Inpassingsplannen

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie en wordt gemaakt voor projecten die voor ons van belang zijn. Wij informeren u voordat we een inpassingsplan vaststellen. U kunt dan een zienswijze indienen. In deze zienswijze beschrijft u waar u het wel en niet mee eens bent en waarom.

Wat is een inpassingsplan?

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Zo’n plan wordt bijvoorbeeld gemaakt voor de aanleg van een rondweg die een drukke weg door een plaats vervangt. Een inpassingplan heeft drie fases: de voorbereidingsfase (voorontwerp), de terinzagelegging (ontwerp) en de definitieve fase (vaststelling en beroep).

Voorbereiding en terinzagelegging inpassingsplan

Tijdens de voorbereidingsfase van een inpassingsplan informeren wij u over de plannen. Meestal gebeurt dit tijdens een inloopavond. Deskundige instanties, zoals de gemeente en het Waterschap, kunnen in deze fase reageren op het plan.

Vervolgens wordt het ontwerp inpassingsplan gemaakt en samen met de uitgevoerde onderzoeken ter inzage gelegd. U kunt dan binnen 6 weken een zienswijze indienen. Mogelijk organiseren we ook een hoorzitting zodat u deze kunt toelichten. Uw zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan.

Het definitieve inpassingsplan

Een inpassingsplan wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Daarna wordt het plan opnieuw ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met het vastgestelde inpassingsplan? Dan kunt u als betrokkene beroep aantekenen bij de Raad van State.

Actuele inpassingsplannen

Schade door een inpassingplan

Heeft u schade als gevolg van een onherroepelijk provinciaal inpassingplan? Dan kunt u mogelijk voor een tegemoetkoming voor planschade in aanmerking komen.

Meer informatie

Zoekt u informatie over een specifiek project of inpassingsplan? Kijk dan op de site met officiële bekendmakingen en/of ruimtelijke plannen.