Inpassingsplannen

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie en wordt gemaakt voor projecten die voor ons van belang zijn. Wij informeren u voordat we een inpassingsplan vaststellen. U kunt dan een zienswijze indienen. In deze zienswijze beschrijft u waar u het wel en niet mee eens bent en waarom.
Inpassingsplannen

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Zo’n plan wordt bijvoorbeeld gemaakt voor de aanleg van een rondweg die een drukke weg door een plaats vervangt. Een inpassingplan heeft 3 fases: 

  1. de voorbereidingsfase (voorontwerp), 
  2. de terinzagelegging (ontwerp) en 
  3. de definitieve fase (vaststelling en beroep).

Tijdens de voorbereidingsfase van een inpassingsplan informeren wij u over de plannen. Meestal gebeurt dit tijdens een inloopavond. Deskundige instanties, zoals de gemeente en het Waterschap, kunnen in deze fase reageren op het plan.

Vervolgens wordt het ontwerp inpassingsplan gemaakt en samen met de uitgevoerde onderzoeken ter inzage gelegd. U kunt dan binnen 6 weken een zienswijze indienen. Mogelijk organiseren we ook een hoorzitting zodat u deze kunt toelichten. Uw zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan.

Een inpassingsplan wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Daarna wordt het plan opnieuw ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met het vastgestelde inpassingsplan? Dan kunt u als betrokkene beroep aantekenen bij de Raad van State.

Bij de opstelling van een inpassingsplan is niet altijd zeker of een toekomstige bestemming ook gebruikt zal worden. Of hoe een aanvrager deze wil inrichten. In dat geval geven we voor die gronden aan dat Gedeputeerde Staten wijzigingen mag aanbrengen als dat past. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Ook daarover informeren wij u graag. De ontwerp-wijzigingsplannen worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten, waarna u een zienswijze kunt indienen. Daarna worden de plannen definitief vastgesteld door Gedeputeerde staten. U kunt als betrokkene beroep aantekenen bij de Raad van State.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan (Wabo)

Door het indienen van een vergunningsaanvraag kan aan Gedeputeerde Staten worden gevraagd om af te wijken van een bestemmingsplan. Het moet dan gaan om een project van provinciaal belang. De aanvraag moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. Deskundige instanties worden gevraagd om te reageren op de aanvraag. Vervolgens besluiten Gedeputeerde Staten over de ontwerp-vergunning voor het afwijken van een bestemming. De ontwerp-vergunning en bijbehorende stukken liggen daarna 6 weken ter inzage en een zienswijze kan worden ingediend. Aan Provinciale Staten wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd, tenzij categorieën van gevallen zijn aangewezen waarvoor dit niet nodig is. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk een definitief besluit over het verlenen van de Wabo-omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Vervolgens kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Schade door een inpassingplan

Heeft u schade als gevolg van een onherroepelijk provinciaal inpassingplan? Dan kunt u mogelijk voor een tegemoetkoming voor planschade in aanmerking komen.

Meer informatie

Zoekt u informatie over een specifiek project of inpassingsplan? Kijk dan op de site met officiële bekendmakingen en/of ruimtelijke plannen.