Gelders programma klimaat vernieuwd

Gedeputeerde Staten stellen het vernieuwde Gelders programma klimaat vast. Nieuwe maatregelen, zoals het aanpakken van netcongestie (file op het stroomnet) en het verkennen van kernenergie, zijn toegevoegd. 41 van de 44 adviezen van het burgerberaad klimaat zijn grotendeels in het programma overgenomen.
Gepubliceerd op: 17-april-2024

Gedeputeerde Staten geven akkoord op het vernieuwde Gelders programma klimaat (voorheen Gelders Klimaatplan). Hierin staan de klimaatmaatregelen die in Gelderland nodig zijn om de doelstelling uit het klimaatakkoord te halen: 55% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dit programma vernieuwen we elke 2 jaar. Gedeputeerde Staten stellen het vernieuwde programma vast onder voorbehoud dat Provinciale Staten de Kadernotitie Klimaat vaststellen. In de kadernotitie staan de voorwaarden voor het klimaatbeleid. Als Provinciale Staten de Kadernotitie willen wijzigen, dan zal ook het Gelders programma klimaat wijzigen. Tot die tijd is het programma dus nog in concept.

Nieuw in het programma

Het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’ leidde tot enkele veranderingen in het Gelders klimaatbeleid. Er staan een aantal nieuwe maatregelen in, vergeleken met de laatste versie. We maken onder andere geld vrij om te werken aan het beperken van netcongestie, het verkennen van mogelijkheden voor kleine kerncentrales en de inzet van zogenoemde ‘energiefixers’ (iemand die energiebesparende tips geeft). In het programma klimaat geven we ook een doorkijk naar de wereld in 2050. Dit geeft een beeld van de veranderingen die nodig zijn voor een klimaatneutraal Gelderland. 

Participatie van inwoners, bedrijven en experts

Ons vernieuwde programma klimaat is samen met inwoners tot stand gekomen. De adviezen van het Gelders burgerberaad klimaat zijn zorgvuldig onderzocht en afgewogen. Van de 44 waardevolle adviezen die we ontvingen, zijn er maar liefst 41 grotendeels in ons programma meegenomen. Dit resultaat bevestigt dat we in Gelderland werken aan maatregelen die onze burgers belangrijk vinden. In lijn met het burgerberaadadvies werken we bijvoorbeeld aan een kenniscentra voor circulair bouwen, verbreden we onze energiemix door óók te kijken naar technieken die na 2030 kansrijk zijn. En versnellen we het plaatsen van zonnepanelen op de grootste daken. 

Burgerberaad helpt ook bij zoektocht naar vertrouwen

Wij hopen dat onze welgemeende adviezen niet alleen door de Gedeputeerden, maar ook door de Statenleden ter harte worden genomen. Natuurlijk om stappen te zetten op een inhoudelijk probleem, maar ook om de zoektocht naar vertrouwen tussen overheid en burger goed vervolg te geven.

Deelnemer

burgerberaad klimaat

Daarnaast vroegen we onze partners, bedrijven, belangenverenigingen en medeoverheden om advies tijdens verschillende bijeenkomsten. Ook schreven Drawdown, Jonge Klimaatbeweging en Klimaatverbond Nederland inspiratiedocumenten voor ons. Deze aanpak is een goed voorbeeld van het belang dat Gedeputeerde Staten hecht aan meningen en betrokkenheid (participatie), van alle relevante partijen bij het vormen van ons beleid.

Bekijk het vernieuwde programma Klimaat