Hattemerpoort en Hoenwaard: Natura 2000-gebieden bij Hattem

In de Hattemerpoort tussen Hattem en Wapenveld verbinden we de Veluwe met de IJssel. Dat doen we voor planten en dieren. Het werk in de Hattemerpoort is klaar. De aanleg van nieuwe natuur gaat verder in het project ‘Hoenwaard2030’ van Waterschap Vallei en Veluwe.

Kaart van Hattemerpoort en Hoenwaard

Sinds 2016 is hier meer ruimte gemaakt voor allerlei (zeldzame) planten en dieren. Met de aanleg van nieuwe bosjes, waterpoelen en kruidenrijke graslanden. Verschillende obstakels zijn opgeruimd, zoals het opkopen en slopen van de voormalige Berghuizer Papierfabriek. Hierdoor is het makkelijker voor dieren om van de Veluwe naar de IJssel te trekken.

Over het afgeronde project

Hattemerpoort

De Hattemerpoort vormt een ecologische verbinding tussen het Natura 2000-gebied Veluwe en Natura 2000 Rijntakken: de uiterwaarden van de IJssel. In 2015 stelde de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) het Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort 2015-2019 op. Voor realisatie van doelen voor natuur, landbouw en recreatie, in opdracht van provincie Gelderland. Ook coördineerde GNMF de uitvoering. Agrariërs en particulieren realiseerden in deze periode ongeveer 100 hectare nieuwe natuur. Dat is een groot succes. Ook maakten ze een afspraak voor de nieuwe recreatieve bestemming van de voormalige camping Ennerveld in Wapenveld. Het project Hattemerpoort is nu afgerond. De aanleg van nieuwe natuur krijgt een vervolg binnen het project ‘Hoenwaard2030’ van Waterschap Vallei en Veluwe.

  • Bij de Jachthaven zijn waterpompen geplaatst met zonnecollectoren. Daarmee kunnen we grasland deels onder water zetten tot ‘plas-drasgebied’. Weidevogels vinden dat zeer aantrekkelijk.
  • Richting Hattem is een stuw geplaatst om meer water vast te houden; dat is goed voor de natuur.
  • Stichting Windesheim vormde 20 hectare landbouwgrond om naar kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland. In dit gebied komt de moerassprinkhaan voor.
  • Aan de Kanaaldijk is 1 hectare hardhoutooibos aangeplant, met vooral eiken en essen.

Het Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort is klaar. Maar het verbeteren van de natuur natuurlijk niet. 

  • In het kanaal een plek aanleggen waar grotere dieren goed in en uit het water kunnen. Waterschap Vallei en Veluwe voert dit uit.
  • De heidevelden op de stuwwal beter met elkaar verbinden. Geldersch Landschap en Kasteelen realiseert dit.

Bij de IJssel in de Hattemerpoort liggen de unieke uiterwaarden van de Hoenwaard. De Hoenwaard is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Hier willen we samen met landgoedeigenaren en agrariërs zo’n 100 hectare landbouwgrond veranderen in natuur. Dat kan door onder andere de bovengrond af te graven, zodat de grond verarmt en de oorspronkelijke plantensoorten kunnen terugkeren. Een belangrijke opdracht voor de natuur is het aanbrengen van hardhoutooibos in de uiterwaarden.

Denkt u mee?

De betrokken partijen in dit gebied (boeren, andere bewoners, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Heerde en Hattem, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland) werken hard aan een Levendige Hoenwaard. We werken nu aan het maken van een plan voor het gebied, kijk op hoenwaard2030.nl. We horen graag uw mening over de plannen!