Ontheffing jacht en faunabeheer

Heeft u schade aan gewassen of is de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar door beschermde dieren? Dan kan een faunabeheereenheid, wildbeheereenheid, gemeente, terreinbeheerder of een grondgebruiker een ontheffing aanvragen om deze dieren te doden of te verjagen.

Procedure

Neem voor overlast binnen de bebouwde kom altijd eerst contact op met uw gemeente.

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt naast natuurgebieden en houtopstanden, ook bepaalde planten- en diersoorten beschermt diersoorten en planten. Toch kunnen er situaties zijn waarbij beschermde dieren schade aan gewassen veroorzaken of de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar brengen.

U ontvangt een ontheffing wanneer u voldoet aan deze voorwaarden:

 • De activiteit is in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer.
 • Het voorkomt schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, planten- en diersoorten.
 • De activiteit is volgens de wet noodzakelijk.
 • U heeft al (preventieve) maatregelen genomen.
 • U kunt onderbouwen dat er geen alternatieven zijn.

We geven de ontheffing bij voorkeur aan de faunabeheereenheid met een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Anderen komen in aanmerking voor een ontheffing wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er is geen faunabeheerplan nodig. Dit is bij het beperken van de omvang van populaties van exoten of verwilderde dieren en bestrijden van schadeveroorzakende exoten of verwilderde dieren.
 • Tussenkomst van een faunabeheereenheid is volgens ons niet nodig.
 • Het gebied valt niet onder de zorg van een faunabeheereenheid.

Controleer dus eerst of er al een ontheffing is verleend aan de faunabeheereenheid. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website

U vraagt uw ontheffing aan met het aanvraagformulier soorten faunabeheer (PDF 140 kB). U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina.

Lever bij de aanvraag de volgende informatie aan:

 • topografische kaart met daarop de schadepercelen aangegeven
 • toestemmingsverklaring van de grondgebruiker (tenzij u zelf de grondgebruiker bent)
 • historische schadegegevens met eventueel een taxatierapport opgesteld door het Faunafonds
 • instemmingsverklaring van de gemeente, bij een aanvraag binnen de bebouwde kom en in het kader van de openbare veiligheid
 • recent schadebestrijdingsplan, als u schade wilt bestrijden met kastvallen of vangkooien, inclusief een topografische kaart met daarop aangegeven waar u de kooi(en) wilt plaatsen
 • het zaaknummer van een aanvraag, als u eerder een ontheffing heeft gekregen

We hebben maximaal 20 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Wanneer u deze ontheffing aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel provincie Gelderland.

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding is geregistreerd.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is.
 • We publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Daarna maken we het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen.
 • We publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.
 • Het is mogelijk dat we tijdens de activiteit toezicht houden.

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.