Doornwaard: deel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Doornwaard ligt op het Eiland van Nederhemert. Het maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). We ontwikkelen hier een natuurgebied van 32 hectare met hoge ecologische waarde, dat recht doet aan het rivierenlandschap.
Foto: Smeding Bouwadvies

In de Doornwaard liggen graslanden met uitgesproken reliëf (kronkelwaard). Deze zijn ontstaan onder invloed van rivierdynamiek. Het landschap is nog goed intact met de hoge, zandige stroomrug en het restant van een strang. Het waterpeil in de oude rivierstrang beweegt mee met het waterpeil van de Afgedamde Maas. Deze strang wordt gevoed door kalkrijk kwelwater en regenwater. Door aanpassingen in het gebied - en beheer - kunnen glanshaverhooiland en stroomdalgrasland verder ontwikkelen richting soortenrijke vegetaties. 

Waardevol voor vogels, insecten en kleine zoogdieren 

De aanwezigheid van water, hooilanden en landschapselementen maakt het natuurgebied waardevol voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ze zorgen voor voedsel, nest- en schuilplekken. In het gebied komt groot streepzaad voor, een karakteristieke soort van glanshaverhooiland. Ook zijn kruisdistel en geel walstro aanwezig; deze komen allebei voor in stroomdalgrasland. 

De maatregelen

Begin november 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit:

Transportbewegingen

Planning

De inrichtingsmaatregelen zijn gestart . We verwachten eind april 2024 klaar te zijn. 

November en december 2023opruimingswerk, grond afgraven, grondtransport 
Februari en maart 2024aanplanten en inzaaien
April 2024Afronding
November en december 2023
opruimingswerk, grond afgraven, grondtransport 
Februari en maart 2024
aanplanten en inzaaien
April 2024
Afronding

Grondeigendom van particulieren en de provincie 

In het gebied is 15 hectare van particulieren, beheerd door Landgoed Nederhemert. Ruim 17 hectare is van provincie Gelderland. Het geheel gaan we nu ontwikkelen tot natuurterrein.

Betrokken organisaties 

De plannen voor dit gebied zijn ontwikkeld met gemeente Zaltbommel, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Ook zijn particuliere grondeigenaren bij de plannen betrokken.  

Aannemingsbedrijf Van den Brand Groep BV uit Teeffelen voert de werkzaamheden uit. Directievoering ligt bij Royal Haskoning DHV.  

Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Gelderland heeft veel natuurgebieden, samen vormen zij het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Delen van de Doornwaard maken deel uit van het GNN. We ontwikkelen nieuwe natuur rondom bestaande natuurgebieden en samen met andere partijen werken we aan natuurherstel. Dit is belangrijk voor het behoud van planten en dieren. Zo versterken we de biodiversiteit.

Foto: Frans Smeding, Smedingadvies