Omgevingsvergunning (WABO)

Als provincie Gelderland hebben wij de verantwoordelijkheid om de omgeving te handhaven. Het is natuurlijk mogelijk dat u iets wilt doen waarbij de omgeving aangepast moet worden. U kunt dan een vergunning of ontheffing aanvragen.

Vergunning

Provincie Gelderland heeft 6 omgevingsvergunningen/ontheffingen.

Aanvraag

Het duurt gemiddeld 8 weken, mits volledig aangeleverd, voor uw vergunningaanvraag afgerond is.

Bekijk hieronder welke omgevingsvergunningen we hebben:

Omgevingsvergunningen

Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Provinciale bedrijven doen dit bij het Omgevingsloket.

Hoe moet ik de aanvraag indienen?

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure en de situaties waarin u een vergunning aanvraagt. Een vergunning aanvragen kan onder meer voor:

 • de activiteit milieu
 • de activiteit bouw
 • de activiteit sloop
 • aanleggen in- en uitrit
 • vergunning lozing koelwater
 • vergunning handelsreclame
Hoe lang duurt de afhandeling en wat kost het?

Als u deze vergunning aanvraagt, dan moet u in sommige gevallen de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan.

Er moet sprake zijn van een overgangssituatie en/of een proef. Dit is opgenomen in de Beleidsregels gedogen Gelderland 2018.
Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Welke voorwaarden gelden er?

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u heeft een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend. Bovendien is het aannemelijk dat we de vergunning of ontheffing verlenen,
 • u diende de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in,
 • de activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden,
 • de belangen van derden worden niet geschaad,
 • u toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels.

Indien het Rijk heeft aangekondigd nationale wetgeving te zullen wijzigen waardoor een vergunningplicht voor bepaalde activiteiten komt te vervallen, kunnen zich situaties voordoen waarbij het aanvragen van een gedoogbeschikking niet nodig is.

Neem voor het indienen van uw verzoek contact op met Omgevingsdienst Regio Nijmegen of Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Aanvragen

Stuur uw verzoek met bijbehorende documenten naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen of Omgevingsdienst Regio Arnhem waar uw activiteit onder valt of naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem

Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.

Hoe moet ik de melding doen?

U kunt uw kennisgeving doen met het betreffende formulier:

Voorontwerp
Ontwerp
Vastgesteld plan

Wat moet ik bij de melding toevoegen?

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

 • het plan, inclusief regels, toelichting en bijlagen
 • het raadsbesluit, indien van toepassing
Hoe lang duurt de afhandeling en wat kost het?

Wij hebben doorgaans 6 weken (bij het voorontwerp bestemmingsplan maximaal 8 weken) nodig om uw kennisgeving te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Bij het voorontwerp bestemmingsplan kunnen wij de termijn verlengen tot 16 weken. Dit hebben wij in overleg met de Gelderse gemeenten afgesproken.

Wat gebeurt er nadat ik een melding heb gedaan?

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de provinciale Omgevingsvisie en -verordening
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover mondeling en/of schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • tijdens de behandeling van de aanvraag nemen wij indien nodig contact met u op. Wij overleggen voortdurend met u
 • bij een voorontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u een ambtelijk advies
 • bij een ontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u mogelijk een zienswijze
 • bij een vastgesteld bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u mogelijk een reactieve aanwijzing of beroep.

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing.

Voorontwerp:

Ontwerp:

Vastgesteld:

Dan kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

Welke voorwaarden gelden er?

U ontvangt een ontheffing als dat leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit, waardoor het gemeentelijk belang voor gaat boven het provinciaal belang.

Hoe moet ik de aanvraag indienen?

U kunt uw ontheffing aanvragen met het formulier Ontheffingsaanvraag (PDF 2 MB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV 
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wat moet ik bij de aanvraag toevoegen?

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

 • projectbeschrijving
 • kaart van de locatie waar het ontheffingsverzoek betrekking op heeft.
Voorlopige aanvraag indienen

Als u wilt, kunt u een voorlopige aanvraag indienen. Als u dat heeft gedaan kunt u daarover een gesprek hebben met een medewerker van de provincie. Aan de hand van uw voorlopige aanvraag kan deze medewerker beoordelen of het nodig is dat u een ontheffing aanvraagt of niet. Als u wel een ontheffing moet aanvragen, dan bespreekt de provinciemedewerker met u hoe welke informatie in de voorlopige aanvraag nog ontbreekt en hoe u dat kunt aanvullen. Ook kan de medewerker een inschatting geven van de haalbaarheid van de aanvraag.

Hoe lang duurt de afhandeling en wat kost het?

Wij hebben doorgaans 8 weken (maximaal 12 weken) nodig om een besluit te nemen, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. 

Wat gebeurt er nadat ik de aanvraag heb ingediend? 

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • Wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
 • Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover mondeling en/of schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen wij bij de behandelingsduur op.
 • Tegen verlening van de ontheffing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als we de ontheffing weigeren kunnen B&W binnen 6 weken tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

Dan kunt u bij ons een verzoek tot handhaving doen. Mocht het bedrijf de regels overtreden, dan kunnen we overgaan tot handhaving.

Welke voorwaarden gelden er?
 • het bedrijf valt onder de bevoegdheid van de provincie.
 • u dient het verzoek schriftelijk in.
 • het verzoek is voorzien van uw naam en handtekening.
Hoe moet ik het verzoek indienen?

Stuur uw verzoek tot handhaving naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem

Wat moet ik bij het verzoek aanleveren?

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

 • om welk bedrijf het gaat en op welk adres het bedrijf gevestigd is,
 • welke overtreding u denkt dat wordt begaan.
Hoe lang duurt de afhandeling en wat kost het?

Binnen 8 weken ontvangt u een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig met een redelijke termijn verlengen.

Aan een verzoek tot handhaving zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er nadat ik het verzoek heb ingediend? 

Als een bedrijf in overtreding is, ondernemen wij actie. Wat voor actie hangt af van de ernst van de overtreding.

Dan heeft u een vergunning nodig.

Welke voorwaarden gelden er voor bedrijven?

Wanneer uw bedrijf bevoegd is om vuurwerk af te steken, kunt u op basis van het vuurwerkbesluit een ontbrandingstoestemming of een ontbrandingsmelding aanvragen bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Organiseert u als burger een evenement waarbij u vuurwerk wilt afsteken? 

Zoek dan contact met een professioneel afsteker. De afsteker kan de vergunning voor u regelen.

Zonder vergunning is vuurwerk afsteken toegestaan op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur, tenzij uw gemeente gebieden heeft aangewezen waar helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Welke voorwaarden gelden er?

Geen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.