Grondwater onttrekken of infiltreren

Bent u van plan water uit de grond te halen (onttrekken) of in samenhang daarmee in de grond te pompen (infiltreren)? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Procedure

Let op: voor of tijdens de vergunningaanvraag moet u een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen.

Wanneer de m.e.r.-beoordelingsprocedure vraagt om het indienen van een aanmeldnotitie, stuur deze dan op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH/VV 
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Na ontvangst van de aanmeldnotitie starten wij de besluitvormingsprocedure. 

U moet het m.e.r-beoordelingsbesluit of het milieueffectrapport aan de vergunningsaanvraag toevoegen. Bekijk voor de procedurehandleiding de website van Kenniscentrum InfoMil.  

U vraagt een vergunning voor het onttrekken van grondwater of infiltreren van water bij ons aan wanneer het gaat om:

 • industriële toepassingen en de hoeveelheid water die u onttrekt meer dan 150.000 kubieke meter per jaar is;
 • een openbare drinkwatervoorziening;
 • een open bodemenergiesysteem.

In alle andere gevallen dient u een vergunningaanvraag in bij het waterschap. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

We adviseren u om eerst met ons in gesprek te gaan om een ontvankelijke aanvraag op te stellen. In het gesprek bespreken we het doel en op welke manier u de aanvraag onderbouwt. Een verzoek tot vooroverleg kunt u bij ons indienen via het Provincieloket.

U vraagt uw vergunning aan bij het Omgevingsloket. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Lever de volgende informatie aan:

 • een m.e.r.-beoordelingsbesluit of het MER.
 • een onderzoeksrapport met een goede onderbouwing van de benodigde hoeveelheid te onttrekken grondwater en de te verwachten gevolgen die de onttrekking of infiltratie heeft op de omgeving.
 • overige aanvullingen ten behoeve van de onderbouwing.

U kunt bij uw aanvraag de handige checklist (PDF 60 kB) gebruiken.

De uitgebreide procedure is van toepassing bij openbare drinkwatervoorziening en industriële toepassing. Bij een aanvraag voor een open bodemenergiesysteem geldt standaard de reguliere procedure, maar kunnen we besluiten de uitgebreide procedure te gebruiken. Dit doen we wanneer we oordelen dat andere belanghebbenden betrokken zijn.

Bij de reguliere procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • Nadat u uw aanvraag heeft ingediend bij het Omgevingsloket ontvangt u van het Omgevingsloket een bevestiging met een nummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • Het Omgevingsloket stuurt uw aanvraag naar het juiste bevoegde gezag.
 • Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wet.
 • U ontvangt het definitieve besluit en wij publiceren dit.
 • Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het ter inzage gaan van het besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.

Bij de reguliere procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • Nadat u uw aanvraag heeft ingediend bij het Omgevingsloket ontvangt u van het Omgevingsloket een bevestiging met een nummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • Het Omgevingsloket stuurt uw aanvraag naar het juiste bevoegde gezag.
 • Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wet.
 • U ontvangt het definitieve besluit en wij publiceren dit.
 • Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het ter inzage gaan van het besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.

Bij de uitgebreide procedure verloopt de afhandeling in eerste instantie hetzelfde als de normale procedure. Maar in plaats van een definitief besluit nemen we eerst een ontwerpbesluit. Daarna gaat de procedure als volgt verder:

 • Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten.
 • Wanneer er binnen die 6 weken geen zienswijzen worden ingediend, zetten we het ontwerpbesluit om in een definitief besluit.
 • Wanneer er binnen die 6 weken zienswijzen worden ingediend, nemen we deze in overweging bij het opstellen van een definitief besluit.
 • U ontvangt het definitieve besluit en wij publiceren dit. Na publicatie van het definitieve besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland.

Vergunning

Vraag uw vergunning aan bij het waterschap.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.