N831: Heusden - Well

We bereiden het groot onderhoud voor aan de N831 tussen Heusden (provinciegrens) en Well. Ook onderzoeken we hoe we de verkeersveiligheid op deze weg kunnen verbeteren. We verwachten de werkzaamheden in 2024 te kunnen starten.

Planning

Wanneer?Wat?

december 2023 tot en met eerste kwartaal 2024

Vergunningprocedures

Tweede helft 2024

Aanbesteding en gunning

Voorjaar 2025

Realisatie

Groot onderhoud

Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het provinciale wegennet. In de trajectaanpak wordt bepaald welke wegen onderhoudswerkzaamheden nodig hebben. De N831 Heusden-Well is momenteel aan de beurt. De onderhoudswerkzaamheden zijn erop gericht de weg toekomstbestendig te maken. We zorgen ervoor dat de weg zo verkeersveilig mogelijk is en het asfalt en het wegmeubilair (zoals borden en palen langs de weg) in goede staat zijn. Bij het groot onderhoud gaat het dus om de staat van instandhouding van de weg en de verkeersveiligheid, zonder dat er sprake is van grootschalige reconstructies. 

In de omgeving van de N831 Heusden-Well bestaat de wens voor een vrijliggend fietspad langs deze weg. Realisatie hiervan is geen onderdeel van het groot onderhoud dat we nu voorbereiden. Of daar in de toekomst wel sprake van kan zijn, hangt mede af van het uitwerken van de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2024 – 2027. Hierin staan criteria waarmee we de meest verkeersonveilige locaties op ons provinciale wegennet bepalen. Bij het toepassen van deze criteria moet blijken of de Bergse Maasdijk hier bij hoort.

Wat gaan we doen?

Tijdens het groot onderhoud voeren we asfaltonderhoud uit aan de N831 (Bergsche Maasdijk en Bernseweg). De werkzaamheden vinden plaats tussen het kruispunt De Kromme Nol (in gemeente Altena, Noord-Brabant) en het kruispunt met de Weigraaf (N832). We vervangen het asfalt en we nemen maatregelen zodat verkeer zich beter aan de geldende maximumsnelheid van 60 km/uur houdt. Daarmee verbeteren we de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat gemotoriseerd verkeer niet meer te hard rijdt, verbeteren we de bestaande drempels. Daarnaast planten we groene haagjes aan weerszijden van de drempels, zodat de weg smaller lijkt (‘natuurlijk sturen’). We verwachten dat weggebruikers hierdoor beter opletten en zich aan de maximumsnelheid van 60 km/uur houden. Bekijk hier het conceptontwerp. De afgekruiste bomen in het ontwerp worden voorlopig niet verwijderd.

Bomen

Langs de weg op de Bergsche Maasdijk staan ongeveer 50 bomen op een verkeersonveilige afstand van de rijbaan. Daarnaast hebben de bomen een beperkte levensverwachting, ondanks dat ze jaarlijks worden onderhouden. Daardoor bestaat het risico op het uitvallen van takken en het omwaaien van bomen. Desondanks is besloten om voorlopig geen onherroepelijke werkzaamheden aan de bomen uit te voeren.

Wel blijven we jaarlijks de staat van de bomen controleren. We grijpen in als we daarbij constateren dat de bomen een risico vormen voor de veiligheid. Als blijkt dat vanuit de Uitvoeringsagenda geen extra maatregelen aan de Bergsche Maasdijk worden voorzien, zullen daarna alsnog maatregelen aan de bomen worden overwogen om de veiligheid op de N831 verder structureel te verbeteren. We verwachten hier in de loop van 2024 meer duidelijkheid over te hebben.

Natuur- en vleermuisonderzoek

Als we onderhoud of een ruimtelijke ontwikkeling uitvoeren, moeten we onderzoeken of we de Wet natuurbescherming niet overtreden. Tussen medio maart en medio mei 2022 voerden we daarom natuuronderzoek uit bij de Bergsche Maasdijk, de Kasteellaan en Kerklaan en op de Bernsedijk/Moffendijk. Daarmee onderzochten we welke soorten planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. Klik hier voor de rapportage van het natuuronderzoek. 

Uit het natuuronderzoek bleek dat nader onderzoek naar roeken en vleermuizen noodzakelijk is. Dit nader onderzoek voerden we uit van mei t/m oktober 2022. Klik hier voor de rapportage van het nadere onderzoek

In september 2022 voerde De Boominspecteurs BV inspecties uit aan de bomen langs de Bergsche Maasdijk. Lees hier de rapportage van de boomveiligheidscontrole. Bijlage A van de rapportage bevat de resultaten van de boomveiligheidscontrole. Bijlage B van de rapportage bevat de overzichtstekeningen van de bomen.

Voorbereidend onderzoek

In de periode april t/m december 2023 voerden we voorbereidend onderzoek uit op en naast de Bergsche Maasdijk, de Kerklaan, de Bernsedijk en de Moffendijk. We begonnen met onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, direct daarna gevolgd door archeologisch onderzoek .Het archeologisch onderzoek was bedoeld om inzichtelijk te maken hoe de bodemopbouw is en of er potentiële archeologische cultuurlagen in de grond aanwezig zijn. Die willen we beschermen. De volledige resultaten van het archeologisch onderzoek vindt u hier.

 

Bij het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (ook wel onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten genoemd, ‘OOO’) vond een detectie plaats naar verstoringen van het aardmagnetisch veld. Deze verstoringen kunnen een indicatie zijn van de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De resultaten van het OOO-onderzoek vindt u hier. (Link volgt).

Inloopavond

We bereiden de werkzaamheden voor. Ook stemmen we nauw af met de overige projecten en ontwikkelingen op het Eiland van Nederhemert. We organiseerden op maandag 3 juli 2023 een inloopavond over het inrichtingsplan en het wegontwerp. In een reactienota (PDF 1 MB) geven we antwoord op de ontvangen reacties.

Gedurende het vergunningsproces voeren wij in het projectgebied géén onherroepelijke werkzaamheden uit. Mogelijk vinden er tussentijds wel kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland. 

Vragen N831?

Neem contact op met de omgevingsmanager Ronald van Osch. Hij is te bereiken via r.van.osch@gelderland.nl of 06-52802001.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.