Natura 2000-gebied Veluwe

De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke natuur en variatie aan landschappen in stand te houden, is de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied. De Veluwe is ook één van de 6 Gelderse gebiedsopgaven (PDF 2,5 MB) waar overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samen aan werken.

Beheerplan voor Veluwe

Voor de Veluwe is een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe kwalitatief hoogwaardige natuur, recreatie, een prettige woonomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven naast elkaar kunnen bestaan. Begin 2018 is het definitieve beheerplan (PDF 2,9 MB) met bijlagen (PDF 19,9 MB) en de reactienota (PDF 440 kB) vastgesteld door provincie en betrokken ministeries. In deze reactienota staat wat we doen met de ingediende zienswijzen. Het beheerplan is definitief vastgesteld en van kracht, maar nog niet onherroepelijk. 

Stuifzanden op de Veluwe

Uitvoeren van maatregelen voor natuur

In het Natura 2000-gebied volgen we 2 sporen voor de natuur. Het spoor van regelgeving, om aantasting van natuur te voorkomen, is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Het spoor van versterken en duurzamer maken van de natuur is vastgelegd in het beheerplan (maatregelen). Belangrijke maatregelen zijn onder meer het versterken van het leefgebied van kwetsbare vogelsoorten, zoals zwarte specht en tapuit, onderzoek naar betere methoden om verzuring in eikenbos te voorkomen en de opzet van een recreatieve zonering, om natuur en recreatie op de Veluwe duurzaam te kunnen laten samengaan.

Stikstofuitstoot verminderen

De overmaat aan stikstof uit de lucht is voor de voedselarme natuur op de Veluwe de belangrijkste bedreiging. De stikstof is afkomstig van de landbouw, de industrie en het verkeer. De eerste inspanning is gericht op het terugdringen van de uitstoot van stikstof. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn en kost veel tijd. Om te voorkomen dat in de tussentijd de natuur verder achteruitgaat, worden ook maatregelen in de natuur genomen om deze meer bestand te maken. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Verstoring

Een andere belangrijke oorzaak is toenemende verstoring door menselijke activiteiten zoals recreatie, verkeer, werkzaamheden en evenementen. De grootste bron van verstoring is recreatie. Een deel van de activiteiten vindt plaats in de meest kwetsbare plekken. Diersoorten die op de grond naar eten zoeken of broeden worden verstoord en kwetsbare planten worden vertrapt. Leefgebieden versnipperen door de komst van meer paden en wegen. Dierpopulaties komen zo in de verdrukking omdat het gebied waar ze voedsel zoeken, steeds kleiner wordt.

Recreatiezonering beoogt het evenwicht tussen recreatie en natuur in balans te brengen. Waar de natuur bescherming nodig heeft, zullen rustgebieden komen. In andere gebieden komt juist meer ruimte voor recreatie. Routes en voorzieningen worden hierop aangepast. Provincie Gelderland en de samenwerkingspartijen van de VeluweAllliantie werken gezamenlijk aan recreatiezonering. Meer informatie leest u in het e-magazine Recreatiezonering op de Veluwe. Het Plan van Aanpak vindt u hier.

Gevolgen voor in- en omwonenden

De Natura 2000-maatregelen hebben soms gevolgen voor de omgeving. Bestaande activiteiten op de Veluwe kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Zo heeft u een vergunning nodig voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen die bijvoorbeeld zorgen voor minder oppervlakte natuur, vervuiling, verdroging of verstoring. Vaak kan met enkele aanpassingen de schade aan de natuur worden voorkomen. Activiteiten met serieuze schade aan de natuur zijn echter alleen in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan. In die gevallen zal het verlies bovendien altijd moeten worden gecompenseerd.