Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK)

Wilt u werken aan natuurherstel om  de natuur weerbaarder te maken tegen het stikstofprobleem?

Voor wie

Eigenaren of erfpachters van grond in Natura-2000 gebieden in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • natuurherstelmaatregelen;
  • bestrijding invasieve exoten in Natura-2000 gebied;
  • revitalisering bos.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als de maatregelen:  

  • bijdragen aan de instandhouding van stikstofgevoelige natuurlijke habitats of leefgebieden van soorten die beschermd worden op grond van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn in Natura 2000-gebieden;
  • bijdragen aan de doelen van het Natura 2000-beheerplan;
  • toekomstige natuurherstelmaatregelen niet in de weg staan;
  • gericht zijn op structureel systeemherstel van een natuurgebied.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.21, uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur.

Vooroverleg

Voordat u de subsidieaanvraag indient, is er altijd eerst een overleg nodig met een inhoudelijk adviseur van het programma Natuur. U bespreekt samen of uw subsidieverzoek al voldoet aan de voorwaarden van onze subsidieregeling. U kunt zich met dit formulier voor dit voorgesprek aanmelden.

Maximale bijdrage

De subsidie voor deze maatregelen bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een minimaal bedrag van € 50.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Uitvoering SPUK Natuur 2021-2025. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

In deze checklist verplichte bijlagen SPUK (PDF 176 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van te voren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Extra informatie en tips’ vindt u hulpdocumenten die u nodig heeft in de voorbereiding van uw aanvraag.

Behandeling aanvraag

Deze subsidieregeling loopt tot 31 december 2025. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 15 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.