Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2021 - 2024

Houdt u als gemeente toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (bijna 2 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Een omgevingsdienst kan optreden als aanvrager namens 1 of meerdere gemeenten.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen om toezicht te houden op de naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (PDF 100 kB). Daarin staan de bedrijven die een verplichting hebben om energiebesparing te realiseren.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • bij het houden van toezicht en handhaving de Gelderse aanpak volgt;
  • een overeenkomst heeft met de omgevingsdienst over het houden van toezicht;
  • een plan heeft waarin u het totaal aantal energieverbruikers in uw gemeente vermeldt en waarin u beschrijft hoe u in de periode 2021 tot en met 2024 bij ten minste 50% van de energieverbruikers toezicht uitoefent of heeft uitgeoefend. Bij dit percentage van 50% mag u ook de uitgevoerde controles over de periode 2018 – 2020 meerekenen. Heeft u dus in de periode 2018 – 2020 bijvoorbeeld bij al 20% van de energieverbruikers toezicht uitgeoefend, dan moet u nog toezicht houden op minimaal 30% in de periode 2021-2024.

Let op: vraag deze subsidie uiterlijk aan op 1 juni van het kalenderjaar of het 1e kalenderjaar als de aanvraag betrekking heeft op meerdere kalenderjaren.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023(paragraaf 8.5 Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2021 - 2024).

De subsidie is € 400 per energieverbruiker waar u in de periode 2021-2024 toezicht op uitoefent.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Ondersteuning gemeenten voor toezicht energiebesparing'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Voeg bij uw aanvraag een plan van aanpak toe, waarin u beschrijft bij hoeveel bedrijven/instellingen er gedurende de periode 2021-2024 toezicht wordt uitgeoefend. In totaal moet er over de periode 2021 tot en met 2024 bij ten minste 50% van de energieverbruikers toezicht zijn uitgeoefend.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.200.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.