SteenGoed Benutten - Procesondersteuning (Overbruggingsmaatregelen Binnensteden en Dorpskernen)

Wilt u een gebouw of gebied herbestemmen of transformeren? Dan kunt u subsidie aanvragen. Of geeft COVID-19 aanleiding om een toekomstvisie voor het centrumgebied te ontwikkelen of het centrummanagement in uw gemeente op te zetten of te intensiveren? Dan kunt u vanaf een beroep doen op de tijdelijke subsidie voor Overbruggingsmaatregelen Binnensteden en Dorpskernen.

Voor wie

Gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor procesondersteuning van herbestemmings- en transformatieprojecten.

Alleen gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een toekomstvisie of het opzetten of intensiveren van het centrummanagement

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied;
  • het opstellen van een plan van aanpak voor de realisatie van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied, of;
  • de procesbegeleiding of advisering in het kader van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied.

Omdat de impact van COVID-19 op centrumgebieden (binnensteden, dorpskernen of wijkwinkelcentrum) groot is, zijn de subsidiemogelijkheden binnen deze regeling vanaf 2 november 2020 tijdelijk verruimd. Gemeenten kunnen gebruik maken van een tijdelijke subsidie voor overbruggingsmaatregelen in binnensteden en dorpskernen om centrumgebieden toekomstbestendiger te maken. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het centrumgebied; of
  • het starten met of intensiveren van centrummanagement.

Onder de kop 'extra informatie en tips' vindt u een factsheet met extra uitleg over de uitbreiding van de regeling.

Voorwaarden

Om voor subsidie voor procesondersteuning in de haalbaarheids- of planfase van een herbestemmings- of transformatieproject in aanmerking te komen, moeten:

  • de gemeente en betrokken vastgoedeigenaren schriftelijk verklaren dat zij mee willen werken aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Voor de aanvullende subsidiemogelijkheid voor gemeenten geldt dat:

  • de noodzaak van de activiteit mede een gevolg is van COVID-19; en
  • de activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met ondernemers die in het centrumgebied gevestigd zijn, inclusief de eigenaren van het vastgoed.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.13 SteenGoed Benutten - Procesondersteuning).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten (inhuur externe deskundigen) met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Als  u subsidie aanvraagt voor centrummanagement kan ook eigen ureninzet van de gemeente worden gesubsidieerd. De subsidie bedraagt € 35 per uur.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie voor procesondersteuning in de haalbaarheids- of planfase van een herbestemmings- of transformatieproject aan via het deze link naar het subsidieportaal.

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 december 2022.

Subsidie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie of het intensiveren van centrummanagement vraagt u aan via deze link naar het subsidieportaal.

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 december 2021.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Steengoed Benutten - Procesondersteuning' of het aanvraagformulier 'Overbruggingsmaatregelen Binnensteden en Dorpskernen'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 130 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag voor procesondersteuning in de haalbaarheids- of planfase van een herbestemmings- of transformatieproject moet uploaden.

Voor het aanvragen van subsidie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie of het intensiveren van centrummanagement is de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 170 KB) beschikbaar. 

We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor de subsidie procesondersteuning in de haalbaarheids- of planfase van een herbestemmings- of transformatieproject is een totaalbedrag van € 1.200.000 beschikbaar.

Voor de subsidie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie of het intensiveren van centrummanagement is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar.

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026-3599999.