Schone lucht van levensbelang

Schone lucht is essentieel voor je gezondheid. Daarom werken we samen met partners aan een gezondere lucht.

Het verlies aan gezonde levensjaren door luchtverontreiniging is vergelijkbaar met het effect van overgewicht op de gezondheid. De gezondheidseffecten treden al op bij lage concentraties, onder de wettelijke (EU-)normen. Schone lucht is dus van groot belang en daar werken we aan. We hebben daarin wettelijke taken als meten, controleren en handhaven. Daarnaast stimuleren we, onder andere via het Schone Lucht Akkoord, om luchtvervuiling te verminderen via de bronnen als wegverkeer, scheepvaart, mobiele werktuigen, industrie, houtstook en landbouw.

Schone Lucht Akkoord

Luchtvervuiling houdt zich niet aan grenzen van gemeenten of provincies. Samenwerking is van groot belang. Alleen samen kunnen we de lucht sneller schoon maken. Daarom werken we sinds 2020 samen met het Rijk, andere provincies en meer dan 100 gemeenten in Nederland via het Schone Lucht Akkoord (SLA) aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.

Varend ontgassen

De binnenvaarttankschepen moeten na het lossen van lading soms de ladingtanks ontgassen. Vanwege de gevolgen voor de gezondheid en het milieu is het in Gelderland verboden om dit varend te doen. Wat betekent dit?

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties in de lucht
Meetgegevens over de luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit per buurt uit rapport GGD
Meer informatie over Gelderland en de rest van Nederland