUR-aanbeveling 113.

Het volledige overzicht met informatie die u moet meesturen, vindt u in het aanvraagformulier vergunning ontgrondingenwet (zie onder 'Hoe moet ik de aanvraag indienen?’). 

We hebben maximaal 26 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Wanneer er al een akkoord is met het waterschap, de natuurbescherming en gemeente maken wij sneller een ontwerpbesluit. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw vergunning dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige vergunning ligt bij u.


Als u een vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten

De afhandeling verloopt via de volgende stappen:

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
 • We publiceren het ontwerpbesluit. Iedereen kan binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Als er geen zienswijzen komen, maken wij uw vergunning definitief.
 • We publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden en degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State.
 • Onze toezichthouders houden toezicht op de uitvoering van de door ons verleende ontgrondingsvergunningen.

We raden aan om na te gaan of u ook nog andere vergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld: 

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een vergunning aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.