N831: Hedel (A2) – Rossum

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N831: Hedel (A2) – Rossum.
Wanneer: 01 januari 2022 - 31 december 2022

De werkzaamheden op dit stuk van de N831 hebben we in 2 projecten opgesplitst:

In 2022 is de N831 tussen de A2 en Velddriel (incl. kom Velddriel) aan de beurt voor groot onderhoud. Hiervoor zijn wij in het voorjaar van 2019 gestart met een verkenning naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. We onderzoeken onder meer of we de aanleg van een fietspad tussen Velddriel en Rossum gelijktijdig kunnen doen met het groot onderhoud aan de weg.

Planning

Eind 2020: afronden onderzoek, opstellen technisch plan 2022: uitvoering werkzaamheden.

De gemeente Maasdriel en provincie Gelderland willen de N831 tussen Velddriel en Rossum verkeersveiliger inrichten, onder meer door de aanleg van een vrijliggend fietspad. We onderzoeken of we dit werk gelijktijdig kunnen doen met het groot onderhoud aan weg in de kom van Velddriel.

Fietspad en rotonde

Naast onderhoud aan de weg en snelheidsremmende maatregelen krijgt het traject betere voorzieningen voor fietsers, waaronder een vrijliggend fietspad in twee richtingen aan de oostzijde van de weg. Met het oog op de toekomst, en met een financiële bijdrage van de gemeente Maasdriel, leggen we bovendien een rotonde aan richting Hoorzik. Daarnaast wordt tussen Velddriel en Hoorzik de bebouwde kom verlengd. De weg krijgt aanliggende fietspaden, wat een snelheidsremmende werking heeft. Op deze manier willen we het toenemend fietsverkeer in goede banen leiden.

Inpassingsplan N831

De aanpassingen op de N831 tussen Velddriel en Rossum vallen buiten de huidige bestemmingsplangrenzen. Om de werkzaamheden toch mogelijk te maken is er gewerkt aan een provinciaal inpassingsplan (gemeentelijk bestemmingsplan). Provinciale Staten hebben dat plan op 28 september 2016 vastgesteld. Als gevolg van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 29 maart 2017 (201608664/1/R6) hebben Provinciale Staten het inpassingsplan gerepareerd, wat betreft het planonderdeel met de bestemming ‘verkeer’, en op 28 juni 2017 opnieuw vastgesteld. Via de website Ruimtelijke Plannen kunt u de plannen inzien. De officiële publicatie staat op de site met Officiële Bekendmakingen.

Bomenkap voor nieuwe aansluiting

Vanaf maandag 28 februari 2022 starten we met kapwerkzaamheden. Het kappen van bomen en bosschages is nodig om ruimte te maken voor een vrijliggend fietspad en voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt N831-Hoorzik. Van de 78 bomen waren 12 vergunningsplichtig. Voor het kappen van deze bomen heeft gemeente Maasdriel aan provincie Gelderland een omgevingsvergunning verleend. Tegen de vergunning is geen bezwaar gemaakt.

De werkzaamheden vinden overdag plaats van maandag 28 februari tot en met 11 maart 2022 tussen 9.00 en 16.00 uur. We verwachten weinig verkeershinder tijdens de kapwerkzaamheden. Actuele informatie over de verkeershinder staat vanaf 28 februari 2022 op de website Bereikbaar Gelderland.

Herplant

Langs het hele wegvak planten we 101 nieuwe bomen, hagen en vaste planten als compensatie voor de bomenkap. Er komen verschillende soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied versterken. Het gaat om soorten die minder gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren.

Planning

2020: opstellen technisch plan 2022: uitvoering werkzaamheden.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.