Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK)

Wilt u werken aan natuurherstel om de natuur weerbaarder te maken tegen het stikstofprobleem? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor het opstellen van de subsidieaanvraag is ook een bijdrage mogelijk.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Eigenaren of erfpachters van grond in Natura-2000 gebieden in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • natuurherstelmaatregelen;
  • bestrijding invasieve exoten in Natura-2000 gebied;
  • revitalisering bos.

Bent u een landgoedeigenaar dan kunt u niet alleen subsidie aanvragen voor de uitvoeringsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook voor de kosten voor het opstellen van de subsidieaanvraag.

U kunt deze subsidie aanvragen als de maatregelen:  

  • bijdragen aan de instandhouding van stikstofgevoelige natuurlijke habitats of leefgebieden van soorten die beschermd worden op grond van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn in Natura 2000-gebieden;
  • bijdragen aan de doelen van het Natura 2000-beheerplan;
  • toekomstige natuurherstelmaatregelen niet in de weg staan;
  • gericht zijn op structureel systeemherstel van een natuurgebied.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 2.15, uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur.

Vooroverleg

Voordat u de subsidieaanvraag indient, is er altijd eerst een overleg nodig met een inhoudelijk adviseur van het programma Natuur. U bespreekt samen of uw subsidieverzoek al voldoet aan de voorwaarden van onze subsidieregeling. U kunt zich met dit formulier voor dit voorgesprek aanmelden.

De subsidie voor deze maatregelen bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een minimaal bedrag van € 50.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Uitvoering SPUK Natuur 2021-2025'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje Documenten en links vindt u documenten die u nodig heeft bij het voorbereiden van uw aanvraag.

Behandeling aanvraag

Deze subsidieregeling loopt tot 31 december 2023. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 35 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.