Wisselse Veen: een Natura 2000-gebied bij Epe

Het Wisselse Veen is een gebied met vennen en drassige gronden aan de rand van de Veluwe. Een deel van het Wisselse Veen is, als onderdeel van de Veluwe, aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Het overige deel ligt in het Gelders Natuurnetwerk. Het is nodig de natuur in het Wisselse Veen beter te beschermen. 

In het bijzondere doorstroomveen groeien zeldzame planten als blauwe knoop en waterdrieblad. In de beken voelen de rivierdonderpad, de zeldzame vis beekprik en de karperachtige vis elrits zich thuis. Dit zijn diersoorten die leven in natuurlijke stroompjes met schoon water. Ook komt in het Wisselse Veen de rugstreeppad voor. De video hiernaast laat we zien wat we van plan zijn. Deze aanpassingen zorgen voor een beter leefgebied voor de dieren. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie van 2024 beginnen aan het échte werk.

Kaart van het Wisselse Veen

Conceptplan passen we aan

Bekijk de voorgenomen maatregelen in de film en op de maatregelenkaart hiernaast. Op dit conceptplan zijn reacties van bewoners/ belanghebbenden gekomen. Naar aanleiding daarvan hebben we meer onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar de grondwaterstanden en naar muggen en knutten. Het conceptplan passen we nu aan. We verwachten in het najaar van 2023 het aangepaste plan aan de betrokkenen te laten zien.

Downloads

Bescherming natuur in 3 fases

Voorgenomen maatregelen

In 2019 en 2020 werkten we aan een plan (het voorontwerp inrichtingsplan) met maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Wisselse Veen beter te beschermen. Het belangrijkst is het tegengaan van verdere verdroging en het herstellen van schoon oppervlaktewater. We nemen de maatregelen in het meest westelijke deel van het Wisselse Veen. Dat is alleen op terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe. Een belangrijk uitgangspunt is dat het verhoogde grondwaterpeil geen overlast mag veroorzaken.