Wisselse Veen: een Natura 2000-gebied bij Epe

Het Wisselse Veen is een gebied met vennen en drassige gronden aan de rand van de Veluwe. Het Wisselse Veen is, als onderdeel van de Veluwe, aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er worden maatregelen genomen om deze unieke natuur te behouden en versterken.

Kaart van het Wisselse Veen

Onze plannen

In het bijzondere doorstroomveen groeien zeldzame planten als blauwe knoop en waterdrieblad. In de beken voelen de rivierdonderpad, de zeldzame vis beekprik en de karperachtige vis elrits zich thuis. Dit zijn diersoorten die leven in natuurlijke stroompjes met schoon water. Ook komt in het Wisselse Veen de rugstreeppad voor. De video hiernaast laat we zien wat we van plan zijn. Deze aanpassingen zorgen voor een beter leefgebied voor de dieren. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie van 2022 beginnen aan het échte werk.

Aanpassingen in dit gebied

Downloads

Conceptplan is klaar

In 2019 en 2020 werkten we aan een plan - het voorontwerp inrichtingsplan - met maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Wisselse Veen beter te beschermen. Het belangrijkst is het tegengaan van verdere verdroging en het herstellen van schoon oppervlaktewater. We nemen de maatregelen in het meest westelijke deel van het Wisselse Veen. Dat is alleen op terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe. Een belangrijk uitgangspunt is dat het verhoogde grondwaterpeil geen overlast mag veroorzaken. 


Meer onderzoek noodzakelijk

Het inrichtingsplan is in concept klaar. Bekijk de maatregelen in bovenstaande film en de maatregelenkaart hiernaast. Op dit conceptplan zijn reacties van bewoners/ belanghebbenden gekomen. Naar aanleiding daarvan doen we meer onderzoek. Bijvoorbeeld naar de grondwaterstanden en naar muggen en knutten. Het conceptplan gaan we dus misschien nog aanpassen.