Ontwerp Natuurbeheerplan 2025 ter inzage

Op 17 april 2024 zijn het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025 en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap mogelijk is. Van 1 mei tot en met 12 juni 2024 kunt u reageren op het ontwerpplan.
Gepubliceerd op: 1-mei-2024

Reageren op Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025

U kunt het Ontwerp-Natuurbeheerplan en de bijbehorende kaarten bekijken van 1 mei tot en met 12 juni 2024. In deze periode kunt u met een zienswijze reageren op het ontwerpplan:  

  • Digitaal door het invullen van het reactieformulier
  • Schriftelijk door een reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief ‘Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025, zaaknummer 2024-001932';
  • Per e-mail naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2024-001932 Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025. 

Procedure vaststellen definitief Natuurbeheerplan 2025 

De ingediende zienswijzen gaan we beoordelen en, indien van toepassing, verwerken in het Natuurbeheerplan en/of de kaarten. In een reactienota reageren we op de ingediende zienswijzen, Gedeputeerde Staten stellen de reactienota vast. Vervolgens ontvangen de indieners van een zienswijze de reactienota en stellen Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2025 definitief vast.   

Gelders Natuurnetwerk

Met beheer van bestaande natuur én de aanleg van nieuwe natuur zorgt provincie Gelderland samen met terreinbeherende organisaties en particuliere natuurbeheerders voor het versterken van de Gelderse natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk.  

U kunt over het Natuurbeheerplan en subsidies voor natuur meer lezen op onze webpagina over het natuurbeheerplan.