SteenGoed Benutten - Procesondersteuning

Wilt u een gebouw of gebied herbestemmen of transformeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten in de haalbaarheids- of planfase.

Voor wie

Gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied;
  • het opstellen van een plan van aanpak voor de realisatie van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied, of;
  • de procesbegeleiding of advisering in het kader van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied.

Onder 'herbestemming' verstaan wij het geven van een nieuwe functionele bestemming aan een gebouw of een gebied die wordt vastgelegd in een bestemmingplan.

Onder 'transformatie van een gebouw' verstaan wij ingrijpende kwalitatieve aanpassingen aan een gebouw naar de eisen van de tijd, noodzakelijk voor toekomstige gebruikers of doelgroepen.

Onder 'stedelijke herstructurering' verstaan we planmatig fysiek ingrijpen om verouderde en verloederde gebieden zodanig te vernieuwen dat zij voldoen aan de huidige eisen op het gebied van wonen, werken, recreëren, mobiliteit, sociale veiligheid, verduurzaming of klimaatadaptie.

Onder 'herontwikkeling' verstaan we het na sloop realiseren van nieuwbouw op dezelfde locatie al dan niet in combinatie met een herinrichting van de openbare ruimte.

Onder 'transformatie van een gebied' verstaan wij een functiewijziging van grond, gebouwen en openbare ruimte.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten:

  • de gemeente en betrokken vastgoedeigenaren schriftelijk verklaren dat zij mee willen werken aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.13 SteenGoed Benutten - Procesondersteuning).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Steengoed Benutten - Procesondersteuning'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 december 2021.

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 130 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 700.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026-3599999.