Windpark IJsselwind in Zutphen en Eefde

4 lokale energiecoöperaties (onder de naam IJsselwind) en het Waterschap Rijn en IJssel bereiden sinds 2015 de ontwikkeling van 3 windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde voor.
Mensen op scooter rijden langs windmolens

Gevoerde procedure

De gecoördineerde procedure van de (ontwerp-)besluiten voor windpark IJsselwind verloopt in drie delen:

1. Provinciaal inpassingsplan en omgevingsvergunningen

Het inpassingsplan en de twee omgevingsvergunningen hebben de voorbereidingsprocedure doorlopen. Het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld door Provinciale Staten. Het vastgestelde inpassingsplan lag met de verleende omgevingsvergunningen tot 5 januari 2023 ter inzage. Inmiddels is de beroepstermijn gesloten. 

2. Wijziging watervergunningen en wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

Vanaf donderdag 9 februari 2023 liggen de wijziging watervergunningen en de wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage. Binnen de termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden beroep aantekenen  bij de Raad van State (de beroepen moeten worden gericht aan de Raad van State vanwege de gecoördineerde vergunning).

3. Toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing/vergunning) voor de das

Vanaf donderdag 9 maart 2023 ligt het ontwerp-besluit over de toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing/vergunning) voor de das ter inzage. Binnen de termijn van 6 weken kan iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.
 

Bekijk de plannen

U kunt onder andere het inpassingsplan en de (ontwerp-)besluiten bekijken op onze documentenpagina.

Beroepstermijn Inpassingsplan en omgevingsvergunningen is gesloten

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan en vastgestelde besluiten over twee bijbehorende omgevingsvergunningen zijn op de documentenpagina op de website te zien.
Het inpassingsplan en de genoemde besluiten hebben tot 5 januari 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging  konden belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen.
Tijdens de beroepstermijn zijn diverse zienswijzen ingediend. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State zich nu over de genomen besluiten moet gaan buigen. De verwachting is dat in 2024 een besluit komt. Pas daarna is het provinciaal inpassingsplan onherroepelijk.

Beroepstermijn wijzigingen watervergunningen / ontheffing Wet natuurbescherming

De besluiten over de wijzigingen watervergunningen en ontheffing Wet natuurbescherming liggen vanaf 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage  Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroepen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan schriftelijk worden ingesteld (in een brief gericht aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag) of digitaal (via digitaalloket.raadvanstate.nl, hiervoor is een DigiD vereist).
Aanvullend kunnen belanghebbenden een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening (schorsing van de inwerkingtreding). Dit moet schriftelijk ingediend worden bij voornoemd adres. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. 

Ter inzagelegging toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing/vergunning) voor de das

Het ontwerp-besluit over de toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing/vergunning) voor de das is klaar. Het ontwerp-besluit vindt u op de documentenpagina. Iedereen kan van donderdag 9 maart 2023 tot donderdag 20 april 2023 reageren op het ontwerp-besluit. Dit kan door een officiële zienswijze in te dienen op één van de volgende manieren:

  • Digitaal: per mail naar post@gelderland.nl
  • Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
  • Mondeling: Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Let op: Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en het zaaknummer: zaaknummer 2022-008704, Zienswijze Windpark IJsselwind.

Planning

Fase
Voorbereidingsfase

Provincie Gelderland heeft de milieunormen voor het windpark opgesteld. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.

IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel dienden in april 2022 de officiële vergunningsaanvraag in. De vergunningsaanvraag is getoetst aan de milieunormen.

Terinzagelegging
Ontwerp-PIP en omgevingsvergunningen

Van 23 juni tot 4 augustus 2022 lagen het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen ter inzage. De binnengekomen zienswijzen zijn daarna samengevat en beantwoord in een reactienota en betrokken bij de vaststelling.

Ontwerp-wijziging watervergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

Van 11 augustus tot 22 september 2022 lagen de ontwerp-wijzigingen watervergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage. De binnengekomen zienswijzen zijn daarna samengevat en beantwoord in een reactienota en betrokken bij de vaststelling.

Ontwerp-toestemming (vergunning/ontheffing) Wet natuurbescherming voor de das

Van 9 maart tot 20 april 2023 ligt het ontwerp-besluit over de ontheffing/vergunning wet natuur bescherming voor de das ter inzage. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. 

Definitieve fase
Definitief PIP en omgevingsvergunningen 

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan lag met de verleende omgevingsvergunningen van 24 november 2022 tot 5 januari 2023 ter inzage. Belanghebbenden konden beroep instellen op de genomen besluiten. Inmiddels is de beroepstermijn gesloten. 

Wijziging watervergunningen en wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

De besluiten over de wijzigingen watervergunningen en de wijziging ontheffing Wet natuurbescherming zijn genomen en liggen vanaf donderdag 9 februari 2023 tot donderdag 23 maart 2023 ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen  bij de Raad van State.

Veelgestelde vragen

Bevoegdheid

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel werken sinds 2015 samen aan de bouw van de windturbines. De provincie is bevoegd gezag voor windmolenparken. Zoals gebruikelijk is deze bevoegdheid overgedragen aan de gemeente Zutphen. De gemeente heeft een procedure voor een bestemmingsplan en 2 omgevingsvergunningen gevolgd. De procedure leidde tot een beroep bij de Raad van State. Op 12 mei 2021 vernietigde de Raad van State het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat er gebreken waren geconstateerd. Deze lijken oplosbaar. Vanwege de uitspraak heeft de gemeente Zutphen aangegeven de procedure nu niet te herstarten. De provincie neemt vanuit haar bevoegdheid de komende tijd de besluiten over het windpark. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Juist in de Cleantech regio is er weinig ruimte voor wind op land. De locatie van windpark IJsselwind is een zoekgebied in de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio.