Verminderen van geluidoverlast

In ons dichtbevolkte land zijn er veel bronnen en activiteiten die geluid produceren, zoals bijvoorbeeld weg- en vliegverkeer, spoorwegen, bedrijven en windmolens. Geluid heeft invloed op hoe we ons voelen en dus op onze gezondheid.

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidoverlast van bijvoorbeeld een drukke weg of industriegebied, dan kunt u dit melden. Meldingen over provinciale wegen kunt u doen bij het provincieloket via het meldingenformulier. Andere meldingen van geluidoverlast, bijvoorbeeld van een bedrijf of industrieterrein, kunt u indienen bij het meldpunt van de Gelderse omgevingsdiensten.

Geluidhinder kan zorgen voor verstoring van het slaapritme, stressreacties en zelfs hart- en vaatziekten. Onze ambitie is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners door het beperken van geluidhinder bij provinciale wegen, bedrijven waarvan we toezichthouder zijn, spoorweglawaai en vliegvelden in Gelderland.

Overlast van geluid

Woont u in de buurt van een drukke weg of industriegebied en ervaart u overlast van geluid? Meld dit dan bij ons. In ons Actieplan Geluid 2018 - 2022 leest u op welke manier we maatregelen nemen. Vanwege gewijzigde Europese regelgeving is er in 2023 geen Actieplan Geluid. Het beleid uit het Actieplan Geluid 2018-2022 (PDF 11.5 MB) zetten we ongewijzigd voort tot Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten uiterlijk 18 juli 2024 het Actieplan Geluid 2024-2028 vaststellen.

Op de geluidsbarometer hiernaast ziet u hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken.

Inspraakperiode Ontwerp-Actieplan geluid 2024-2028 voorbij 

Het ontwerp-Actieplan geluid lag 6 weken ter inzage. Iedereen kon het ontwerp-Actieplan bekijken en tot en met 11 juni 2024 reageren met een zienswijze. We bekijken en beantwoorden nu de reacties (zienswijzen). Dit zetten we in een zogeheten zienswijzennota. Daarin staat ook of de reacties tot een aanpassing of verduidelijking van Actieplan hebben geleid. Iedereen die een reactie stuurde, ontvangt een reactie als de zienswijzennota bekend is.

Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten 2 juli 2024 het definitieve Actieplan geluid vast.

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Geluidcontouren en beperkende maatregelen van provinciale wegen
Gebieden waarin we stilte en rust beschermen en ontwikkelen
Meer informatie over Gelderland en de rest van Nederland