Aanpassing op het Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

We werken aan een laatste aanpassing op het Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard. Daarbij worden de bevoegdheden voor het vaststellen van wijzigingsplannen weer teruggelegd bij de gemeentebesturen.
Vrouw die langs kassen fiets in Bommelerwaard

Nu is dit nog voorbehouden aan Gedeputeerde Staten. In de eerste helft van 2022 zal een ontwerpplan ter inzage worden gelegd.

Herstructurering tuinbouw Bommelerwaard

Samen met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en waterschap Rivierenland werken we al jaren  aan de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. We willen de tuinbouw economisch perspectief bieden. Tegelijkertijd verbeteren we de leefbaarheid door verkeersmaatregelen en ruimtelijke landschappelijke inpassing. Hiervoor hebben we vanaf 2015 een Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard, een reparatieplan en daarop volgende wijzigingsplannen vastgesteld.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) tuinbouw Bommelerwaard

In het PIP Bommelerwaard liggen ruimtelijke kaders voor de herstructurering vast. Dat geldt voor 3 typen gebieden:

  • intensiveringsgebieden, waar tuinders de ruimte hebben om uit te breiden.
  • extensiveringsgebieden, waar we tuinbouw willen beperken.
  • reserveconcentratiegebieden, bedoeld als reservegebieden wanneer in de intensiveringsgebieden niet voldoende ruimte beschikbaar is.

De tuinbouw-, verkeers- en landschapsdoelen zijn in het PIP verankerd via basiskaarten per gebied. Zo is voor elk intensiveringsgebied aangegeven waar de tuinbouw zich kan vestigen en waar de verkeersmaatregelen en landschapsstroken zullen komen.

Waar wordt nu nog aan gewerkt?

Bij de vaststelling van het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard door Provinciale Staten (PS in 2015 en reparatie in 2017) is er voor gekozen de planologische invulling van de intensiverings- en reserveconcentratiegebied via een wijzigingsbevoegdheid aan Gedeputeerde Staten (GS) toe te kennen.
Na vaststelling is door GS invulling gegeven aan de in het inpassingsplan vastgelegde wens van PS om de gebiedsinvulling een provinciale bevoegdheid te laten zijn. Daarnaast zal door de komst van de Omgevingswet in 2022 een andere rolverdeling ontstaan tussen gemeenten en provincie. Daardoor is de vraag ontstaan of deze bevoegdheid wel bij GS gelaten moet worden of terug moet worden gegeven aan de gemeenten. Kijkend naar de bedoelingen van de wetgever nu in de Wro en straks in de Omgevingswet, dient de verdere invulling daar te liggen waar de wetgever dat heeft voorzien, namelijk de gemeenten. Dit plan heeft onder andere als doel om de bevoegdheid weer terug te leggen bij de gemeente. Dit houdt in dat alle bevoegdheden zoals die nu nog in het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard aan GS zijn toebedeeld aan de gemeenten worden overgedragen. Tevens zullen in dit plan ook enkele lopende (bouw)planaanvragen worden vastgelegd.

Plannen bekijken

Het PIP Bommelerwaard en alle wijzigingsplannen kunt u digitaal bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.