Inpassingsplannen

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie en wordt gemaakt voor projecten die voor ons van belang zijn. Wij informeren u voordat we een inpassingsplan vaststellen. U kunt dan een zienswijze indienen. In deze zienswijze beschrijft u waar u het wel en niet mee eens bent en waarom.
Auto op de weg tijdens zonsondergang

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan (Wabo)

Door het indienen van een vergunningsaanvraag kan aan Gedeputeerde Staten worden gevraagd om af te wijken van een bestemmingsplan. Het moet dan gaan om een project van provinciaal belang. De aanvraag moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. Deskundige instanties worden gevraagd om te reageren op de aanvraag. Vervolgens besluiten Gedeputeerde Staten over de ontwerp-vergunning voor het afwijken van een bestemming. De ontwerp-vergunning en bijbehorende stukken liggen daarna 6 weken ter inzage en een zienswijze kan worden ingediend. Aan Provinciale Staten wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd, tenzij categorieën van gevallen zijn aangewezen waarvoor dit niet nodig is. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk een definitief besluit over het verlenen van de Wabo-omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Vervolgens kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Inpassingsplannen

Schade door een inpassingplan

Heeft u schade als gevolg van een onherroepelijk provinciaal inpassingplan? Dan kunt u mogelijk voor een tegemoetkoming voor planschade in aanmerking komen.

Meer informatie

Zoekt u informatie over een specifiek project of inpassingsplan? Kijk dan op de site met officiële bekendmakingen en/of ruimtelijke plannen.