Collectieve wooninitiatieven

Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zit, kunt u als collectief wooninitiatief subsidie of subsidie in de vorm van een lening zonder rente aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Collectieve wooninitiatieven in de vorm van rechtspersoon, vereniging, wooncoöperatie of stichting kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt in de haalbaarheidsfase subsidie aanvragen om een collectief wooninitiatief op te richten en de subsidieaanvraag voor de volgende fase te laten voorbereiden door een onafhankelijke begeleider van het proces. Subsidie is ook mogelijk voor het opstellen van een duurzaam projectplan om te onderzoeken of uw plan haalbaar is, inclusief begeleiding van dit proces. In dit plan geeft u aan hoe er bij de bouw rekening wordt gehouden met de natuur en het veranderende klimaat (natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair).

In de ontwikkelfase kunt u subsidie in de vorm van een lening zonder rente aanvragen voor:

 • het opstellen van een programma van eisen;
 • een voorlopig ontwerp;
 • een definitief ontwerp;
 • een bouwkundig bestek;
 • het begeleiden van het proces.

U betaalt de lening terug als het project in de fase van het bouwen van huizen komt en als het mogelijk is om voor de woningen een hypotheek bij een bank aan te vragen.

U kunt deze subsidie of een subsidie in de vorm van een lening zonder rente aanvragen als:

 • de gemeente een intentieverklaring geeft. Hieruit moet blijken dat de gemeente wil meewerken aan onderzoek naar hoe haalbaar dit woningbouwproject op de genoemde locatie is;
 • de eigenaar van de grond waarop het woningbouwproject wordt uitgevoerd, de bedoeling heeft om dit aan het collectief wooninitiatief te verkopen of te verhuren;
 • uw woningbouwproject bestaat uit minimaal 3 woningen en de woningen passen in het regionale woonprogramma en de Omgevingsvisie Gelderland, par. 4.7.

De belangrijkste aanvullende voorwaarden voor subsidie in de vorm van een lening zonder rente zijn:

 • Het projectplan laat zien dat het woningbouwproject haalbaar is.
 • Uw collectieve wooninitiatief is vrij om zelf externe partijen in het bouwproces opdracht te geven. Ook heeft het een beslissende stem in het ontwerp- en bouwproces van het woningbouwproject.
 • Voor koopwoningen geldt: voor de eigen leden van het wooninitiatief heeft een financiële instelling een financieringstoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat deze leden over voldoende geld kunnen beschikken om het woningbouwproject uit te voeren.
 • Voor huurwoningen geldt: voor het wooninitiatief heeft een financiële instelling een financieringstoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het initiatief over voldoende geld kan beschikken om de huurwoningen te bouwen.
 • Het woningbouwproject is bedoeld om koopwoningen en/of huurwoningen in de betaalbare sector te bouwen:   
  • Bij nieuwbouw liggen de gemiddelde kosten van de woningen onder de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.
  • Bij bestaande bouw of sloop met daarna nieuwbouw liggen de gemiddelde kosten van de woning onder de grens van de Nationale Hypotheekgarantie plus € 30.000.
  • Bij huurwoningen ligt de gemiddelde huur van de woningen onder de huurprijs van maximaal € 850 per maand.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.4 Collectieve wooninitiatieven).

De subsidie in de haalbaarheidsfase is in totaal € 15.000 of € 17.500 (afhankelijk van het type woningen) bestaande uit:

 • € 2.000 voor procesbegeleiding bij het oprichten van een collectief wooninitiatief en het voorbereiden van de subsidieaanvraag;
 • € 13.000 voor het opstellen van een projectplan bij een nieuwbouwproject, en € 15.500 bij bestaande bouw of sloop in combinatie met nieuwbouw. Dit is inclusief € 3.000 om te onderzoeken met welke maatregelen uw woningbouwproject natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair kan worden gebouwd.

Deze bedragen zijn gebaseerd op ongeveer 50% van de totale kosten van de activiteiten. Het gaat om activiteiten die nodig zijn voor het aanvragen van de subsidie en het opstellen van een duurzaam projectplan, met een conclusie over hoe haalbaar het wooninitiatief is.

De lening zonder rente met een looptijd van maximaal 2 jaar, voor een bedrag van maximaal 65% van de kosten is maximaal:

 • € 7.500 per woning tot een maximum van € 150.000 per woningbouwproject bij nieuwbouw;
 • € 10.000 per woning tot een maximum van € 200.000 per woningbouwproject als het gaat om bestaande bouw of sloop met vervolgens nieuwbouw.

Deze lening kunt u aanvragen als u kunt bewijzen dat 35% van de kosten in de ontwikkelfase zijn betaald door het collectief wooninitiatief.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Collectieve Wooninitiatieven’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Voor een aantal bijlagen is een format beschikbaar. De formats zijn te vinden op deze webpagina onder het kopje Downloads. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Lening aanvragen

Voor de leningen is een bedrag van € 800.000 beschikbaar. U kunt een lening aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Wilt u een lening aanvragen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier onder aan de pagina. U ontvangt dan van ons het aanvraagformulier en een uitnodiging voor een gesprek. Het aanvraagformulier kunt u indienen via post@gelderland.nl

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.