Wisselse Veen: een Natura 2000-gebied bij Epe

Het Wisselse Veen is een gebied met vennen en drassige gronden aan de rand van de Veluwe. Het Wisselse Veen is, als onderdeel van de Veluwe, aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er worden maatregelen genomen om deze unieke natuur te behouden en versterken.

Kaart van het Wisselse Veen

Onze plannen

In het bijzondere doorstroomveen groeien zeldzame planten als blauwe knoop en waterdrieblad. In de beken voelen de rivierdonderpad, de zeldzame vis beekprik en de karperachtige vis elrits zich thuis. Dit zijn diersoorten die leven in natuurlijke stroompjes met schoon water. Ook komt in het Wisselse Veen de rugstreeppad voor. De video hiernaast laat we zien wat we van plan zijn. Deze aanpassingen zorgen voor een beter leefgebied voor de dieren. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie van 2022 beginnen aan het échte werk.

Aanpassingen in dit gebied

De film en kaart laten zien wat we een zandweg weghalen ten zuiden van de Berghoeve. Dit was wat onduidelijk, de weg verdwijnt namelijk niet. We willen de zandweg (vanaf de voormalige Berghoeve naar het zuiden, vervolgens naar het oosten en dan direct weer zuidwaarts tot aan het eerste bosje) verlagen. Zodat deze geen belemmering meer vormt voor het water, om vrij van het westelijk deel naar het oosten te gaan. Dit zou kunnen doordat er een stuk van de weg afgegraven wordt. Deze weg is dan niet meer toegankelijk voor in ieder geval auto’s en aangespannen paarden. Wandelaars kunnen dan wel gebruik blijven maken van deze weg. In natte jaargetijden kan er meer water op de weg liggen. Een vlonderpad aanleggen is een mogelijkheid. 

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. De biodiversiteit neemt hierdoor namelijk af. Daarom zijn in het beheerplan van het Natura 2000-gebied voor de Veluwe en in de bijlage van het beheerplan van de Veluwe maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor de Veluwe. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina over stikstof.

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Zo heeft u een vergunning nodig voor nieuwe activiteiten. Maar ook voor ontwikkelingen die bijvoorbeeld zorgen voor minder natuuroppervlak, vervuiling, verdroging of verstoring. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan leest u meer over de vergunningverlening. Bestaande activiteiten in en rond het Wisselse Veen mogen gewoon doorgaan.

Geldersch Landschap en Kasteelen is eigenaar van een deel van het natuurgebied. Zij voeren het werk uit dat nodig is op het grondgebied. Waterschap Vallei en Veluwe neemt de watermaatregelen, gemeente Epe zorgt voor de nodigde vergunningen en draagt verantwoording voor een verkeersplan.

Downloads

Conceptplan is klaar

In 2019 en 2020 werkten we aan een plan - het voorontwerp inrichtingsplan - met maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Wisselse Veen beter te beschermen. Het belangrijkst is het tegengaan van verdere verdroging en het herstellen van schoon oppervlaktewater. We nemen de maatregelen in het meest westelijke deel van het Wisselse Veen. Dat is alleen op terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe. Een belangrijk uitgangspunt is dat het verhoogde grondwaterpeil geen overlast mag veroorzaken. 


Meer onderzoek noodzakelijk

Het inrichtingsplan is in concept klaar. Bekijk de maatregelen in bovenstaande film en de maatregelenkaart hiernaast. Op dit conceptplan zijn reacties van bewoners/ belanghebbenden gekomen. Naar aanleiding daarvan doen we meer onderzoek. Bijvoorbeeld naar de grondwaterstanden en naar muggen en knutten. Het conceptplan gaan we dus misschien nog aanpassen.