Aanleg nieuw bos buiten het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u een bijdrage leveren aan het uitbreiden van nieuw bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Eigenaren van grond die buiten het Gelders Natuurnetwerk in Gelderland ligt, kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Wij streven in Gelderland naar een vitaal en divers bos om de biodiversiteit te verhogen, klimaatverandering af te remmen en ons aan te passen aan klimaatverandering die optreedt. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • functieverandering van landbouwgrond naar nieuw bos. Omdat de functie van landbouwgrond verandert, daalt de economische waarde van de grond. Voor die waardedaling kunt u 1 keer subsidie aanvragen. 
 • Aanleg van nieuw bos, voor inrichtingskosten van dit bos. 

Deze subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Subsidie voor functieverandering gecombineerd met de aanleg van nieuw bos óf alleen subsidie voor de aanleg van nieuw bos. 

U kunt de subsidie functieverandering gecombineerd met de aanleg van nieuw bos aanvragen als:

 • de productiecapaciteit van de landbouwgrond vervalt of onherroepelijk is gesloten en de landbouwgrond in de laatste vijf jaar voor de aanvraag om subsidie onafgebroken is gebruikt;
 • de locatie minimaal 1 hectare groot is als deze grenst aan het Gelders Natuurnetwerk of binnen de Groene ontwikkelingszone ligt; of,
  de locatie minimaal drie hectare groot is als deze elders in Gelderland ligt. 
 • De grond is getaxeerd door een taxateur die is ingeschakeld door de provincie;
 • de grond wordt ingericht met nieuw aan te leggen bos.

Om subsidie voor het onderdeel functieverandering aan te vragen, heeft u eerst de taxatiewaarden van de grond nodig. Dien hiervoor een ‘Verzoek tot taxatie voor functieverandering aanleg nieuw bos buiten GNN” in. Het document voor dit verzoek vindt u onder ‘Documenten en links'. Wij geven u dan de getaxeerde marktwaarde van uw landbouwgrond en de marktwaarde van uw toekomstige bosgrond.

U kunt de subsidie voor de aanleg van nieuw bos aanvragen als:

 • de aanplant voor minimaal 80% bestaat uit inheemse soorten;
 • de gemeente waar het nieuw bos komt, instemt met deze aanleg;
 • het nieuwe bos past binnen de vigerende Omgevingsverordening Gelderland.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.21.6, aanleg nieuw bos buiten Gelders Natuurnetwerk.

Voordat u de subsidieaanvraag indient voor één van beide onderdelen, is er altijd eerst een overleg nodig met een inhoudelijk adviseur van het programma Natuur. U bespreekt samen of uw subsidieverzoek al voldoet aan de voorwaarden van onze subsidieregeling. U kunt zich met dit formulier voor dit voorgesprek aanmelden.

De subsidie voor functieverandering bedraagt 100% van de waardevermindering. We bepalen de waardedaling op basis van taxatiewaarden van de grond vóór functieverandering (landbouwgrond) en ná functieverandering en inrichting bos.

De subsidie voor aanleg van nieuw bos bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximaal bedrag van € 15.000 per hectare.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Als u een vooroverleg heeft gehad met een positief advies over uw subsidieaanvraag, kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Aanleg nieuw bos buiten Gelders Natuur Netwerk. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van €2 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij eerst de volledigheid van de aanvraag en daarna de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen, is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om ontbrekende informatie aan te vullen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twee weken. De beslistermijn wordt op dat moment even op pauze gezet en gaat weer in als de onvolledige informatie is aangevuld.      

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.