De 6 Regionale Energiestrategieën

In 2050 is Gelderland energieneutraal. Een grote verandering waar we de komende 30 jaar stap voor stap aan werken.
De 6 Regionale Energiestrategieën

Een plan hoe we duurzame energie gaan opwekken

Een plan hoe we duurzame energie gaan opwekken transcriptie

Een onderdeel is het maken van een plan voor zonne- en windenergie en andere warmtebronnen. Zodat woonwijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 6 Gelderse regio’s maken zo’n plan, om in 2030 samen met 24 andere Nederlandse regio’s minimaal 35 terrawattuur (de eenheid voor energie) op te wekken.

Locaties voor zonne- en windenergie

De omschakeling naar duurzame elektriciteit en warmte gaat niet in 1 keer. Hier is 30 jaar tijd voor uitgetrokken. In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) zoeken gemeenten samen met de provincie, waterschappen en netbeheerders naar goede plekken voor zonnevelden en windturbines. De zoekgebieden zijn eerst globaal, maar langzamerhand wordt steeds duidelijker welke plekken het meest geschikt zijn. 

Hierbij wegen we veel dingen af: 

  • Past het in de ruimte?
  • Is het schadelijk voor de natuur?
  • Blijft er voldoende leefgebied voor de dieren?
  • Houden we genoeg rekening met de gebieden waar we schoon drinkwater oppompen?

Daarnaast moeten we rekening houden met radar- en vliegroutes. Het is dus een grote puzzel. Ook onderzoeken we welke andere warmtebronnen dan aardgas woningen en gebouwen kunnen verwarmen. Bij de RES’en zijn veel organisaties betrokken. In verschillende regio’s houden gemeenten inwonersbijeenkomsten.

Uitwerking per regio

Alle regio’s werkten, ieder op hun eigen manier de voorlopige zoekgebieden uit tot de RES 1.0. De Gelderse regio’s stelden hun RES 1.0 in 2021 vast in gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen. Nu komen de vervolgstappen. Het wordt steeds concreter waar energiecoöperaties en andere initiatiefnemers plannen kunnen maken voor windturbines en zonnevelden.

Ter inzage: concept NRD RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Van dinsdag 1 november tot en met vrijdag 23 december 2023 kunt u reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Regionale Energiestrategie van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Participatie

Participatie over duurzame energie kan vanaf het moment dat een initiatiefnemer een plan voor een windproject indient. Bijvoorbeeld tijdens (digitale) bijeenkomsten, door enquêtes, burgerpanels en aan participatietafels. De initiatiefnemer van een windpark, gemeenten, RES-regio’s en provincie maken participatie mogelijk. Bekijk de websites van gemeenten en de RES-regio’s wanneer en hoe je kunt participeren.

50% Lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land inwoners voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Bijvoorbeeld door voor de helft eigenaar te worden van een windmolen- of zonnepark. Bekijk waarom Xeni een aandeel in een windpark heeft gekocht. Of doordat een deel van de winst in een buurtprojecten geïnvesteerd wordt. 

Bevoegd gezag: gemeente of provincie?

Animaties

Bekijk deze 3 animaties waarin we uitleggen hoe we bij de aanvraag van een windpark omgaan met onze rol als bevoegd gezag. En hoe dit past bij de gemaakte afspraken in de RES-regio’s.

Windladder

In deze eerste animatie leggen we uit wat er komt kijken bij de aanvraag van een windpark.


Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

Situatie 1

In deze animatie leggen we uit wat de vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor een windpark dat binnen een RES-gebied ligt.

Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

Situatie 2

In deze animatie leggen we uit wat de vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor een windpark dat buiten een RES-gebied ligt.

Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

Provinciale inpassingplannen

Voor een aantal windparken in provincie Gelderland zijn wij bevoegd gezag. Voor die windparken bereiden wij een inpassingsplan voor en nemen de besluiten. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen.

Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS)

Onderzoek naar de toekomst van het elektriciteitsnetwerk in Gelderland voorspelt knelpunten. Die ontstaan door hoge pieken en dalen in energievraag en -aanbod. In de aanpak GEIS werken we samen met netbeheerders, gemeenten, regio’s en overige stakeholders om de ontwikkeling van de infrastructuur in goede banen te leiden.

De 6 Gelderse RES-regio’s:

Regio Arnhem NijmegenCleantech RegioRegio FoodvalleyRegio RivierenlandRegio Noord VeluweRegio Achterhoek