Begrotings- en incidentele subsidies

Provinciale Staten (PS) stellen op vaste tijden in het jaar begrotingssubsidies beschikbaar voor activiteiten waarvoor geen subsidieregeling is, maar die wel bijdragen aan provinciale doelen. Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten (GS) door het jaar heen besluiten om incidentele subsidies te verlenen.

Vooroverleg

Om een begrotings- of incidentele subsidie aan te vragen, is er altijd eerst vooroverleg nodig. Daarin wordt besproken of een subsidie mogelijk is en wat er bij een aanvraag komt kijken. PS of GS nemen pas een besluit over een begrotings- of incidentele subsidie als deze compleet is ingediend en alle documenten die erbij horen, zijn beoordeeld. Direct na een positief besluit, kan de subsidie worden verleend. 

Een subsidieaanvraag voor een begrotings- of incidentele subsidie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Voor de aanvraag van een begrotings- of incidentele subsidie is er altijd eerst vooroverleg over de inhoud van uw subsidieaanvraag. Dit overleg kunt u via het provincieloket aanvragen. In  het vooroverleg bespreken we de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen, de informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen en de tijd die daarvoor nodig is. Als uit het vooroverleg blijkt dat u een aanvraag kunt indienen, ontvangt u een mail met een link naar een aanvraagformulier. Via deze link kunt u een aanvraag indienen in het subsidieportaal. Om in te loggen in het Subsidieportaal heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Als u iemand wilt machtigen om een subsidieaanvraag in te dienen, moet u daarvoor ketenmachtiging regelen. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en de aanvraag in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Let op: De link naar het aanvraagformulier kunt u maximaal 6 maanden gebruiken. Als uw aanvraag direct bij het indienen compleet is, kunnen we uw aanvraag direct inhoudelijk beoordelen. 

De wettelijke maximale doorlooptijd van een subsidieaanvraag is 13 weken. Natuurlijk streven we er altijd naar om uw aanvraag  sneller af te handelen. Goed overleg en afstemming over de inhoud van uw subsidieaanvraag is hierbij erg belangrijk. Als de behandeling van uw aanvraag langer dan 13 weken in beslag neemt, laten wij u dit weten. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.