Programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer'

In de Kadernota Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' (PDF 2,6 MB) beschrijven we hoe we werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die we belangrijk vinden voor maatschappij en leefomgeving. Deze beschreven we in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

We bieden ruimte aan verschillende duurzame vormen van landbouw en ondersteunen de ontwikkeling naar natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw: een duurzame landbouw in balans met de omgeving. De toekomst van en kansen voor de agrarische ondernemer staan hierbij centraal. We willen die versterken, zodat boeren en tuinders duurzame keuzes kunnen maken. Keuzes die het beste passen bij hun bedrijfsvoering en waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden. We richten ons met dit programma op de brede groep van gangbare ondernemers in land- en tuinbouw, zodat we de hele sector helpen verduurzamen. We richten ons niet op schaalvergroting, maar op maatschappelijke meerwaarde zoals een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. Met het programma Agrifood werken we gebiedsgericht. Dat betekent dat we uitgaan van de plaatselijke omstandigheden. De overgang naar een meer duurzame landbouw willen we financieel en juridisch mogelijk maken. We stimuleren vernieuwing en het delen van kennis. Ook zetten we ons ervoor in dat agrarische ondernemers beloond worden voor hun bijdrage aan maatschappelijke diensten, zoals beheer van natuur of landschap.

Wat gaan we doen?

Op de volgende wijze geven wij invulling aan de kadernota Agrifood:

  • Kennis en innovatie: we ondersteunen met bedrijfsplannen kennisontwikkeling en -uitwisseling, samenwerkingsverbanden, onderzoek en vernieuwing.
  • Mogelijk maken: we ondersteunen boeren bij de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering. Door onder andere een omschakelfonds om financiële risico’s te beperken en door ondersteuning van kavelruil door te investeren in ruilgronden. Ook zijn subsidies beschikbaar van de provincie en uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  • Belonen: we zetten ons in zodat boeren beter beloond worden voor maatschappelijke diensten, zoals agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer en het ondersteunen van bijvoorbeeld korte keten, biologische landbouw of agroforestry.

Een meer uitgebreide beschrijving van onze doelen en acties is te vinden in de Kadernota Agrifood 2021-2030 "Toekomst voor de Gelderse boer" (PDF 2,6 MB).

Subsidiemogelijkheden

Subsidie is een van de instrumenten waarmee we de verandering in de landbouw ondersteunen. Er is geld beschikbaar via de provincie en via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. U vind hier een overzicht van de (toekomstige) subsidiemogelijkheden.

Plussenbeleid voor duurzame land- en tuinbouw

In de Omgevingsverordening Gelderland (PDF 732kB)    staan alle regels van het Plussenbeleid. Niet-grondgebonden veehouders, zoals varkens- en pluimveehouderijen kunnen hun bedrijf uitbreiden. Zij treffen hierbij aanvullende maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en dierenwelzijn. Dat noemen we het Plussenbeleid. Gemeenten voeren dit uit. Voorbeelden van aanvullende maatregelen, die vaak tot verbeteren van de volksgezondheid leiden, zijn:

  • een goede inpassing van de uitbreiding van de stal in het landschap
  • stalsystemen die zorgen voor lagere uitstoot van stikstof en ammoniak
  • stallen met meer ruimte voor de dieren


Voor nieuws, meer informatie en contact kun je terecht op het platform Agrifood.