Gezond en veilig wonen in Gelderland

We willen graag dat inwoners van Gelderland in een gezonde en veilige leefomgeving wonen en werken. Daarom werken we samen met onze partners aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van overlast door geluid en geur en het saneren van de bodem.

Luchtkwaliteit, geluid, geur en bodem

Luchtkwaliteit, geluid, geur en bodem bepalen de kwaliteit van onze leefomgeving. Ervaart u overlast van bijvoorbeeld geluid of geur? Dan kunt u dat bij ons melden

Wettelijke taken leefomgeving

We hebben een aantal wettelijke taken die invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Zo zijn we voor een aantal bedrijven het bevoegd gezag als het gaat om de milieuvergunning. Verder beoordelen we of plannen van gemeenten en particulieren voor bijvoorbeeld bodemsanering aan de regels voldoen. Onze taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden voor een groot deel uitgevoerd door de Gelderse omgevingsdiensten

Leefomgeving verbeteren

We werken samen met onze partners aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen we onder andere in projecten om:

  • de luchtkwaliteit te verbeteren;
  • de overlast van geluid te verminderen;
  • de bodem te saneren.

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken alle overheden samen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Overlast van geluid

Woont u in de buurt van een drukke weg of industriegebied en ervaart u overlast van geluid? Meld dit dan bij ons. In ons Actieplan Geluid 2018 - 2022 leest u op welke manier we maatregelen nemen. Vanwege gewijzigde Europese regelgeving is er in 2023 geen Actieplan Geluid. Het beleid uit het Actieplan Geluid 2018-2022 zetten we ongewijzigd voort tot Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten uiterlijk 18 juli 2024 het Actieplan Geluid 2024-2028 vaststellen.

Op de geluidsbarometer hiernaast ziet u hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken.

 

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Wilt u meer weten over de kwaliteit van uw leefomgeving? Op de kaarten hieronder vindt u informatie over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsbelasting en bodemverontreiniging. 

Verontreinigde grond

Grond is verontreigingd als er stoffen inzitten die er niet horen. Denk bijvoorbeeld aan asbest, metalen, oliën of bestrijdingsmiddelen.