Herstelprogramma Vennen en venen

Vennen en venen bestaan bij de gratie van voldoende water en een zeer beperkte hoeveelheid buffering en voedingstoffen.
Een ven op de Veluwe

Deze watertjes zijn dan ook het domein van ware fijnproevers: planten en dieren die met heel weinig toe kunnen, en al snel verdrongen worden door algemene woekerende soorten zodra het evenwicht verstoord raakt. Ook zijn vennen en venen belangrijk voor de gehele, overwegend droge, Veluwe. Het zijn vaak de laatste plekken waar dieren water kunnen vinden als alle regenplassen zijn opgedroogd en het grondwater tientallen meters onder het maaiveld staat. Op 9 mei 2023 is herstelprogramma Vennen en venen door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Digitale versie herstelprogramma

Download de .pdf van het herstelprogramma.

Natura 2000-doelen

Het herstelprogramma richt zich op zeven habitats en op drie habitatrichtlijnsoorten.

Habitattypen (Landschapstypen)

 • Zwak gebufferde vennen
 • Zure vennen
 • Blauwgraslanden
 • Actieve hoogvenen (heideveentjes)
 • Overgangs- en trilvenen
 • Kalkmoerassen
 • Hoogveenbossen

Habitatrichtlijnsoorten

 • Gevlekte witsnuitlibel
 • Kamsalamander
 • Drijvende waterweegbree

Knelpunten

Een aantal factoren bedreigt de instandhoudingsdoelen voor genoemde dier- en plantensoorten. Dat zijn verdroging, vermesting en verzuring als gevolg van stikstof, versnippering, klimaatverandering, gebiedsvreemde stoffen en uitheemse soorten.
Venherstel is systeemherstel. Duurzaam behoud van vennen en venen kan alleen wanneer er voldoende ruimte is voor het samenspel van ondergrond, bodem en water. Dit garandeert voldoende variatie in zuurgraad, waterdiepte en vegetatie-ontwikkeling, zodat alle soorten een geschikt habitat kunnen vinden.

Het gaat om minstens 340 verschillende locaties op de Veluwe, het is onmogelijk om die allemaal in één planperiode aan te pakken. Ook zijn niet al deze locaties even kansrijk. Daarom hebben de vennen en venen waarvoor onderstaande geldt prioriteit gekregen:

 • locaties die geschikt zijn voor de ontwikkeling of versterking van het heideveentje;
 • zwak gebufferde wateren die ook kansen bieden voor populaties van doelsoorten;
 • zure vennen met voldoende omvang (een oppervlakte van 0,5 ha of meer voor een ven of een mozaïek van vennen).

Maatregelen

Hoe gaat het verder?

Nu het herstelprogramma Vennen en venen is vastgesteld, beginnen we met de uitvoering van de herstelmaatregelen. We betrekken hier onder andere grondeigenaren bij. We nemen ruim de tijd voor de hele uitvoering, zodat het proces zorgvuldig verloopt.

Herstelprogramma's Veluwe

Naast het herstelprogramma voor Vennen en venen hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de herstelprogramma’s Beken, Beken, Heiden en stuifzanden, als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe.