N345/N348: rotonde Wapsumsestraat/Cortenoeversebrug

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N345/N348: rotonde Wapsumsestraat/Cortenoeversebrug.

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N345. Het gaat om het deel tussen de rotonde Kwazenboschweg/Wapsumsestraat en de aansluiting N345 met de Cortenoeverseweg. Ook bouwen we de rotonde N345 /N348 Wapsumsestraat/ Kwazenboschweg om tot een turborotonde. Hiervoor hebben we in samenwerking met gemeente Brummen en Politie Oost Nederland een verkenning uitgevoerd naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. Hierbij houden we rekening met de toekomstige aansluiting op rondweg De Hoven. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. 

Planning

Wanneer?Wat?

Februari 2022

Omwonenden informeren over verkeersmaatregelen

Voorjaar 2022

Afronden onderzoek, opstellen technisch plan

September 2022

Definitief ontwerp gereed

Najaar 2022

Voorbereiding uitvoering werkzaamheden, onder andere aanvraag kapvergunning en verkeersbesluit

Eind 2022

Selecteren aannemer

Tijdens de voorbereidingen kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N345 zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. 

Onderhoud

In het voorjaar van 2023 vervangen we op delen van de weg het asfalt op de N345 tussen tussen de rotonde Kwazenboschweg/ Wapsumsestraat en de aansluiting N345 met de Cortenoeverseweg. 

Van schets naar definitief ontwerp

Tijdens de voorbereidingen in 2021 en eerste helft 2022  hebben we gekeken hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzochten daarom wat de knelpunten rond de N345 zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. Waar mogelijk hebben we het schetsontwerp aangepast aan de reacties, waardoor we nu een definitief ontwerp voor N345 hebben. Dit deden we met gemeente Brummen, Politie Oost Nederland, direct betrokkenen en inwoners die aanwezig waren tijdens een digitale presentatie van het schetsontwerp in februari 2022. 

De belangrijkste aanvullingen zijn:

  • de aanleg van een spiraalrotonde om het vlot en veilig doorstromen van het verkeer.
  • het wegprofiel wordt aangepast van 2 rijstroken per richting (100 km per uur) naar 1 rijstrook per richting (80 km per uur).
  • de aanleg van een faunapassage bij de kruising met de Oekensebeek aanpassing van het kruispunt Cortenoeverseweg naar de nieuwe situatie.

Verderop deze pagina leest u meer over de voorgestelde maatregelen. 

Reageren

Reageren op het schetsontwerp voor N345 was mogelijk tijdens een digitale bijeenkomst op woensdag 23 februari 2022. Alle vragen en antwoorden vatten we samen in een reactienota (PDF 445 kB).

Presentatiefilm schetsontwerp

Presentatiefilm schetsontwerp transcriptie

Introtitel: N345 Wapsumsestraat en rotonde Brummen Provincie Gelderland gaat in 2023 groot onderhoud uitvoeren aan de N345. Ook bouwen we de rotonde N345 /N348 Wapsumsestraat/ Kwazenboschweg om tot een turborotonde. In deze presentatie lichten wij onze plannen toe voor de N345, Wapsumsestraat. Wij geven uitleg over alle maatregelen en gaan in op de planning en het proces. Het project omvat 5 losse maatregelen: A is het vervangen van het asfalt op het blauw gemarkeerde wegvak: de N345 Wapsumsestraat tussen de rotonde met de Kwazenboschweg en de aansluiting op de nieuwe rondweg De Hoven. B is de aanleg van een ecopassage ter hoogte van de Oekense Beek. C is de reconstructie van de N345 Wapsumsestraat tussen de rotonde met de Kwazenboschweg en de Cortenoeverseweg. D is de reconstructie van de rotonde tussen de N345, de N348 en de Kwazenboschweg. E is de aanpassing van de kruising N345 Wapsumsestraat met de Cortenoeverseweg Verderop in deze presentatie gaan wij in op de individuele maatregelen Er zijn meerdere redenen waarom wij dit project hebben geïnitieerd. Zo is berekend dat de capaciteit op de rotonde met de Kwazenboschweg in de toekomst tekort gaat schieten. In de jaren voor Corona liep de vertraging bij de rotonde immers al aanzienlijk op tijdens de spits. Ook de verkeersveiligheid is voor verbetering vatbaar; meer filevorming betekent meer kans op kop-staartongevallen of sluipverkeer op wegen die daarop niet zijn ingericht. Tot slot willen we een impuls geven aan de ecologische waarden in het gebied, door de barrièrewerking van de N345 Wapsumsestraat te verminderen. De eerste maatregel is de toplaag van het asfalt vervangen. Dat doen wij op het hele wegvak van de N345 tussen de rotonde met de Kwazenboschweg en de rondweg De Hoven. Ook de markering wordt opnieuw aangebracht. Vanuit WaardeVOL Brummen is er altijd de wens geweest een robuuste en toekomstbestendige ecologische verbindingszone voor de dieren te realiseren tussen de Veluwe en het IJsseldal. Deze verbinding moet voor veel dieren functioneren. Dit betekent dat we voor de verschillende doelsoorten maatregelen moeten treffen om hen te verleiden deze verbinding te volgen. In de huidige situatie is er alleen een natte verbinding onder de N345. Deze wordt vergroot zodat er ook een droge verbinding ontstaat. Om de dieren naar deze faunapassage te leiden plaatsen we rasters aan weerszijde. Om de verbinding voor de dieren zo aantrekkelijk mogelijk te maken zorgen voor een zo kort mogelijke onderdoorgang door de rijstroken dichter naar elkaar te brengen. De faunavoorziening is ruim opgezet met voldoende lichtinval, schuilplaatsen en een droge en natte verbinding. Hierdoor is de verbinding geschikt voor een breed scala aan dieren, waaronder ree, das, kleine marterachtigen, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. Om de faunapassage in te kunnen passen hebben we ervoor gekozen de weg iets op te tillen zodat de gewenste hoogte voor hoefdieren ontstaat. Door te werken met een variabele hoogte tussen nat en droog ontstaat er voldoende ruimte voor dieren om over te steken. De Oekense Beek kan tenslotte ook wel eens droog vallen. Hoe groter de faunavoorziening hoe functioneler deze is voor een breed scala aan diersoorten. Op de illustraties ziet u hoe voorzieningen worden getroffen voor bijvoorbeeld kleine marterachtigen waaronder de wezel, hermelijn en bunzing. De derde maatregel houdt in dat we tussen de rotonde met de Kwazenboschweg en de kruising met de Cortenoeverseweg het aantal rijstroken op de N345 verminderen. Nu zijn er 2 rijstroken per rijrichting, dus 4 in totaal. Dit brengen we terug naar 1 rijstrook per richting, dus 2 in totaal. Deze rijstroken worden door een brede middenberm van elkaar gescheiden. De maximumsnelheid op dit wegvak gaat terug van 100 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur. Inhalen is dan op dit stuk niet langer mogelijk. Ten noorden van de Cortenoeverseweg geldt al een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Op deze foto ziet u een impressie van het toekomstige beeld op de N345 Wapsumsestraat. Deze foto toont de rondweg Leesten, ten zuiden van Zutphen. Deze situatie komt niet exact overeen, maar geeft wel een indruk. De rotonde van de N345 met de Kwazenboschweg blijft een rotonde, maar met meer rijstroken. Het wordt een zogenaamde spiraalrotonde. Dit is een variant op de inmiddels bekende turborotonde. Deze rotonde is zodanig doorgerekend en ontworpen dat hij tot ver na 2030 het verwachte verkeersaanbod kan blijven verwerken zonder structurele wachtrijvorming. Bij een spiraalrotonde kies je als automobilist vóór het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook, afhankelijk van je bestemming. Op de rotonde zelf zijn de rijstroken van elkaar gescheiden. Zo blijf je vervolgens automatisch op de juiste rijstrook en kom je vanzelf uit op de plek waar je de rotonde weer verlaat om je route te vervolgen. Om automobilisten te helpen de juiste voorsorteerstrook te kiezen komen er op de drukste aanrijroutes bewegwijzeringsportalen boven iedere rijstrook. Zo ziet de spiraalrotonde er van bovenaf gezien uit. U kunt zien waar de naam vandaan komt. De indeling van de rijstroken is spiraalvormig. Deze indeling zorgt ervoor dat het verkeer op de rotonde vlot door kan stromen. Deze 3 foto’s zijn genomen bij een andere spiraalrotonde in Nederland. Deze foto’s geven u een indruk hoe het is om de spiraalrotonde te naderen en op te rijden. Op foto 1 linksboven ziet u dat de automobilist al ruim vóór de rotonde de juiste rijstrook kiest, afhankelijk van de bestemming. De automobilist wordt geholpen door de bewegwijzering boven de weg en de wegmarkering. Op foto 2 rechtsboven ziet u dat bij het naderen van de rotonde de rijstroken fysiek van elkaar worden gescheiden. Zo kunnen er geen plotselinge manoeuvres meer plaatsvinden. De automobilist ziet zijn eigen rijstrook doorlopen op de rotonde zelf. Tenslotte ziet u op foto 3 dat de automobilist bij het oprijden van de rotonde door de markering naar de juiste rijstrook wordt geleid. Ook op de rotonde zijn de rijstroken fysiek van elkaar gescheiden, al kun je hier wel overheen rijden. Ook op de kruising met de Cortenoeverseweg vinden enkele ingrepen plaats. Zo wordt hier de middenberm verbreed. Hierdoor kunnen tractoren met aanhangers in 2 keer de N345 over steken. Ook wordt het rechtsafvak vanuit Brummen naar de Cortenoeverseweg verwijderd. Het verkeer dat hier uitvoegt ontneemt nu het zicht vanaf de Cortenoeverseweg op rechtdoorgaand verkeer vanuit Brummen. Door het verwijderen van het rechtsafvak is dit in de toekomst niet meer het geval. Door de maximumsnelheid op de N345 te verlagen naar 80 kilometer per uur nadert verkeer uit Brummen deze kruising met een lagere snelheid. Het verkeer op de zijweg kan dan beter inschatten of het veilig is de weg over te steken. In februari 2022 informeren we omwonenden over onze plannen onder andere door het organiseren van een informatiebijeenkomst en deze presentatie. De input die wij krijgen naar aanleiding van de bijeenkomst nemen we mee in ons onderzoek. Daarna ronden wij het onderzoek af. De rest van 2022 gebruiken we om de plannen tot in detail uit te werken. Ook denken we daarbij na over hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en wat dit betekent voor de omgeving. Vervolgens kunnen we eind 2022 het project aanbesteden zodat een aannemer in 2023 de werkzaamheden kan uitvoeren. Wilt u meer weten over dit project, kijk dan op www.gelderland.nl/n345-n348, neem contact op met ons Provincieloket, telefoon 026-359 99 99 of stuur een mail naar provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: N345 Wapsumsestraat en rotonde Brummen

De voorbereidingen en gesprekken leiden tot plannen voor verbetering van en rond de weg. Deze plannen lichtten we in februari 2022 toe in een korte presentatiefilm.

 

 

Impressie definitief ontwerp

Klik op de afbeelding of de link om de volledige impressie te bekijken.

Kaartweergave van N345 spiraalrotonde en faunapassage

Van het definitief ontwerp is ook een impressie van maatregelen. In het definitief ontwerp zijn de voorgestelde maatregelen van bovenaf ingetekend in de weg.

Vervolg voorbereidingen groot onderhoud

De komende maanden bereiden we de werkzaamheden voor en selecteren we een aannemer. Voor het ontwerp moeten we kapvergunningen aanvragen en compensatieplannen maken, en we moeten ruimtelijke procedures doorlopen. We informeren belanghebbenden op tijd over de exacte planning van de werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingen.

Plangebied

Het plangebied voor het project ligt in de gemeente Brummen. Aan de zuidzijde begrenst de rotonde N345/N348 het plangebied en aan de noordzijde de toekomstige aansluiting rondweg De Hoven.

Kaart rotonde brummen.jpg

Verbindingen N345 en N348

De provinciale weg N345 verbindt Apeldoorn met Zutphen. De N348 verbindt Arnhem via Dieren en Zutphen naar de provinciegrens bij Deventer. De rotonde N345/N348 ligt op een knooppunt voor verkeer vanuit Dieren, Brummen en Lochem naar het centrum van Zutphen en doorgaand verkeer naar Deventer en Apeldoorn.

Verbetering verkeersveiligheid

In 2015 hebben we een verkenning op hoofdlijnen uitgevoerd. In de uitwerking onderzochten we de ecologische verbinding en mogelijkheden om het landbouwverkeer beter in te passen. We keken daarbij naar de inrichting van de rotonde N345/N348 Kwazenboschweg/Wapsumsestraat en namen aspecten als natuur, landschap en kosteneffectiviteit mee in het ontwerp.

Geplande maatregelen

Dit zijn de geplande maatregelen voor meer verkeersveiligheid:

  • Op spitstijden kan de huidige rotonde onvoldoende voertuigen verwerken. De capaciteit van de bestaande rotonde is te klein voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Daarom vergroten we de rotonde met meerdere rijstroken, zodat het verkeer beter kan doorrijden. Zo’n rotonde wordt ook wel een ‘turborotonde’ genoemd.
  • De oversteek voor landbouwverkeer aan de Cortenoeverseweg is gevaarlijk. Dit komt doordat de snelheid van het verkeer op de N345 moeilijk is in te schatten en de ruimte om tussen de rijstroken op te stellen krap is. Daarom passen we het kruispunt aan. We maken het oversteken van de N345 veiliger door de snelheid op de N345 te verlagen van 100 km/ uur naar 80 km/uur en het aantal rijstroken terug te brengen van 2 naar 1 per rijrichting.
  • Op de N345 zijn er veel ongevallen met wild. Daarom vergroten we de bestaande fauna-overgang, zodat dieren veilig aan de andere kant van de N345 kunnen komen.

Verbetering verkeersafwikkeling

De huidige rotonde heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer op een vlotte en verkeersveilige manier af te wikkelen. Er is geen soepele doorstroming voor verkeer dat vanaf De Hoven komt en via de Cortenoeversebrug de IJssel over wil steken. Dit verkeer moet eerst doorrijden naar de rotonde richting Brummen en vervolgens rechts afslaan om weer terug te keren naar de brug. Daarom bouwen we de bestaande rotonde om naar een turborotonde. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op het kruispunt. Het gemotoriseerd verkeer moet dan ook zijn snelheid verminderen, waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Faunapassage

De faunapassage heeft als doel de barrièrewerking van de weg op te heffen. Hierdoor kunnen dieren zich veilig door hun leefgebieden verplaatsen. Daarnaast vormt de faunavoorziening een belangrijke schakel in de verbinding tussen de natuurgebieden van Brummen en het IJsseldal. De faunavoorziening is ruim opgezet en voorziet in voldoende lichtinval, schuilplaatsen en een droge en natte verbinding. Hierdoor is de verbinding geschikt voor een breed scala aan soorten en soortgroepen, waaronder ree, das, kleine marterachtigen, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. 

Versterken ecologische verbinding

De faunapassage onder de N345 is een doorgang voor kleine zoogdieren, zoals: muizen, konijnen, marters en egels, maar ook voor amfibieën, zoals: amfibieën als kikkers, salamanders en padden. Deze passage moet zorgen dat dieren veilig aan de andere kant van de weg komen, wanneer zij op zoek zijn naar voedsel of een partner. De huidige passage bestaat uit looprichels onder bruggen voor kleine dieren. De meeste soorten amfibieën zijn afhankelijk van een combinatie van sloten of poelen met gras- of akkerland en opgaande begroeiing. Voor een grotere biodiversiteit maken we een gecombineerde natte en droge eco-verbinding onder de weg N345 door. Hierdoor kunnen verschillende amfibieën in dit gebied leven en krijgen ze meer beweegruimte. 

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N345 vervangen we de toplaag van het asfalt. Het betreft het gedeelte van de N345 tussen de rotonde Kwazenboschweg/ Wapsumsestraat en de aansluiting van de nieuwe rondweg de Hoven. Het asfalt slijt door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de ongeveer 9 jaar groot onderhoud nodig is.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Verkeersbesluit

Ter voorbereiding op het maken van de rotonde stellen we een verkeersbesluit op. Eind 2022 informeren we u over de ter inzage legging van het verkeersbesluit.

Toelichting op het ontwerp

Wilt u een toelichting op het ontwerp? Maak dan op werkdagen een afspraak met een medewerker van het projectteam via het Provincieloket, 026-359 9999 of stuur een e-mail.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.