N831: Heusden - Well

We bereiden het groot onderhoud voor aan de N831 tussen Heusden (provinciegrens) en Well. Ook onderzoeken we hoe we de verkeersveiligheid op deze weg kunnen verbeteren. We verwachten de werkzaamheden in 2024 te kunnen starten.

Planning

Wanneer?Wat?

Voorjaar/zomer 2025

Voorbereidende onderzoeken

Juni 2023 - april 2024

Vergunningprocedures

Najaar 2024

Verwijderen bomen, aan- en herplant bomen en struiken, selecteren aannemer

Voorjaar/zomer 2025

Uitvoeren wegwerkzaamheden (naar verwachting 5 weken)

Groot onderhoud

Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het provinciale wegennet. In de trajectaanpak wordt bepaald welke wegen onderhoudswerkzaamheden nodig hebben. De N831 Heusden-Well is momenteel aan de beurt. Met dit project worden er onderhoudswerkzaamheden verricht om de weg toekomstbestendig te maken. We zorgen ervoor dat de weg zo verkeersveilig mogelijk is en het asfalt en het wegmeubilair (zoals borden en palen langs de weg) in goede staat zijn. Bij het groot onderhoud gaat het dus om de staat van instandhouding van de weg en de verkeersveiligheid, zonder dat er sprake is van nieuwbouw of grootschalige reconstructies. 

In de omgeving van de N831 Heusden-Well bestaat de wens voor een vrijliggend fietspad langs deze weg. Realisatie hiervan is geen onderdeel van het groot onderhoud dat we nu voorbereiden. Of in de toekomst iets aan de weginrichting gedaan zal worden hangt af van de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2024 – 2027. Hierin worden criteria opgenomen op basis waarvan de meest verkeersonveilige locaties in Gelderland worden bepaald. Uit de analyse zal blijken of de Bergsche Maasdijk bij deze locaties hoort en of er maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren die verder gaan dan groot onderhoud.

Wat gaan we doen?

Tijdens het groot onderhoud voeren we asfaltonderhoud uit aan de N831 (Bergsche Maasdijk en Bernseweg). De werkzaamheden vinden plaats tussen het kruispunt De Kromme Nol (in gemeente Altena, Noord-Brabant) en het kruispunt met de Weigraaf (N832). We vervangen het asfalt en we nemen maatregelen zodat verkeer zich beter aan de geldende maximumsnelheid van 60 km/uur houdt. Daarmee verbeteren we de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat gemotoriseerd verkeer niet meer te hard rijdt, verbeteren we de bestaande drempels. Daarnaast planten we groene haagjes aan weerszijden van de drempels, zodat de weg smaller lijkt (‘natuurlijk sturen’). We verwachten dat weggebruikers hierdoor beter opletten en zich aan de maximumsnelheid van 60 km/uur houden. Bekijk hier het conceptontwerp.

Bekijk hier de plannen in een filmpje dat een impressie geeft van het project en de werkzaamheden die we willen uitvoeren.

Bomen

Langs de weg op de Bergsche Maasdijk staan ongeveer 50 bomen op een verkeersonveilige afstand van de rijbaan. Ondanks dat de bomen goed worden onderhouden zijn sommige bomen niet meer in goede staat. Hierdoor vallen er regelmatig takken uit die naast en op de rijbaan terechtkomen. Om deze redenen willen we de bomen weghalen en de verkeersveiligheid verbeteren. We willen nieuwe bomen en heesters aanplanten als compensatie voor het weghalen van de bomen. Nieuwe aanplant op de dijk is niet toegestaan.

Het Waterschap Rivierenland (eigenaar van de dijk en dijkbeheerder) gedoogt de nog bestaande bomen. Voor de waterveiligheid is het beter om de bomen weg te halen. Boomwortels kunnen namelijk de dijk beschadigen en de stabiliteit verminderen. Daarnaast kunnen er gaten in de dijk ontstaan als bomen met wortelkluit en al omwaaien. Ook kan er langs de boomwortels ‘piping’ ontstaan: ongewenste waterstromen door het dijklichaam heen die de dijk kunnen verzwakken. Het waterschap verbiedt daarom de aanplant van nieuwe bomen op de dijk. Zie voor meer uitleg de website van Waterschap en Rivierenland.

We kijken naar plantlocaties langs de Kerklaan, Bernsedijk en Moffendijk. Als we hier herplanten, versterken we daarmee tegelijkertijd het beschermd dorpsgezicht van Nederhemert-Zuid. Ook geven we op deze manier een impuls aan verbindingen voor flora en fauna in het gebied (‘groen-blauwe dooradering’). De plannen voor de bomen en heesters staan in een inrichtingsplan. Bekijk hier het concept inrichtingsplan. We zijn nog in gesprek met grondeigenaren over waar we de nieuwe bomen en struiken kunnen planten.

Natuur- en vleermuisonderzoek

Als we onderhoud of een ruimtelijke ontwikkeling uitvoeren, moeten we onderzoeken of we de Wet natuurbescherming niet overtreden. Tussen medio maart en medio mei 2022 voerden we daarom natuuronderzoek uit bij de Bergsche Maasdijk, de Kasteellaan en Kerklaan en op de Bernsedijk/Moffendijk. Daarmee onderzochten we welke soorten planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. Klik hier voor de rapportage van het natuuronderzoek. 

Uit het natuuronderzoek bleek dat nader onderzoek naar roeken en vleermuizen noodzakelijk is. Dit nader onderzoek voerden we uit van mei t/m oktober 2022. Klik hier voor de rapportage van het nadere onderzoek

In september 2022 voerde De Boominspecteurs BV inspecties uit aan de bomen langs de Bergsche Maasdijk. Lees hier de rapportage van de boomveiligheidscontrole. Bijlage A van de rapportage bevat de resultaten van de boomveiligheidscontrole. Bijlage B van de rapportage bevat de overzichtstekeningen van de bomen.

Voorbereidend onderzoek

In de periode april t/m december 2023 voeren we voorbereidend onderzoek uit op en naast de Bergsche Maasdijk, de Kerklaan, de Bernsedijk en de Moffendijk. We begonnen met onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, direct daarna gevolgd door archeologisch onderzoek.Het archeologisch onderzoek was bedoeld om inzichtelijk te maken hoe de bodemopbouw is en of er potentiële archeologische cultuurlagen in de grond aanwezig zijn. Die willen we beschermen. De volledige resultaten van het archeologisch onderzoek vindt u hier.

Bij het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (ook wel onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten genoemd, ‘OOO’) vindt een detectie plaats naar verstoringen van het aardmagnetisch veld. Deze verstoringen kunnen een indicatie zijn van de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Momenteel loopt dit onderzoek nog.

Inloopavond

We bereiden de werkzaamheden voor. Ook stemmen we nauw af met de overige projecten en ontwikkelingen op het Eiland van Nederhemert. We organiseerden op maandag 3 juli 2023 een inloopavond over het inrichtingsplan en het wegontwerp. We werken nu aan een reactienota waarin we antwoord geven op de ontvangen reacties. We streven ernaar om de reactienota in het najaar van 2023 gereed te hebben.

Gedurende het vergunningsproces voeren wij in het projectgebied géén onherroepelijke werkzaamheden uit. Mogelijk vinden er tussentijds wel kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland. 

Vragen N831?

Neem contact op met de omgevingsmanager Ronald van Osch. Hij is te bereiken via r.van.osch@gelderland.nl of 06-52802001.

Mogelijk vinden er tussentijds wel kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.