Windpark IJsselwind in Zutphen en Eefde

4 lokale energiecoöperaties (onder de naam IJsselwind) en het Waterschap Rijn en IJssel bereiden sinds 2015 de ontwikkeling van 3 windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde voor.
Windpark IJsselwind in Zutphen en Eefde

Gevoerde procedure

De gecoördineerde procedure van de ontwerp-besluiten voor windpark IJsselwind verloopt in twee delen:

1. Provinciaal inpassingsplan en omgevingsvergunningen

Het inpassingsplan en de twee omgevingsvergunningen hebben de voorbereidingsprocedure doorlopen. Het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld door Provinciale Staten. Het vastgestelde inpassingsplan ligt met de verleende omgevingsvergunningen vanaf 24 november 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen op de genomen besluiten.

2. Ontwerp-wijziging watervergunningen en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

Van 11 augustus tot 22 september 2022 lagen de ontwerp-wijziging watervergunningen en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage. De inspraakperiode voor deze stukken is gesloten. De binnengekomen zienswijzen zijn zorgvuldig gelezen en beoordeeld door specialisten en zijn besproken in de zienswijzennota. Daarin staat of de zienswijze aanleiding is geweest tot aanpassing. Deze zienswijzennota wordt aan alle indieners verstuurd. De publicatie over de vaststelling van deze vergunningen vindt later plaats.

Lees meer

Bekijk de plannen

U kunt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten bekijken op onze documentenpagina.

Inpassingsplan is vastgesteld

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan en vastgestelde besluiten over twee bijbehorende omgevingsvergunningen komen uiterlijk woensdag 23 november beschikbaar via deze website. 

Vervolg van de procedure

Het inpassingsplan en de overige besluiten liggen van donderdag 24 november 2022 tot donderdag 5 januari 2023 ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan en de overige besluiten. 

Het beroep kan als volgt ingediend worden:

  • Schriftelijk in een brief gericht aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
  • Digitaal via de website van de Raad van State. Hiervoor is een DigiD vereist.

Aanvullend kunnen indieners van een beroepsschrift een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening (schorsing van de inwerkingtreding). Indienen moet schriftelijk bij voorgenoemd adres. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
 

Planning

Fase

Voorbereidingsfase

Provincie Gelderland stelt de milieunormen voor het windpark op. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.

IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel dienden in april 2022 de officiële vergunningsaanvraag in. De vergunningsaanvraag is getoetst aan de milieunormen.

Terinzagelegging

Van 23 juni tot 4 augustus 2022 lagen het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen ter inzage.

Van 11 augustus tot 22 september 2022 lagen de ontwerp-wijzigingen watervergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode kan iedereen reageren door een officiële zienswijze in te dienen.

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan.

Definitieve fase

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan ligt met de verleende omgevingsvergunningen vanaf 24 november 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen op de genomen besluiten.

Veelgestelde vragen

Provincie is bevoegd gezag op basis van Elektriciteitswet. Het bevoegd gezag was, zoals gebruikelijk, overgedragen aan de gemeente. Vanwege uitspraak van de Raad van State, de complexiteit van het project, het grensoverschrijdend karakter en de beperkte uitvoeringscapaciteit bij gemeente Zutphen neemt provincie weer de bevoegdheid voor de procedure op zich.

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een grote bijdrage aan. In de Regionale energiestrategieën is nu een scheve verhouding tussen zon- en windenergie. Er is te weinig plek voor wind op land, zeker in de Cleantech Regio (i.v.m. het in standhouden van de Wespendief). De locatie voor windpark IJsselwind is een van de weinig zoekzones in de Regionale energiestrategie van de Cleantech Regio. We hebben windenergie nodig naast zonne-energie als duurzame energiebron. Daarnaast zorgt windenergie voor een betere balans op het elektriciteitsnetwerk, neemt het minder ruimte in en is het beter betaalbaar.

Tijdens drie bijeenkomsten in maart 2022 informeerden wij inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden over het provinciaal inpassingsplan. Het proces van een provinciaal inpassingsplan kent daarnaast ook wettelijk verplichte mogelijkheden voor inspraak en bezwaar. Tijdens de inspraakperiode, eind juni 2022 organiseren wij een informatiemarkt over het inpassingsplan.

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel hebben omwonenden en belanghebbenden de afgelopen jaren betrokken bij de plannen. Hiervoor is een omgevingsadviesraad (OAR) opgezet die bestaat uit belanghebbenden. In de OAR en werkt men samen aan afspraken rondom bijvoorbeeld het beperken van hinder en het verdelen van de opbrengsten. Deze overlegstructuren zetten zij in het vervolgproces ook graag in. Wij sluiten hierbij aan als dit gewenst is. 

De Raad van State heeft bepaald (Nevele-arrest) dat het Rijk milieuonderzoek moet doen en specifieke normen moet opstellen voor windparken in Nederland. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het Rijk is momenteel bezig met de voorbereiding hiervoor. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd kan het bevoegde gezag (provincie of gemeente) ook zelf normen vaststellen, zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaald. De provincie is voor windpark IJsselwind het bevoegd gezag en stelt dus de milieunormen vast.

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten. Het vaststellen van de normen door het Rijk neemt naar verwachting 1,5 tot 2 jaar in beslag. Het bevoegd gezag kan en mag in die tijd zelf normen vaststellen. Het vast stellen van de normen voor windpark IJsselwind doen we op een zorgvuldige manier binnen de huidige wetgeving.

De video kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan provincieloket@gelderland.nl

Op 17 augustus 2022 deed de Raad van State een uitspraak over de natuurvergunning en watervergunning voor windpark IJsselwind. Het verzoek voor het intrekken van de ontheffing en watervergunning is afgewezen. Dit betekent dat beide vergunningen in stand blijven. De volledige uitspraak leest u terug op de website van de Raad van State

Bevoegdheid

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel werken sinds 2015 samen aan de bouw van de windturbines. De provincie is bevoegd gezag voor windmolenparken. Zoals gebruikelijk is deze bevoegdheid overgedragen aan de gemeente Zutphen. De gemeente heeft een procedure voor een bestemmingsplan en 2 omgevingsvergunningen gevolgd. De procedure leidde tot een beroep bij de Raad van State. Op 12 mei 2021 vernietigde de Raad van State het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat er gebreken waren geconstateerd. Deze lijken oplosbaar. Vanwege de uitspraak heeft de gemeente Zutphen aangegeven de procedure nu niet te herstarten. De provincie neemt vanuit haar bevoegdheid de komende tijd de besluiten over het windpark. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Juist in de Cleantech regio is er weinig ruimte voor wind op land. De locatie van windpark IJsselwind is een zoekgebied in de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio.