Windpark IJsselwind in Zutphen en Eefde

4 lokale energiecoöperaties (onder de naam IJsselwind) en het Waterschap Rijn en IJssel bereiden sinds 2015 de ontwikkeling van 3 windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde voor.
Windpark IJsselwind in Zutphen en Eefde

De ontwerpbesluiten inzien

U kunt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten bekijken op onze documentenpagina. De papieren stukken zijn tijdens de inzagetermijn op afspraak te bekijken bij:

Lees meer

Bekijk de plannen

U kunt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten bekijken op onze documentenpagina.

Hoe kunt u reageren op het inpassingsplan?  

Iedereen heeft de mogelijkheid om een mening te geven over de ontwerp-besluiten en het ontwerp-inpassingsplan. Dat kan door een officiële zienswijze in te dienen tijdens de inspraakperiode van 23 juni tot 4 augustus 2022. 

  • Digitaal: per mail naar post@gelderland.nl
  • Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
  • Mondeling: Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en het zaaknummer: zaaknummer 2022-008704, Zienswijze Windpark IJsselwind.  

Wat gebeurt er met uw zienswijze? 

Alle zienswijzen worden zorgvuldig gelezen en beoordeeld door specialisten. Indieners krijgen antwoord via de zienswijzennota. Daarin staat of uw zienswijze aanleiding is geweest tot aanpassing. Als dat niet het geval is motiveren we dit ook. De zienswijzennota wordt meegestuurd naar Provinciale Staten die over vaststelling van het inpassingsplan besluit.  

Planning

Fase

Voorbereidingsfase

Provincie Gelderland stelt de milieunormen voor het windpark op. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.

IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel dienden in april 2022 de officiële vergunningsaanvraag in. De vergunningsaanvraag is getoetst aan de milieunormen.

Terinzagelegging

Van 23 juni tot 4 augustus 2022 ligt het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan.

Definitieve fase

Eind 2022 volgt de besluitvorming over het inpassingsplan door Provinciale Staten, inclusief de bezwaar- en beroepsprocedure.

Veelgestelde vragen

Provincie is bevoegd gezag op basis van Elektriciteitswet. Het bevoegd gezag was, zoals gebruikelijk, overgedragen aan de gemeente. Vanwege uitspraak van de Raad van State, de complexiteit van het project, het grensoverschrijdend karakter en de beperkte uitvoeringscapaciteit bij gemeente Zutphen neemt provincie weer de bevoegdheid voor de procedure op zich.

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een grote bijdrage aan. In de Regionale energiestrategieën is nu een scheve verhouding tussen zon- en windenergie. Er is te weinig plek voor wind op land, zeker in de Cleantech Regio (i.v.m. het in standhouden van de Wespendief). De locatie voor windpark IJsselwind is een van de weinig zoekzones in de Regionale energiestrategie van de Cleantech Regio. We hebben windenergie nodig naast zonne-energie als duurzame energiebron. Daarnaast zorgt windenergie voor een betere balans op het elektriciteitsnetwerk, neemt het minder ruimte in en is het beter betaalbaar.

Tijdens drie bijeenkomsten in maart 2022 informeerden wij inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden over het provinciaal inpassingsplan. Het proces van een provinciaal inpassingsplan kent daarnaast ook wettelijk verplichte mogelijkheden voor inspraak en bezwaar. Tijdens de inspraakperiode, eind juni 2022 organiseren wij een informatiemarkt over het inpassingsplan.

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel hebben omwonenden en belanghebbenden de afgelopen jaren betrokken bij de plannen. Hiervoor is een omgevingsadviesraad (OAR) opgezet die bestaat uit belanghebbenden. In de OAR en werkt men samen aan afspraken rondom bijvoorbeeld het beperken van hinder en het verdelen van de opbrengsten. Deze overlegstructuren zetten zij in het vervolgproces ook graag in. Wij sluiten hierbij aan als dit gewenst is. 

De Raad van State heeft bepaald (Nevele-arrest) dat het Rijk milieuonderzoek moet doen en specifieke normen moet opstellen voor windparken in Nederland. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het Rijk is momenteel bezig met de voorbereiding hiervoor. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd kan het bevoegde gezag (provincie of gemeente) ook zelf normen vaststellen, zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaald. De provincie is voor windpark IJsselwind het bevoegd gezag en stelt dus de milieunormen vast.

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten. Het vaststellen van de normen door het Rijk neemt naar verwachting 1,5 tot 2 jaar in beslag. Het bevoegd gezag kan en mag in die tijd zelf normen vaststellen. Het vast stellen van de normen voor windpark IJsselwind doen we op een zorgvuldige manier binnen de huidige wetgeving.

De video kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan provincieloket@gelderland.nl

Bevoegdheid

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel werken sinds 2015 samen aan de bouw van de windturbines. De provincie is bevoegd gezag voor windmolenparken. Zoals gebruikelijk is deze bevoegdheid overgedragen aan de gemeente Zutphen. De gemeente heeft een procedure voor een bestemmingsplan en 2 omgevingsvergunningen gevolgd. De procedure leidde tot een beroep bij de Raad van State. Op 12 mei 2021 vernietigde de Raad van State het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat er gebreken waren geconstateerd. Deze lijken oplosbaar. Vanwege de uitspraak heeft de gemeente Zutphen aangegeven de procedure nu niet te herstarten. De provincie neemt vanuit haar bevoegdheid de komende tijd de besluiten over het windpark. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Juist in de Cleantech regio is er weinig ruimte voor wind op land. De locatie van windpark IJsselwind is een zoekgebied in de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio.