Onderwijs en Arbeidsmarkt

Kernwoorden van Onderwijs en arbeidsmarkt

Het doel van Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023 is om de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, door onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen. Zo maken we het onderwijs en de arbeidsmarkt in Gelderland toekomstbestendiger. We werken met een provinciale langetermijnvisie en -koers. Met het Onderwijs en Arbeidsmarktprogramma nemen we een stimulerende (agenderende) en faciliterende partnerrol in. We volgen 3 sporen: beschikbaar, wendbaar en inclusief. Het beleid wordt uitgebreider uitgelegd in de Statenbrief.

Beschikbaarheid van talen

Om ervoor te zorgen dat er voldoende talent is om het werk te doen, zijn er strategieën nodig om de beroepsbevolking te laten toenemen. Dat doen we op 3 manieren. Allereerst het beter inzetten van talent dat aanwezig is maar nog niet (voldoende) benut wordt. Ten tweede het behouden van (internationaal) talent voor sectoren waar de grootste tekorten zijn. En tot slot het verstevigen van de Gelderse kennisclusters. 

Wendbaarheid van werknemer, werkgever en het onderwijs

Wendbare werknemers, werkgevers en onderwijs vormen samen de basis voor een toekomstbestendige Gelderse arbeidsmarkt. Zo kan duurzaam worden ingespeeld op de huidige en toekomstige vraag naar talent. We stimuleren mensen zich een leven lang professioneel te blijven ontwikkelen. Zowel in zijn of haar vak, als in nieuwe vaardigheden. Zo wordt de kans kleiner dat iemand bij economische tegenslag aan de zijlijn komt te staan. Bedrijven stimuleren we om sociaal te innoveren. Door het personeel te betrekken in de strategische en technologische koers kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen. Ondernemers worden actief uitgenodigd om met een ontwikkelperspectief te kijken naar talent (‘wat kan er wel, wat is daarvoor nodig’). Het onderwijs stimuleren we nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Zo komen deze werelden dichter bij elkaar. Ook ondersteunen we onderwijsinnovatie: bijvoorbeeld in de creatie van doorlopende leerlijnen van praktisch en theoretisch onderwijs. 

Inclusief

Er is talent aanwezig in Gelderland dat nog onvoldoende wordt benut. Denk aan mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt zoals voortijdig schoolverlaters, nieuwe Nederlanders en mensen met een beperking. Door kennisuitwisseling en initiatieven die dat talent beter benutten te stimuleren, doen we 2 dingen: we helpen de tekorten aan talent te verkleinen, en werken aan een inclusieve maatschappij waarin iedereen meedoet. 

Instrumenten

Om bovenstaande einddoelen te realiseren hebben we van 2020 tot en met 2023 verschillende instrumenten: