Burgerberaad klimaat

Inwoners van Gelderland krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland. Dit burgerberaad adviseert over de klimaatmaatregelen in het Gelders Klimaatplan.
Burgerberaad klimaat

Ik wil meepraten!

Alle Gelderlanders mogen hun mening geven over de klimaatmaatregelen. Welke maatregelen zijn volgens u nodig? Welke problemen komen we daarbij tegen en wat kunnen we daar volgens u aan doen? Geef uw mening tot 1 augustus 2022. Het online onderzoek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Wat is het Gelders burgerberaad klimaat?

Bekijk in deze samenvatting wat het Gelders burgerberaad klimaat is.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Vraag en antwoord over het burgerberaad

De klimaatverandering raakt ons allemaal. De maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft invloed op onze totale manier van leven. Daarom willen we meer inwoners betrekken bij de oplossingen en de aanpak van dit probleem. We hebben het Gelders Klimaatplan vastgesteld. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de effecten van de klimaatcrisis te verminderen. Dit plan gaan we in 2023 weer vernieuwen. Daarbij betrekken we het advies van het Burgerberaad. 

Het Gelders burgerberaad is opgebouwd uit twee onderdelen. We organiseren een burgerpanel en daarna een burgerforum. 

Door loting worden 30.000 Gelderlanders per brief uitgenodigd om hun mening over de klimaatmaatregelen van provincie Gelderland te geven. We vragen deze mensen om op de stoel van de bestuurders van provincie Gelderland te gaan zitten en in een online onderzoek te kiezen op welke maatregelen zij zouden inzetten. Met de gevolgen van mogelijke keuzes én de beperkingen die er zijn. Bijvoorbeeld dat er maar een beperkt budget is. Zo kunnen burgers net zoals de overheid dat doet, allerlei belangen afwegen en bepalen wat we moeten doen om de klimaatdoelen te halen. 

Een representatieve groep van 150 Gelderlanders komt 4 keer bij elkaar in het najaar van 2022. Zij gaan samen verder werken aan een advies over de klimaatmaatregelen. Deelnemers van het burgerpanel krijgen de vraag of zij willen meedoen aan het burgerforum. Uit de aanmeldingen selecteren we 150 Gelderlanders die een afspiegeling zijn van de samenleving. Deze groep geeft een zwaarwegend advies aan het bestuur van de provincie. Een onafhankelijk bureau helpt de deelnemers om samen een advies te vormen. Dat doen ze op basis van de resultaten van het burgerpanel en met kennis en advies van (klimaat)experts die ze zelf mogen uitnodigen. 

We nodigen partners, belangenorganisaties en –verenigingen uit om ook met ons èn elkaar in gesprek te gaan. Zij kunnen tijdens deze gesprekken hun mening en adviezen aan het burgerberaad meegeven. 

  • Burgerpanel: juni - juli 2022
  • Burgerforum: september - november 2022
  • Advies burgerberaad: januari 2023
  • Herijking Gelders Klimaatplan: najaar 2023

We verwachten dat het advies van het burgerberaad in december 2022 klaar is. Het burgerberaad geeft hun advies dan aan het dagelijks bestuur van provincie Gelderland. Dit zwaarwegende advies gebruiken we bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan in 2023.

Populytics voert voor ons het online onderzoek (het burgerpanel) uit. Populytics is een startup van de TU Delft en heeft dit soort onderzoeken al vaker gedaan rond klimaat- en energievraagstukken op regionaal en nationaal niveau. Adviesbureaus Moventem en Companen begeleiden als onafhankelijke partij de bijeenkomsten van het burgerforum.

Zowel het burgerpanel als het burgerforum zijn onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden. 

De gegevens en antwoorden worden door het Populytics verwerkt tot een onderzoeksrapport. Er worden geen gegevens verzameld waarmee personen te achterhalen zijn. Niemand weet welke antwoorden door wie zijn gegeven.

Ja, alle inwoners van Gelderland mogen deelnemen aan het burgerpanel. Deelnemers van het burgerpanel krijgen de vraag of zij willen meedoen aan het burgerforum. Uit de aanmeldingen selecteren we 150 Gelderlanders die een afspiegeling zijn van de samenleving voor het burgerforum.

Ja, de deelnemers van het burgerforum ontvangen een vergoeding en eventueel reiskosten voor deelname aan elke fysieke bijeenkomst. Voor het online onderzoek wordt geen vergoeding gegeven.

Vragen?

Gelders Klimaatplan

Met verschillende organisaties zoals het Gelders Energieakkoord, Urgenda, Draw Down Europe en jongerenorganisaties maakten we een Gelders Klimaatplan met daarin 50 maatregelen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar nul terug te brengen. Lees het volledige Gelders Klimaatplan of bekijk de in de korte versie.