Het Wooldse Veen kan weer beter tegen een stootje

29-9-2021

Afgelopen jaren is gewerkt aan het herstel van het Wooldse Veen bij Winterswijk: een waardevol hoogveenmoeras op de grens van Nederland en Duitsland. Om dit te bereiken sloegen we 5 jaar geleden de handen ineen met Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk. We namen maatregelen die verdroging en verzuring van het gebied moeten tegengaan. Deze maatregelen staan beschreven in het 1e beheerplan van dit Europees beschermde Natura 2000-gebied. Op 29 september 2021 konden omwonenden en belangstellenden de resultaten bekijken, samen met de betrokken organisaties.

Veen ging dood

Het Wooldse Veen moest sterker en robuuster worden, want het ging niet goed met het natuurgebied. Door verdroging, klimaatverandering, menselijke ingrepen en stikstofneerslag uit de omgeving groeide het veen niet meer aan en ging zelfs dood. Hoogveen doet het namelijk alleen goed onder natte en voedselarme omstandigheden. Zonder ingrijpen, zou het unieke veengebied verdwijnen.

Omstandigheden verbeterd

De afgelopen jaren zijn sloten gedempt of ondieper gemaakt. Er is een foliescherm aangebracht om water langer vast te houden en van enkele percelen is de voedselrijke grond afgegraven. Hier kunnen zich bijzondere bloemrijke graslanden gaan ontwikkelen. Voor de zeldzame boomkikker zijn in en naast het hoogveen verschillende poelen aangelegd. Met deze maatregelen zorgen we voor goede omstandigheden voor plantensoorten van hoogveen, zoals zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. Zo wordt het Wooldse Veen hopelijk weer een paradijs voor de gevlekte witsnuitlibel en venwitsnuitlibel, de kamsalamander en de boomkikker. Wandelaars kunnen vanaf de Kuipersweg over een (deels nieuw) plankenpad van het natte gebied genieten.

Eerste resultaten zichtbaar

De natuur moet zich nu gaan ontwikkelen. Dat duurt waarschijnlijk jaren, maar gelukkig zijn de eerste resultaten al hoopvol. Zo groeit hier en daar al moeraskartelblad op de ingerichte percelen. Dit jaar heeft er een grauwe klauwier gebroed en er zijn verschillende gladde slangen gespot. Een mooi compliment voor dit project!

Beschermd gebied

Het Wooldse Veen is 1 van de 15 beschermde Natura 2000-gebieden in Gelderland. Samen met het Duitse Burlo-Vardingholter Venn vormt het een waardevol hoogveengebied met veenputten en veendijken. Vanwege grote afwisseling in de bodem met natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. In veenputten vormt zich nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide. Er zijn moerassen met riet en moerashertshooi, er is berkenbroekbos, voedselarm grasland en vochtige heide. Kijk voor meer informatie over het herstelproject op onze pagina over het Wooldse Veen.

Terug naar nieuwsoverzicht