Programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer'

In het programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' beschrijven we hoe we werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die we belangrijk vinden voor maatschappij en leefomgeving. Deze beschreven we in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

We bieden ruimte aan verschillende duurzame vormen van landbouw en ondersteunen de ontwikkeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw: een duurzame landbouw in balans met de omgeving. De toekomst van en kansen voor de agrarische ondernemer staan hierbij centraal. We willen die versterken, zodat boeren en tuinders duurzame keuzes kunnen maken. Keuzes die het beste passen bij hun bedrijfsvoering en waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden. We richten ons met dit programma op de brede groep van gangbare ondernemers in land- en tuinbouw, zodat we de hele sector helpen verduurzamen. We richten ons niet op schaalvergroting, maar op maatschappelijke meerwaarde zoals een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. Met het programma Agrifood werken we gebiedsgericht. Dat betekent dat we uitgaan van de plaatselijke omstandigheden. De overgang naar een meer duurzame landbouw willen we financieel en juridisch mogelijk maken. We stimuleren vernieuwing en het delen van kennis. Ook zetten we ons ervoor in dat agrarische ondernemers beloond worden voor hun bijdrage aan maatschappelijke diensten, zoals beheer van natuur of landschap.

Wat gaan we doen?

We ontwikkelden het programma Agrifood met 4 thema’s die ons helpen onze doelen te bereiken:

  • Richting geven: we ontwikkelen kritische prestatie-indicatoren (KPI’S) om de doelen en plannen concreet te maken. Dit is een manier om de resultaten te meten. Met de gebiedspartners bepalen we de prioriteiten per gebied. Zoals de aanpak van droogte in de Achterhoek en de vermindering van de stikstofbelasting op de Veluwe.
  • Kennis en innovatie: we ondersteunen kennisontwikkeling en -uitwisseling, samenwerkingsverbanden, onderzoek en vernieuwing.
  • Mogelijk maken: we ondersteunen boeren bij de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering. Door onder andere een omschakelfonds om financiële risico’s te beperken. En met subsidie van de provincie en uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Maar ook door mee te werken aan verplaatsen van bedrijven en het bieden van mogelijkheden voor nieuwe functies op (stoppende) agrarische bedrijven.
  • Belonen: we zetten ons in zodat boeren beter beloond worden voor maatschappelijke diensten, zoals agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer.

Gedeputeerde Staten leggen het programma Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer” voor aan Provinciale Staten. Zij stellen het programma vast. Dit zal naar verwachting begin volgend jaar zijn. Een meer uitgebreide beschrijving van onze doelen en acties is te vinden in het programmadocument AgriFood 2021-2030: “Toekomst voor de Gelderse boer” (PDF 2,5 MB).

Subsidiemogelijkheden

Subsidie is een van de instrumenten waarmee we de verandering in de landbouw ondersteunen. Er is geld beschikbaar via de provincie en via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. U vind hier een overzicht van de (toekomstige) subsidiemogelijkheden.