Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen om fysieke collectieve maatregelen te realiseren, inclusief procesbegeleiding om een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. De maatregelen kunnen zich richten op:

 1. (circulaire)herstructurering, vernieuwing, herontwikkeling, aanpassing van ruimtelijke inrichting of ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen, en noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen of (circulaire) sloop om het bedrijventerrein te verbeteren;
 2. de aanleg van duurzame energie- en warmtesystemen en energieopslag op het bedrijventerrein;
 3. weerbaarheid tegen criminaliteit;
 4. klimaatadaptatie;
 5. vergroten van de biodiversiteit;
 6. de aanleg van buitenruimte die stimuleert om er te sporten en bewegen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • er aantoonbaar sprake is van een tekort in de financiering van het project;
 • de activiteit geldt voor 1 of meerdere bedrijventerreinen in Gelderland;
 • er draagvlak is voor de activiteit bij gemeente(n) en op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven, betrokken ondernemersverenigingen of brancheorganisaties;
 • onvoldoende aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI).
 • het organiserend vermogen van het bedrijfsleven op het bedrijventerrein waarvoor u de subsidie aanvraag toereikend is of als er een plan is waaruit blijkt dat er stappen worden gezet om dit in orde te maken.
 • de uitvoering van het project kan starten en binnen 3 jaar kan worden gerealiseerd.
 • in het geval van herstructurering maatregelen voor het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie worden meegenomen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland, Paragraaf 6.42 Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen. 

De subsidie bedraagt nooit meer dan het financieel tekort en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000, tenzij anders is bepaald.

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. We vragen u van te voren dit vooroverlegformulier (PDF 70 kB) in te vullen. Aan de hand van het ingevulde formulier en het gesprek daarover, beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en we vertellen u welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 4,75 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.