Burgerforum dag 4

In december kwam het burgerforum voor de vierde keer samen. De deelnemers verdiepten zich voor de laatste keer in de 44 adviezen over 14 verschillende klimaatonderwerpen. Er werd daarna gestemd over de adviezen die in de afgelopen maanden zijn opgesteld.
Deelnemer burgerberaad in aangepaste rolstoel in gesprek met mededeelnemer

Verdiepen in de deeladviezen

In de ochtend was het tijd voor de deelnemers om zich te gaan verdiepen in de adviezen, hierover in gesprek te gaan en ze af te ronden. Door het aanvullen en verdiepen ontstond meer draagvlak voor de adviezen. Om de deelnemers een beeld te geven van wat het geheel van de adviezen oplevert, zijn de eerste conceptadviezen door een adviesbureau beoordeeld op CO2-effect en haalbaarheid. Wat zijn de te verwachten effecten, kosten, voordelen, nadelen en zijn deze eerlijk verdeeld? Deelnemers hadden zo voldoende informatie om later die middag te kunnen stemmen over de adviezen. 

Criteria waarop deeladviezen werden beoordeeld

Voor het stemmen kon beginnen toetsten de deelnemers alle deeladviezen ook nog op criteria die vooraf door hen zelf zijn bepaald. De vijf criteria zijn: de vervuiler betaalt, eerlijk voor generaties van nu en de toekomst, bijdrage aan bewustwording, eerlijk voor arm en rijk en een voorbeeldfunctie voor de provincie. De scores op die criteria werden die middag gepresenteerd en hielpen deelnemers bij het stemmen. 

Stemmen op de deeladviezen 

Na het afronden en scoren van de adviezen werd er gestemd. Elke deelnemer ontving een stemkastje en kon hiermee een voor, tegen of blanco stem uitbrengen. In totaal werden over 44 adviezen gestemd. Bij 34 adviezen was meer dan twee derde van de groep deelnemers voor het advies. Alle adviezen komen op alfabetische volgorde in het eindrapport. Bij het advies worden dan de scores en de uitslag van de stemming vermeld. Ook de adviezen die geen meerderheid haalden worden in het rapport opgenomen.

Rode draden van de adviezen

Uit alle adviezen komt een aantal rode draden naar voren. Inwoners moeten betere en meer informatie krijgen over wat er met het klimaat aan de hand is, wat de urgentie is en wat het effect van hun eigen keuzes is. Welke maatregelen je kunt en moet treffen en het tempo waarin. Het begint met weten waarom iets moet gebeuren en zowel de voor- en de nadelen moeten bekend zijn. Die informatie ontbreekt nu vaak. Belangrijk is daarnaast dat maatregelen niet vrijblijvend zijn, maar meer door de overheid worden opgelegd. Dit moet dan wel zorgvuldig gebeuren, aldus het burgerberaad. Ook moet er een goede verdeling komen van de lusten en lasten tussen bedrijven, inwoners en de overheid. Het Burgerberaad vindt het ook belangrijk dat de overheid voorsorteert op technieken na 2030 en altijd transparant een kosten-baten analyse maakt. De provincie kan maar voor een deel zelf iets doen aan het klimaatprobleem, maar kan wel Rijk, gemeenten en Europa aanspreken als ze hun rol niet nemen of het doel niet halen.

Het advies en het Burgerberaadbos

Het definitieve adviesrapport wordt nu opgemaakt. Op 1 februari 2023 wordt dit aangeboden aan Gedeputeerde Staten. De adviezen van het Burgerberaad worden gebruikt bij het actueel maken van het Gelders Klimaatplan in het najaar 2023. Tijdens de vier intensieve dagen is ook spontaan het idee ontstaan bij de deelnemers om iets na te laten voor Gelderland: een burgerberaadbos. Voor elke deelnemer wordt daarom op 1 februari een boom geplant in Ophemert. 

Een overzicht van alle informatie die het burgerforum heeft gebruikt, komt in de bijlage van het advies van het burgerforum. Zo kan iedereen die dat wil, zien hoe het burgerforum tot zijn advies is gekomen.