Voldoende drinkwater

De komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater. Om later genoeg drinkwater te hebben, leggen we nu drinkwaterreserveringsgebieden vast. In deze gebieden wordt nog geen water gewonnen. Wel moeten we ze beschermen om ervoor te zorgen dat het grondwater geschikt blijft voor toekomstige drinkwaterwinning.
 Voldoende drinkwater

De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid nemen we op in de omgevingsverordening. De regels gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet is ingevoerd.

Extra gebieden voor drinkwater

Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Daarnaast verandert het klimaat en gebruiken we de bodem steeds intensiever. De provincie zorgt voor voldoende gebieden voor drinkwaterwinning. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering van gebieden voor 55 miljoen m³ extra drinkwater per jaar. Het is belangrijk om deze gebieden nu aan te wijzen, omdat er anders vanwege allerlei nieuwe activiteiten steeds minder ruimte overblijft waar we voldoende grondwater van goede kwaliteit kunnen winnen voor drinkwater.

Besluitvorming aanwijzen drinkwaterreserveringsgebieden

Van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 30 november 2021 lagen het ontwerp-Actualisatieplan 9 van de Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. In het actualisatieplan staat welke gebieden we reserveren voor drinkwater en welke regels daar gelden. We ontvingen ruim 300 zienswijzen. We hebben de zienswijzen beantwoord in een reactienota. Ook zijn de adviezen van de Commissie m.e.r. verwerkt, zoals een aanvullende samenvatting en toelichting op het MER. We hebben het actualisatieplan aangepast om (waar mogelijk) tegemoet te komen aan de zienswijzen. Gedeputeerde Staten hebben de reactienota en actualisatieplan samen met het bijbehorende ontwerpbesluit voor aanpassing van de omgevingsverordening voorgelegd aan Provinciale Staten. Op 5 juli 2022 hebben zij de drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid vastgesteld.

Links en documenten