Externe veiligheid: beschermen tegen risico’s in leefomgeving

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, productie, opslag en vervoer van brandbare, explosieve en giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld LPG, waterstof en ammoniak. Ook de risico's die luchthavens en windturbines geven, vallen onder externe veiligheid.

We beschermen de mensen in Gelderland tegen deze risico’s onder andere door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicorelevante bedrijven die vallen onder provinciaal bevoegd gezag. Waar welke risico’s spelen ziet u op de Risicokaart van Gelderland

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Meer informatie over Gelderland en de rest van Nederland