Duurzame drinkwatervoorziening

De grote opgaven voor natuur, water, landbouw, klimaat en verstedelijking vragen om een aanpassing van het watersysteem en goede inpassing van de verschillende functies. Een toekomstbestendige drinkwatervoorziening moet ook daarin passen.

Waar werken we aan?

Via verschillende inspanningen zorgen we er de komende jaren voor dat er in Gelderland altijd voldoende drinkwater is.

Lees ook:

Betrokken partijen

In het proces naar een duurzame drinkwatervoorziening betrekken we de volgende partijen:

  • De Gelderse waterschappen
  • Vitens
  • Rijkswaterstaat
  • Gemeenten in de drinkwaterreserveringsgebieden (26)
  • Land- en tuinbouworganisaties (LTO, NFO, TCO)
  • Natuur- en milieuorganisaties (Natuur- en Milieu Gelderland, Geldersch Landschap en Kasteelen, Gelders Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Veluwse Bekenstichting)

Nieuwe winlocaties drinkwater

Het proces dat Vitens moet doorlopen om te komen tot uiteindelijke winlocaties kost veel tijd en kent veel onzekerheden. Vitens start eerst met gedetailleerder onderzoek met een project-m.e.r.-procedure en doorloopt vervolgens een gebiedsproces om samen met relevante partijen in het gebied te zoeken naar de beste locatie. Daarna vraagt Vitens de benodigde vergunningen aan. Als alle vergunningprocedures doorlopen zijn, moeten zij de winning nog bouwen. Dit hele proces duurt 10 jaar (of langer). Pas op het moment dat de winning vergund is, bepaalt de provincie een nieuwe beschermingszone rondom de winlocatie. Die nieuwe beschermingszone zal in de meeste gevallen kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied.