Windpark IJsselwind in Zutphen en Eefde

IJsselwind BV en het Waterschap Rijn en IJssel werken aan de ontwikkeling van 3 windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde.
Mensen op scooter rijden langs windmolens

Gevoerde procedure

De gecoördineerde procedure van de (ontwerp-)besluiten voor windpark IJsselwind verloopt in drie delen:

1. Provinciaal inpassingsplan en omgevingsvergunningen

Het inpassingsplan en de twee omgevingsvergunningen hebben de voorbereidingsprocedure doorlopen. Het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld door Provinciale Staten. Het vastgestelde inpassingsplan lag met de verleende omgevingsvergunningen tot 5 januari 2023 ter inzage. Inmiddels is de beroepstermijn gesloten. 

2. Wijziging watervergunningen en wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

Vanaf donderdag 9 februari 2023 lagen de wijziging watervergunningen en de wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage. Binnen de termijn van 6 weken konden belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State (de beroepen moesten worden gericht aan de Raad van State vanwege de gecoördineerde vergunning). De beroepstermijn is inmiddels gesloten.

3. Toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing) voor de das

Het besluit over de toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing) voor de das is genomen en ligt van donderdag 20 juli tot donderdag 31 augustus 2023 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen het besluit bij de Raad van State. 

Bekijk de plannen

U kunt onder andere het inpassingsplan en de (ontwerp-)besluiten bekijken op onze documentenpagina.

Beroepstermijn Inpassingsplan en omgevingsvergunningen is gesloten

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan en vastgestelde besluiten over twee bijbehorende omgevingsvergunningen zijn op de documentenpagina op de website te zien.
Het inpassingsplan en de genoemde besluiten hebben tot 5 januari 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging  konden belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen.
Tijdens de beroepstermijn zijn diverse zienswijzen ingediend. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State zich nu over de genomen besluiten moet gaan buigen. De verwachting is dat in 2024 een besluit komt. Pas daarna is het provinciaal inpassingsplan onherroepelijk.

Beroepstermijn wijzigingen watervergunningen / ontheffing Wet natuurbescherming

De besluiten over de wijzigingen watervergunningen en ontheffing Wet natuurbescherming lagen van 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage. De beroepstermijn is inmiddels gesloten. Er zijn beroepen ingediend over deze besluiten. De Raad van State moet zich hierover buigen. 

Ter inzagelegging toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing) voor de das

Het besluit over de toestemming Wet natuurbescherming (ontheffing) voor de das ligt van donderdag 20 juli 2023 tot donderdag 31 augustus 2023 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode bij de Raad van State in beroep gaan tegen het besluit. Dit kan op één van de volgende manieren: 

  • Digitaal: via https://loket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.
  • Per brief aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Voorlopige voorziening

Iedereen die een beroep heeft ingediend moet wachten op de uitspraak van de rechter. Aanvullend kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Hiermee kan de inwerkingtreding worden geschorst. Dit is een apart proces naast het beroep en moet schriftelijk worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak. Bij het verzoek moet u het eerder ingediende beroep kunnen aantonen. 

Indieners van een zienswijze op het ontwerp-besluit kregen antwoord via de mail met de reactienota. Daarin staat of de zienswijze aanleiding is geweest tot aanpassing.

Planning

Fase
Voorbereidingsfase

Provincie Gelderland heeft de milieunormen voor het windpark opgesteld. Dat zijn normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.

IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel dienden in april 2022 de officiële vergunningsaanvraag in. De vergunningsaanvraag is getoetst aan de milieunormen.

Terinzagelegging
Ontwerp-PIP en omgevingsvergunningen

Van 23 juni tot 4 augustus 2022 lagen het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen ter inzage. De binnengekomen zienswijzen zijn daarna samengevat en beantwoord in een reactienota en betrokken bij de vaststelling.

Ontwerp-wijziging watervergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

Van 11 augustus tot 22 september 2022 lagen de ontwerp-wijzigingen watervergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage. De binnengekomen zienswijzen zijn daarna samengevat en beantwoord in een reactienota en betrokken bij de vaststelling.

Ontwerp-toestemming (vergunning/ontheffing) Wet natuurbescherming voor de das

Van 9 maart tot 20 april 2023 lag het ontwerp-besluit over de ontheffing/vergunning wet natuur bescherming voor de das ter inzage.De binnengekomen zienswijzen worden nu beoordeeld en betrokken bij de vaststelling.

Definitieve fase
Definitief PIP en omgevingsvergunningen 

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan lag met de verleende omgevingsvergunningen van 24 november 2022 tot 5 januari 2023 ter inzage. Belanghebbenden konden beroep instellen op de genomen besluiten. Inmiddels is de beroepstermijn gesloten. 

Wijziging watervergunningen en wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

De besluiten over de wijzigingen watervergunningen en de wijziging ontheffing Wet natuurbescherming zijn genomen en lagen tot donderdag 23 maart 2023 ter inzage. De beroepstermijn is inmiddels gesloten. 

Veelgestelde vragen

Bevoegdheid

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel werken sinds 2015 samen aan de bouw van de windturbines. De provincie is bevoegd gezag voor windmolenparken. Zoals gebruikelijk is deze bevoegdheid overgedragen aan de gemeente Zutphen. De gemeente heeft een procedure voor een bestemmingsplan en 2 omgevingsvergunningen gevolgd. De procedure leidde tot een beroep bij de Raad van State. Op 12 mei 2021 vernietigde de Raad van State het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat er gebreken waren geconstateerd. Deze lijken oplosbaar. Vanwege de uitspraak heeft de gemeente Zutphen aangegeven de procedure nu niet te herstarten. De provincie neemt vanuit haar bevoegdheid de komende tijd de besluiten over het windpark. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Juist in de Cleantech regio is er weinig ruimte voor wind op land. De locatie van windpark IJsselwind is een zoekgebied in de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio.